Zdrowie

Granat i co warto o nim wiedzieć

Medy­cy­na chiń­ska uzna­je gra­nat za sym­bol dłu­go­wiecz­no­ści. W sta­ro­żyt­nej Gre­cji gra­nat był sym­bo­lem mło­do­ści i płod­no­ści. Owoc ten ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym – przy­go­to­wu­je się z nie­go soki i gala­ret­ki, czę­sto jest też…

Więcej