ModaNewsroom

INTIMISSIMI – trendy na sezon wiosna/lato 2019

W sezonie wiosennym Intimissimi prezentuje kalejdoskop wrażeń w świeżych kolorach i wyrafinowanym stylu charakteryzującym nową kolekcję. Zestawy bielizny prezentują swoją wielowymiarową naturę od najdzikszych, w perfekcyjnym połączeniu trendów, po najżywsze, tętniące jasnymi kolorami. Ta podróż do kobiecego wszechświata odbywa się dzięki subtelnej bieliźnie, piżamom i płóciennym szlafrokom w kwieciste wzory lub paski, aż po młodzieńcze, uniwersalne koszulki i spodenki. Idealne połączenie dla kobiet o eklektycznym i niezależnym stylu.

 DZIKI OGRÓD

Sty­le i mate­ria­ły, któ­re łączo­ne są tu razem, nigdy nie były aż tak mod­ne. Kon­tra­sty nato­miast two­rzą porzą­dek wśród cha­osu. Koron­ki, makra­ma, jedwa­bie i nadru­ki poja­wia­ją się w ele­ganc­kich zesta­wie­niach, a moty­wy zwie­rzę­ce znów są gwiaz­da­mi sezo­nu. Ich nie­wąt­pli­wa dzi­ka zuchwa­łość zosta­ła ponow­nie zin­ter­pre­to­wa­na w roman­tycz­nym, kwia­to­wym wyda­niu dzię­ki deli­kat­nym różo­wym różom.

BOTANIKA

Inti­mis­si­mi otwo­rzy­ło drzwi do swo­je­go sekret­ne­go ogro­du, odsła­nia­jąc esen­cję kobie­co­ści.  Niu­an­se są szep­ta­ne w paste­lo­wych tonach, aby pozwo­lić na mięk­kie i deli­kat­ne odro­dze­nie wio­sny. Sta­ro­żyt­ny, cenio­ny ogród uwi­dacz­nia się w zdo­bie­niach i nadru­kach. Bia­ła koron­ka body kon­tra­stu­je z moty­wa­mi kwia­to­wy­mi i trój­wy­mia­ro­wy­mi deta­la­mi, któ­re dzię­ki efek­to­wi listo­wia wyglą­da­ją na oży­wio­ne. Tiu­lo­we i drob­ne wykoń­cze­nia uosa­bia­ją kunszt i jakość mar­ki.

 ZIEMIA

Tę linię kształ­tu­ją  sta­ro­żyt­ne­in­spi­ra­cje, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się cie­pły­mi i otu­la­ją­cy­mi­bar­wa­mi W powie­trzu uno­si się auten­tycz­na esen­cja, któ­ra pro­wa­dzi niczym ścież­ka świa­tła. Poprzez jasne, prze­ni­kli­we zacho­dy słoń­ca i zie­lo­ne doli­ny Inti­mis­si­mi zamy­ka oczy i wyobra­ża sobie laty­no­ame­ry­kań­skie kra­jo­bra­zy odzwier­cie­dla­ją­ce ubra­nia z nowej kolek­cji. Odzież i bie­li­zna noc­na kon­cen­tru­ją się na zawsze mod­nyml­nie, a nadru­ki w jodeł­kę i koron­ki tań­czą z frędz­la­mi.

LATYNOSKIE RYTMY

Ener­gicz­na dusza i pasja pły­ną­ca w jej żyłach: laty­no­ska linia Vibes zosta­ła zain­spi­ro­wa­na jasny­mi bar­wa­mi tych odle­głych tere­nów, aby oży­wić odzież tą dyna­micz­ną ener­gią. Z natych­mia­sto­wym efek­tem te wie­lo­ko­lo­ro­we looki nabie­ra­ją świe­żo­ści w swo­ich geo­me­trycz­nych wzo­rach i tro­pi­kal­nych połą­cze­niach. Odnie­sie­nia do egzo­tycz­nych kwia­tów poka­za­ne są przez moty­wy w żywych tona­cjach. Cha­rak­te­ry­zu­ją­ca kobie­ty z Ame­ry­ki Łaciń­skiej zmy­sło­wość pod­kre­ślo­na jest  w prze­zro­czy­sto­ściach, koron­kach i figlar­ny­che ażu­ro­wy­che deta­la­che. Nawet biel ma swo­ją rolę do ode­gra­nia, akcen­tu­jąc let­nią lek­kość haftów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej