Jedzenie

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Wio­sen­na i kolo­ro­wa – ide­al­na sałat­ka, by przy­rzą­dzić ją w ten dłu­gi, majo­wy week­end. Jest pożyw­na, orzeź­wia­ją­ca i nie­oczy­wi­sta w sma­ku. Koniecz­nie wypró­buj ten prze­pis! Skład­ni­ki: 1 batat pół szklan­ki cie­cie­rzy­cy 1/2 gra­na­tu 2 gar­ści…

Więcej
Zdrowie

Granat i co warto o nim wiedzieć

Medy­cy­na chiń­ska uzna­je gra­nat za sym­bol dłu­go­wiecz­no­ści. W sta­ro­żyt­nej Gre­cji gra­nat był sym­bo­lem mło­do­ści i płod­no­ści. Owoc ten ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym – przy­go­to­wu­je się z nie­go soki i gala­ret­ki, czę­sto jest też…

Więcej