ModaNewsroom

Cztery żywioły – Intimissimi wiosna-lato 2020

Twórcy koncepcji czterech żywiołów pozostawali w przekonaniu, że żywioły te w sposób mechaniczny łączą się ze sobą, tworząc we wszechświecie wielość i różnorodność rzeczy w idealnej równowadze. Najnowsza kolekcja włoskiej marki bielizny Intimissimi to połączenie czterech żywiołów kosmosu: Ognia, Powietrza, Wody i Ziemię, które zgodnie ze starożytnymi wierzeniami zapewniają harmonię i spokój. 

piżama intimissimi

Ogień to moc deli­kat­nych, moc­no prze­świ­tu­ją­cych tka­nin i bogac­two koro­nek. I tak w każ­dym z mode­li  body czy maj­tek w kolo­rze czer­ni i czer­wie­ni odkry­je­my ele­men­ty prze­zro­czy­sto­ści, któ­re w połą­cze­niu z saty­ną i szy­deł­ko­wy­mi ście­ga­mi two­rzą nie­zwy­kle zmy­sło­wą bie­li­znę. To żywioł, któ­ry z pew­no­ścią poko­cha­ją kobie­ty lubią­ce wyra­fi­no­wa­ne, kobie­ce kom­bi­na­cje, a tak­że ele­ganc­kie,  czar­ne koron­ko­we biu­sto­no­sze czy majt­ki z wyso­kim sta­nem i kolo­ro­wy­mi saty­no­wy­mi wstąż­ka­mi. Powie­trze to lek­kie, wio­sen­ne, a zara­zem roman­tycz­ne kwia­to­we wzo­ry umiesz­czo­ne na deli­kat­nych, zwiew­nych piża­mach czy dziew­czę­cych gor­se­tach. Oprócz tego, znaj­dzie­my tak­że roman­tycz­ny wzór w posta­ci egzo­tycz­nych kwia­tów na czar­nym tyle. Jed­nak naj­bar­dziej roman­tycz­nym wzo­rem w kolek­cji są egzo­tycz­ne kwia­ty na czar­nym tle. Naj­go­ręt­szy trend każ­de­go let­nie­go sezo­nu, czy­li styl mary­nar­ski ide­al­nie odzwier­cie­dla Wodę. Motyw ten świet­nie spraw­dza się nie tyl­ko na ubra­niach, ale tak­że bie­liź­nie. Do wybo­ru mamy całą pale­tę kolo­ry­stycz­ną wszyst­kich odcie­ni nie­bie­skie­go – od jasne­go po ultra­ma­ry­no­wy. Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć cha­rak­te­ry­stycz­nych pasków Bre­toń­skich. Co wię­cej, bie­li­zna noc­na oraz dzia­ni­na pozo­sta­ją jesz­cze lżej­sze, dzię­ki inno­wa­cyj­ne­mu mate­ria­ło­wi – jedwa­bio­wi Ultra­li­ght zapew­nia­ją­cym chłód nawet w naj­bar­dziej gorą­ce, let­nie dni. Egzo­tycz­ne woja­że i odle­głe kra­iny to coś, co z pew­no­ścią kocha kobie­ty twar­do stą­pa­ją­ce po Zie­mi. To dla­te­go żywioł ten ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją kolo­ro­we wzo­ry Paisley, a kolek­cja peł­na jest zarów­no neu­tral­nych barw, jak i odcie­ni kolo­nial­ne czy cie­płych tonów, inspi­ro­wa­nych naj­bar­dziej odle­gły­mi zakąt­ka­mi świa­ta – India­mi i Afry­ką Środkową.

Jed­no­cze­śnie, przy oka­zji naj­now­szej pre­mie­ry kolek­cji na wio­snę-lato 2020 debiu­tu­je rów­nież kolek­cja Inti­mis­si­mi Gre­en. To odpo­wiedź na zmia­ny kli­ma­tu i zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska. Zrów­no­wa­żo­na linia obej­mu­je dwie wyjąt­ko­we kolek­cje, a każ­da z nich skła­da się z ele­men­tów przy­ja­znych dla śro­do­wi­ska. Przę­dza z recy­klin­gu, włók­na bam­bu­sa czy cer­ty­fi­ko­wa­ny jedwab Blu­esign  to tyl­ko nie­któ­re z ele­men­tów, któ­re wcho­dzą w skład bie­li­zny z linii  Inti­mis­si­mi Gre­en Col­lec­tion.

piżama intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi czarna bielizna Intimissimi biała bielizna Intimissimi biała bielizna Intimissimi piżama Intimissimi piżama intimissimi piżama Intimissimi intimissimi intimissimi intimissimi

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej