Isabel Marant Étoile jesień-zima 2015

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-17

W 1999 roku Isa­bel Marant stwo­rzy­ła tań­szą linię Eto­ile. Kolek­cje opie­ra­ją się na połą­cze­niu sty­lu boho z ele­ganc­ką pary­ską nutą. W jej asor­ty­men­cie znaj­du­ją się przede wszyst­kim t‑shirty i dżin­sy. Nowa kolek­cja dosko­na­le odzwier­cie­dla tą ideę, prze­peł­nio­na jest pro­sty­mi t‑shirtami z nadru­ka­mi, bia­ły­mi koszu­la­mi, mary­nar­ka­mi w kra­tę, zna­leźć moż­na rów­nież uko­cha­ne przez poary­żan­ki krót­kie spód­nicz­ki a tak­że oversize’owe bom­be­ry. Gre­go­ry Har­ris stwo­rzył nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ne zdję­cia, peł­ne emo­cji, czar­no bia­łe zdję­cia w sali tanecz­nej z udzia­łem tan­ce­rza – Jérémie Bélin­gard, któ­re­mu na foto­gra­fiach towa­rzy­szy­ła model­ka Julia Jami. Nato­miast Mag­da­le­na Jasek dopeł­ni­ła swo­ją magicz­ną uro­dą pięk­ne wnę­trza apar­ta­men­tu retro. Całość wysma­ko­wa­na i zacho­wa­na w este­ty­ce foto­gra­fii doku­men­tal­nej spra­wia, że każ­dy z nas chce się prze­nieść do gwiezd­ne­go świa­ta Isa­bel Marant.

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-8 isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-9

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-10isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-11

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-12

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-13

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-2

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-3

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-4

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015

Zdję­cia: Mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy