NewsroomUroda

INSTINCTIVE BEAUTY - Wizja piękna marki NUXE

Histo­ria NUXE to tak napraw­dę moja histo­ria. To moja aspi­ra­cja jako fun­da­men­tal­na potrze­ba, któ­rą wzmac­nia­łam i podą­ża­łam za nią. Roz­wi­ja­nie mar­ki NUXE opie­ra­ło się o zaufa­nie: do sie­bie samej, moich prze­ko­nań, tego, co czuję –…

Więcej