Zdrowie

Granat i co warto o nim wiedzieć

Medycyna chińska uznaje granat za symbol długowieczności. W starożytnej Grecji granat był symbolem młodości i płodności. Owoc ten ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym – przygotowuje się z niego soki i galaretki, często jest też składnikiem sałatek. Używa się go również do produkcji wina. Cechą charakterystyczną granatu są soczyste i jadalne pestki.

Granat, co warto wiedzieć o granat

Występowanie

Krzew Puni­ca gra­na­tum (gra­na­to­wiec wła­ści­wy) pocho­dzi z Azji. Wraz z upły­wem cza­su roz­po­wszech­nił się na tere­nie kra­jów śród­ziem­no­mor­skich (głów­nie w Hisz­pa­nii).
Obec­nie upra­wia się go na całym świe­cie – wszę­dzie tam, gdzie panu­je suchy i gorą­cy kli­mat. Rośli­na owo­cu­je jesie­nią. Owo­ce gra­na­tu cha­rak­te­ry­zu­ją się twar­dą skór­ką oraz dużą ilo­ścią nasion, któ­re oto­czo­ne są gala­re­to­wa­tą i soczy­stą osnów­ką o kolo­rze czer­wo­nym.

Składniki odżywcze

Gra­nat jest cen­nym źró­dłem wita­min A, C, E, B1, B3, B6 oraz skład­ni­ków mine­ral­nych: wap­nia, pota­su, żela­za oraz cyn­ku. Zawie­ra tak­że błon­nik, biał­ko i kwa­sy orga­nicz­ne.
W owo­cach gra­na­tu znaj­du­ją się anty­ok­sy­dan­ty oraz prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re zwal­cza­ją wol­ne rod­ni­ki i spo­wal­nia­ją pro­ces sta­rze­nia się komó­rek. Anty­ok­sy­dan­ty poma­ga­ją tak­że chro­nić nasz orga­nizm przed nowo­two­ra­mi, a tak­że przed cho­ro­bą Alzhe­ime­ra. Owoc gra­na­tu posia­da 3 razy wię­cej anty­ok­sy­dan­tów niż czer­wo­ne wino. W 100 gra­mach owo­cu znaj­du­je się ok. 80 kilo­ka­lo­rii.

granat, Właściwości granatów

Właściwości granatów:

 • Prze­ciw­u­tle­nia­cze zawar­te w owo­cach gra­na­tu wyka­zu­ją dzia­ła­nie anty­no­wo­two­ro­we,
 • Poma­ga­ją w wal­ce z rakiem pro­sta­ty – hamu­ją roz­wój komó­rek nowo­two­ro­wych,
 • Korzyst­nie wpły­wa­ją na układ krwio­no­śny, obni­ża stę­że­nie frak­cji LDL cho­le­ste­ro­lu,
 • Pole­ca­ne dla osób z miaż­dży­cą – zmniej­sza­ją ilość zło­gów wystę­pu­ją­cych w tęt­ni­cach, uszczel­nia­ją naczy­nia krwio­no­śne,
 • Dzia­ła­ją korzyst­nie na pro­ces tra­wie­nia, pole­ca­ne są dla osób wal­czą­cych z nad­wa­gą,
 • Łago­dzą obja­wy PMS i meno­pau­zy dzię­ki zawar­to­ści fito­estro­ge­nów,
 • Obni­ża­ją ciśnie­nie krwi,
 • Regu­lu­ją stę­że­nie cukru we krwi,
 • Spo­wal­nia­ją pro­ces demen­cji w cho­ro­bie Alzhe­ime­ra,
 • Wywie­ra­ją korzyst­ny wpływ na poten­cję, pod­no­szą libi­do,
 • Wpły­wa­ją na wzrost odpor­no­ści orga­ni­zmu,
 • Redu­ku­ją stres,
 • Popra­wia­ją ukrwie­nie i kolo­ryt skó­ry, wspo­ma­ga­ją goje­nie zmian trą­dzi­ko­wych, dzia­ła­ją prze­ciw­za­pal­nie i anty­bak­te­ryj­nie,
 • Spo­wal­nia­ją pro­ces sta­rze­nia się skó­ry.

granat, Właściwości granatów

Granatowa surówka

Skład­ni­ki:

Mix sałat

Ser feta (100g)

Pomi­dor­ki cher­ry (10 sztuk)

1 owoc gra­na­tu

Sos:

Sól mor­ska, pieprz
4 łyż­ki oli­wy
3 łyż­ki mio­du
2 łyż­ki soku z cytry­ny

 

Sała­tę poszar­pać, wło­żyć do miski. Pomi­dor­ki prze­kro­ić na ćwiart­ki i dodać do sała­ty. Pokro­ić fetę na kawał­ki, dodać do miski i wymie­szać. Dopra­wić solą mor­ską i pie­przem. Wyłu­skać zia­ren­ka gra­na­tu i posy­pać nimi surów­kę.

Wymie­szać skład­ni­ki sosu i dodać do surów­ki, całość wymie­szać.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis! Skład­ni­ki: 1 batat pół szklan­ki cie­cie­rzy­cy 1/2 gra­na­tu 2 gar­ści…
Więcej
JedzenieZdrowie

Co kryją w sobie cytrusy i owoce egzotyczne? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Kolej­nym owo­cem egzo­tycz­nym, o któ­rym war­to pamię­tać w okre­sie zimo­wym jest ana­nas. Boga­ty w roz­ma­ite wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne np. A i C, wita­mi­ny z gru­py B czy też PP, a…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *