NIEZWYKŁA KOLABORACJA LOCAL HEROES X #SEXEDPL JUŻ DOSTĘPNA NA SHOWROOM.PL

Naresz­cie! Wraz z pre­mie­rą książ­ki „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie” do sprze­da­ży wcho­dzi spe­cjal­na mini kolek­cja stwo­rzo­na w kola­bo­ra­cji Local Hero­es x #Sexedpl. We współ­pra­cy bie­rze udział tak­że Showroom.pl. Tyl­ko i wyłącz­nie tam będzie­cie mogli kupić różo­wy tshirt, gło­szą­cy hasła tole­ran­cji i miło­ści. Dzię­ki tej współ­pra­cy misja otwo­rze­nia Pola­ków na temat edu­ka­cji sek­su­al­nej może wyjść na jesz­cze szer­sze wody. Oby!


O ruchu #Sexedpl stwo­rzo­nym przez Anje Rubik jest już bar­dzo gło­śno. Local Hero­es to topo­wa mar­ka pol­skie­go stre­etwe­aru, w któ­rej zako­cha­ni są mło­dzi ludzie. Showroom.pl wsła­wia na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów. Połą­cze­nie sił tych 3 marek, bo tak może­my o nich mówić, to połą­cze­nie gło­sów poko­le­nia, któ­re chcą wal­czyć w słusz­nej spra­wie.

Kolek­cja skła­da się z 5 pro­duk­tów. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne nadru­ki gło­szą hasła tole­ran­cji, miło­ści i samo­ak­cep­ta­cji, co jest jed­nym z głów­nych prze­słań kam­pa­nii #Sexedpl. „Love has no gen­der”, „Let’s talk abo­ut sex” – takie komu­ni­ka­ty na ubra­niach mają na celu zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem ste­reo­ty­pów edu­ka­cji sek­su­al­nej w Pol­sce.

Misją #Sexedpl jest aktyw­ne dzia­ła­nie, dzię­ki któ­re­mu w dyna­micz­ny oraz dostęp­ny spo­sób będzie moż­li­wa inte­gra­cja Polek i Pola­ków, jed­no­cze­śnie posze­rza­jąc ich wie­dzę na temat świa­do­mej aktyw­no­ści sek­su­al­nej. Wszyst­kie dzia­ła­nia zmie­rza­ją do uni­ka­nia fali hej­tu, homo­fo­bii i bra­ku tole­ran­cji w spo­łe­czeń­stwie. Jeśli nasto­lat­ko­wie nie będą zastra­sza­ni wła­sną natu­rą i pozba­wie­ni moż­li­wo­ści pozna­wa­nia same­go lub samej sie­bie, otwo­rzą się tak­że na innych. W peł­ni popie­ra­my i podzi­wia­my dzia­ła­nia Anji. Tym bar­dziej cie­szy więc cią­gły roz­wój ruchu #Sexedpl, cze­go kolej­nym dowo­dem jest kola­bo­ra­cja z Local Hero­es i Showroom.pl. Zostań czę­ścią ruchu #sexedpl!

T-shirt – 99,00 PLN

Blu­za – 159,00 PLN

T-shirt – 89,00 PLN

Blu­za – 149 PLN

T-shirt – 109,00 PLN

Kolek­cja dostęp­na do kupie­nia jest na plat­for­mie Showroom.pl, a cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży prze­ka­zy­wa­ny jest na Fun­da­cję Anji Rubik Sexedpl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy