NewsroomUroda

INSTINCTIVE BEAUTY – Wizja piękna marki NUXE

Historia NUXE to tak naprawdę moja historia. To moja aspiracja jako fundamentalna potrzeba, którą wzmacniałam i podążałam za nią. Rozwijanie marki NUXE opierało się o zaufanie: do siebie samej, moich przekonań, tego, co czuję – jednym słowem: podążanie za instynktem. Kiedy wprowadzałam do sprzedaży suchy olejek Huile Prodigieuse®, nie przeprowadzałam badań rynkowych dotyczących jego konsystencji, zapachu czy sposobu aplikacji, a mimo to każdego dnia na całym świecie sprzedają się miliony buteleczek.

Kie­dy razem z zespo­łem wpa­dli­śmy na pomysł gamy Crème Fra­îche® de Beau­té – nowa­tor­skie­go kon­cep­tu nawil­ża­nia skó­ry, któ­re­go zało­że­niem była sku­tecz­ność dzia­ła­nia pro­duk­tu, jak i przy­jem­ność apli­ka­cji- nikt nie prze­wi­dział, że sta­nie się dla wie­lu kobiet suge­styw­nym kosme­ty­kiem.

Następ­nie nad­szedł moment, kie­dy zapra­gnę­łam stwo­rzyć miej­sce uosa­bia­ją­ce wszyst­kie war­to­ści NUXE. Wie­dzia­łam, że chcę osią­gnąć to, czym jest dzi­siej­sze Spa Mon­tor­gu­eil®: wyjąt­ko­wym doświad­cze­niem
w cen­trum Pary­ża. To miej­sce ofe­ru­je kobie­tom odno­wę, relaks i odna­le­zie­nie kon­tak­tu z sama sobą – ta myśl przy­świe­ca­ła kon­cep­to­wi NUXE SPA. 15 lat podą­ża­nia za moim instynk­tem.

Dziś mój zespół kul­ty­wu­je war­to­ści, w któ­re wie­rzę. Słu­cha­ją swo­jej intu­icji, aby mieć pew­ność, że pro­duk­ty NUXE z suk­ce­sem łączą for­mu­ły pobu­dza­ją­ce zmy­sły, peł­ne sił natu­ry i nauko­wej tech­no­lo­gii.

Kie­dy nasi naukow­cy odkry­wa­li kwiat pas­si­flo­ry, instynk­tow­nie wie­dzie­li, że mogą wyko­rzy­stać jej nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści w celu osią­gnię­cia mło­de­go wyglą­du skó­ry. Two­rząc gamę NUXE SUN- szcze­gól­nie jeden zapach przy­kuł naszą uwa­gę: wyjąt­ko­wy, wyróż­nia­ją­cy się z tłu­mu…

Codzien­ne doświad­cza­nie zapa­chu i kon­sy­sten­cji kre­mu jest rytu­ałem, poma­ga­ją­cym kobie­tom na kon­takt  z wewnętrz­nym ‘ja”.

NUXE od zawsze był bli­sko kobiet, poprzez odmo­wę pod­da­nia się pre­sji przy­mu­su kon­for­mi­zmu  i wypro­du­ko­wa­ne­go przez prze­mysł kosme­tycz­ny typu uro­dy.

Wie­rzy­my, że kobie­ty intu­icyj­nie wie­dzą, co jest dla nich naj­lep­sze. Naszą misją jest pomóc im dotrzeć do tego instynk­tu i zaufać mu, by mogły wyra­zić swo­je wła­sne, uni­kal­ne pięk­no.

Instynkt jest nową mocą. Siłą, któ­rą wszy­scy powin­ni­śmy słu­chać i ją wzmac­niać, ponie­waż pięk­no pocho­dzi z instynk­tu. Instynk­tow­ne pięk­no (Instinc­ti­ve Beau­ty).

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…
Więcej
Uroda

Nuxe Super Serum [10] - koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki Nuxe – Super Serum [10] to pro­dukt, któ­ry powstał w wyni­ku połą­cze­nia eks­per­ty­zy Nuxe w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej oraz olej­ków, któ­re uczy­ni­ły mar­kę lide­rem we Fran­cji i na świe­cie. Super Serum [10]…
Więcej