Inna

NIEZWYKŁA KOLABORACJA LOCAL HEROES X #SEXEDPL JUŻ DOSTĘPNA NA SHOWROOM.PL

Naresz­cie! Wraz z pre­mie­rą książ­ki „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie” do sprze­da­ży wcho­dzi spe­cjal­na mini kolek­cja stwo­rzo­na w kola­bo­ra­cji Local Hero­es x #Sexedpl. We współ­pra­cy bie­rze udział tak­że Showroom.pl. Tyl­ko i wyłącz­nie tam będzie­cie mogli kupić różo­wy tshirt, gło­szą­cy hasła tole­ran­cji i miło­ści. Dzię­ki tej współ­pra­cy misja otwo­rze­nia Pola­ków na temat edu­ka­cji sek­su­al­nej może wyjść na jesz­cze szer­sze wody. Oby!


O ruchu #Sexedpl stwo­rzo­nym przez Anje Rubik jest już bar­dzo gło­śno. Local Hero­es to topo­wa mar­ka pol­skie­go stre­etwe­aru, w któ­rej zako­cha­ni są mło­dzi ludzie. Showroom.pl wsła­wia na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej mło­dych pol­skich pro­jek­tan­tów. Połą­cze­nie sił tych 3 marek, bo tak może­my o nich mówić, to połą­cze­nie gło­sów poko­le­nia, któ­re chcą wal­czyć w słusz­nej spra­wie.

Kolek­cja skła­da się z 5 pro­duk­tów. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne nadru­ki gło­szą hasła tole­ran­cji, miło­ści i samo­ak­cep­ta­cji, co jest jed­nym z głów­nych prze­słań kam­pa­nii #Sexedpl. „Love has no gen­der”, „Let’s talk abo­ut sex” – takie komu­ni­ka­ty na ubra­niach mają na celu zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem ste­reo­ty­pów edu­ka­cji sek­su­al­nej w Pol­sce.

Misją #Sexedpl jest aktyw­ne dzia­ła­nie, dzię­ki któ­re­mu w dyna­micz­ny oraz dostęp­ny spo­sób będzie moż­li­wa inte­gra­cja Polek i Pola­ków, jed­no­cze­śnie posze­rza­jąc ich wie­dzę na temat świa­do­mej aktyw­no­ści sek­su­al­nej. Wszyst­kie dzia­ła­nia zmie­rza­ją do uni­ka­nia fali hej­tu, homo­fo­bii i bra­ku tole­ran­cji w spo­łe­czeń­stwie. Jeśli nasto­lat­ko­wie nie będą zastra­sza­ni wła­sną natu­rą i pozba­wie­ni moż­li­wo­ści pozna­wa­nia same­go lub samej sie­bie, otwo­rzą się tak­że na innych. W peł­ni popie­ra­my i podzi­wia­my dzia­ła­nia Anji. Tym bar­dziej cie­szy więc cią­gły roz­wój ruchu #Sexedpl, cze­go kolej­nym dowo­dem jest kola­bo­ra­cja z Local Hero­es i Showroom.pl. Zostań czę­ścią ruchu #sexedpl!

T‑shirt – 99,00 PLN

Blu­za – 159,00 PLN

T‑shirt – 89,00 PLN

Blu­za – 149 PLN

T‑shirt – 109,00 PLN

Kolek­cja dostęp­na do kupie­nia jest na plat­for­mie Showroom.pl, a cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży prze­ka­zy­wa­ny jest na Fun­da­cję Anji Rubik Sexedpl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W kom­ple­to­wa­niu gar­de­ro­by do pra­cy plat­for­ma nad­cho­dzi więc z pomo­cą. Nad­szedł…
Więcej
ModaNewsroom

Prezentacja nowej kolekcji H&M Conscious Exclusive 2016

W dniu dzi­siej­szym odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2016 w war­szaw­skim show­ro­omie mar­ki. Poni­żej przed­sta­wia­my Wam krót­ką rela­cję z wyda­rze­nia. Kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży 7 kwiet­nia 2016. My już nie może­my się…
Więcej
ModaNewsroom

Polska branża mody na Instagramie

O tym, jak sku­tecz­nie pro­wa­dzić kon­to na Insta­gra­mie nie trze­ba pytać dziś fachow­ców z bran­ży social media, bo naj­lep­szy­mi spe­cja­list­ka­mi w tej dzie­dzi­nie są model­ki, blo­ger­ki i sty­list­ki. Choć pro­fi­le pol­skich przed­sta­wi­cie­lek bran­ży modo­wej cie­szą się nadal mniej­szą popu­lar­no­ścią niż ich kole­ża­nek po fachu miesz­ka­ją­cych w zachod­nich sto­li­cach mody, to i tak mają one powód do dumy. Kogo obser­wu­ją set­ki tysię­cy fol­lo­wer­sów?
Więcej