NewsroomUroda

INSTINCTIVE BEAUTY – Wizja piękna marki NUXE

Historia NUXE to tak naprawdę moja historia. To moja aspiracja jako fundamentalna potrzeba, którą wzmacniałam i podążałam za nią. Rozwijanie marki NUXE opierało się o zaufanie: do siebie samej, moich przekonań, tego, co czuję – jednym słowem: podążanie za instynktem. Kiedy wprowadzałam do sprzedaży suchy olejek Huile Prodigieuse®, nie przeprowadzałam badań rynkowych dotyczących jego konsystencji, zapachu czy sposobu aplikacji, a mimo to każdego dnia na całym świecie sprzedają się miliony buteleczek.

Kie­dy razem z zespo­łem wpa­dli­śmy na pomysł gamy Crème Fra­îche® de Beau­té – nowa­tor­skie­go kon­cep­tu nawil­ża­nia skó­ry, któ­re­go zało­że­niem była sku­tecz­ność dzia­ła­nia pro­duk­tu, jak i przy­jem­ność apli­ka­cji- nikt nie prze­wi­dział, że sta­nie się dla wie­lu kobiet suge­styw­nym kosme­ty­kiem.

Następ­nie nad­szedł moment, kie­dy zapra­gnę­łam stwo­rzyć miej­sce uosa­bia­ją­ce wszyst­kie war­to­ści NUXE. Wie­dzia­łam, że chcę osią­gnąć to, czym jest dzi­siej­sze Spa Mon­tor­gu­eil®: wyjąt­ko­wym doświad­cze­niem
w cen­trum Pary­ża. To miej­sce ofe­ru­je kobie­tom odno­wę, relaks i odna­le­zie­nie kon­tak­tu z sama sobą – ta myśl przy­świe­ca­ła kon­cep­to­wi NUXE SPA. 15 lat podą­ża­nia za moim instynk­tem.

Dziś mój zespół kul­ty­wu­je war­to­ści, w któ­re wie­rzę. Słu­cha­ją swo­jej intu­icji, aby mieć pew­ność, że pro­duk­ty NUXE z suk­ce­sem łączą for­mu­ły pobu­dza­ją­ce zmy­sły, peł­ne sił natu­ry i nauko­wej tech­no­lo­gii.

Kie­dy nasi naukow­cy odkry­wa­li kwiat pas­si­flo­ry, instynk­tow­nie wie­dzie­li, że mogą wyko­rzy­stać jej nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści w celu osią­gnię­cia mło­de­go wyglą­du skó­ry. Two­rząc gamę NUXE SUN- szcze­gól­nie jeden zapach przy­kuł naszą uwa­gę: wyjąt­ko­wy, wyróż­nia­ją­cy się z tłu­mu…

Codzien­ne doświad­cza­nie zapa­chu i kon­sy­sten­cji kre­mu jest rytu­ałem, poma­ga­ją­cym kobie­tom na kon­takt  z wewnętrz­nym ‘ja”.

NUXE od zawsze był bli­sko kobiet, poprzez odmo­wę pod­da­nia się pre­sji przy­mu­su kon­for­mi­zmu  i wypro­du­ko­wa­ne­go przez prze­mysł kosme­tycz­ny typu uro­dy.

Wie­rzy­my, że kobie­ty intu­icyj­nie wie­dzą, co jest dla nich naj­lep­sze. Naszą misją jest pomóc im dotrzeć do tego instynk­tu i zaufać mu, by mogły wyra­zić swo­je wła­sne, uni­kal­ne pięk­no.

Instynkt jest nową mocą. Siłą, któ­rą wszy­scy powin­ni­śmy słu­chać i ją wzmac­niać, ponie­waż pięk­no pocho­dzi z instynk­tu. Instynk­tow­ne pięk­no (Instinc­ti­ve Beau­ty).

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom…
Więcej