ModaNewsroom

Isabel Marant Étoile jesień-zima 2015

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-17

W 1999 roku Isa­bel Marant stwo­rzy­ła tań­szą linię Eto­ile. Kolek­cje opie­ra­ją się na połą­cze­niu sty­lu boho z ele­ganc­ką pary­ską nutą. W jej asor­ty­men­cie znaj­du­ją się przede wszyst­kim t‑shirty i dżin­sy. Nowa kolek­cja dosko­na­le odzwier­cie­dla tą ideę, prze­peł­nio­na jest pro­sty­mi t‑shirtami z nadru­ka­mi, bia­ły­mi koszu­la­mi, mary­nar­ka­mi w kra­tę, zna­leźć moż­na rów­nież uko­cha­ne przez poary­żan­ki krót­kie spód­nicz­ki a tak­że oversize’owe bom­be­ry. Gre­go­ry Har­ris stwo­rzył nie­zwy­kle kli­ma­tycz­ne zdję­cia, peł­ne emo­cji, czar­no bia­łe zdję­cia w sali tanecz­nej z udzia­łem tan­ce­rza – Jérémie Bélin­gard, któ­re­mu na foto­gra­fiach towa­rzy­szy­ła model­ka Julia Jami. Nato­miast Mag­da­le­na Jasek dopeł­ni­ła swo­ją magicz­ną uro­dą pięk­ne wnę­trza apar­ta­men­tu retro. Całość wysma­ko­wa­na i zacho­wa­na w este­ty­ce foto­gra­fii doku­men­tal­nej spra­wia, że każ­dy z nas chce się prze­nieść do gwiezd­ne­go świa­ta Isa­bel Marant.

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

Isabel Marant Étoile

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-8 isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-9

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-10isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-11

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-12

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-13

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-2

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-3

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015-4

isabel-marant-etoile-jesien-zima-2015

Zdję­cia: Mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Moda

  Przytulne i szykowne swetry, które pokochasz tej zimy

  Mimo, że zarów­no w ubie­głym, jak i w tym roku więk­szość cza­su spę­dza­my w domu (i z pew­no­ścią w dre­sach), mimo­wol­nie, bez wzglę­du na porę roku, gru­be, przy­tul­ne dzia­ni­ny sta­ły się nie­od­łącz­ną czę­ścią naszej domowej…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Idealne buty na jesień - kowbojki wracają do łask

  Kow­boj­ki wra­ca­ją do łask i już po raz kolej­ny sta­ją się sil­nym tren­dem w jesien­no-zimo­wych kolek­cjach. Sty­lo­we, ele­ganc­kie i z roc­ko­wym pazu­rem- ide­al­ne na jesien­ne sło­ty. Zamszo­we, skó­rza­ne, z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem czy szpi­cza­stym noskiem; wysokie…
  Więcej
  ModaMust have

  Budget or Luxe: Moda na każdą kieszeń

  Nie da się ukryć, że te naj­słyn­niej­sze, a co za tym idzie naj­droż­sze mar­ki świa­ta dyk­tu­ją tren­dy. Chcąc wyglą­dać mod­nie czę­sto wyda­je­my for­tu­nę, lub po pro­stu rezy­gnu­je­my z wyma­rzo­nej rze­czy, gdyż po pro­stu nas na…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *