ModaNewsroom

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest liderem we wspieraniu polskiej mody i projektantów, którzy są świetną alternatywą dla sieciówek, co wyraźnie przekłada się na oryginalność i jakoś projektów.
W kompletowaniu garderoby do pracy platforma nadchodzi więc z pomocą. Nadszedł wreszcie czas na Twój własny kobiecy mundurek! Wyraziste linie i perfekcyjnie kroje tworzą nowe formy, które podkreślają kobiecą sylwetkę i nie udają męskich uniformów.

W two­rze­niu gar­de­ro­by do pra­cy poma­ga meto­da kap­su­ło­wa. Postaw na takie ubra­nia, któ­re w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach będą ide­al­nie do sie­bie paso­wać kolo­rem i cha­rak­te­rem. Dodaj sobie mocy sta­wia­jąc na ide­al­nie talio­wa­ną mary­nar­kę i ele­ganc­ką spód­ni­cę midi. Pew­niej czu­jesz się w spodniach? Na SHOWROOM znaj­dziesz sze­ro­kie szwe­dy, cyga­ret­ki i ber­mu­dy, któ­re z kla­są pod­kre­ślą kobie­ce atu­ty. Ide­al­nie skro­jo­na bia­ła koszu­la to pod­sta­wa, ale jeże­li nie boisz się eks­pe­ry­men­tów, zamień ją na bia­ły golf. W każ­dej kon­fi­gu­ra­cji wyglą­da dobrze i nie­ba­nal­nie.

Nie­odzow­nym ele­men­tem gar­de­ro­by do pra­cy są tak­że sukien­ki – kobie­ce, deli­kat­ne, w zde­cy­do­wa­nych, ale nie­krzy­kli­wych kolo­rach. Kro­je za kola­no, wią­za­ne w talii lub spię­te paskiem, to ide­al­ny wybór. Uzu­peł­nij sty­li­za­cję mono­ko­lo­ro­wym i jako­ścio­wym płasz­czem w pro­stym sty­lu. Cze­go nie moż­na jesz­cze omi­nąć w dam­skich gar­de­ro­bie? Butów i dodat­ków! Tu liczy się nie­ba­nal­na for­ma – asy­me­trycz­ne kształ­ty, cie­ka­we wykoń­cze­nie i dobra jakość. To wła­śnie na nią powin­naś posta­wić. Weł­na, jedwab, kasz­mir – nie tyl­ko wyglą­da­ją pre­sti­żo­wo, ale będą tak­że dużo dłu­żej słu­żyć. Bez sza­leństw, ale z kla­są – to klucz do suk­ce­su w stro­ju do pra­cy. Pro­jek­tan­ci dostęp­ni na plat­for­mie SHOWROOM wpi­su­ją się per­fek­cyj­nie w ten nurt.

Pho­to­gra­pher: Den­ny Sach
Sty­list: Aman­da Berndt
Model: Sophia Roezt/Select
ModelHair&Make up: The­ro Schnurer/Kult Arti­sts
Art direc­tion: SHOWROOM people

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Inna

NIEZWYKŁA KOLABORACJA LOCAL HEROES X #SEXEDPL JUŻ DOSTĘPNA NA SHOWROOM.PL

Naresz­cie! Wraz z pre­mie­rą książ­ki „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie” do sprze­da­ży wcho­dzi spe­cjal­na mini kolek­cja stwo­rzo­na w kola­bo­ra­cji Local Hero­es x #Sexedpl. We współ­pra­cy bie­rze udział tak­że Showroom.pl. Tyl­ko i…
Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowej kolekcji H&M Conscious Exclusive 2016

W dniu dzi­siej­szym odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2016 w war­szaw­skim show­ro­omie mar­ki. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam krót­ką rela­cję z wyda­rze­nia. Kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży 7 kwiet­nia 2016. My już nie może­my się…
Więcej