Zdrowie

Sezon na śliwki

Nad­szedł sezon na śliw­ki. Są zdro­we i pysz­ne. Owo­ce te są na co dzień nie­do­ce­nia­ne i pomi­ja­ne w posił­kach. War­to korzy­stać z bogac­twa wita­min i skład­ni­ków ukry­tych w nich. Za co war­to poko­chać śliw­ki? Śli­wy…

Więcej
Jedzenie

Dieta w nadciśnieniu tętniczym

Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze jest cho­ro­bą doty­ka­ją­cą co raz wię­cej osób. Stre­su­ją­cy tryb życia, nie­pra­wi­dło­wa die­ta przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju tego scho­rze­nia. Czy moż­na zapo­biec poja­wie­niu się nad­ci­śnie­nia?

Więcej
Jedzenie

Zupa selerowa curry

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 1 seler 1 cebu­la 2 ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki zie­lo­nej pasty car­ry sok z cytry­ny 100 ml mle­ka koko­so­we­go olej seza­mo­wy garam masa­la czar­ny pieprz Pora­dy:  Pokro­jo­ny seler, cebu­lę…

Więcej
JedzenieZdrowie

Co kryją w sobie cytrusy i owoce egzotyczne? Cz. 1

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Kie­dy do sezo­nu tru­­ska­w­ko­­wo-mali­­no­­we­­go pra­wie pięć mie­się­cy a jabł­ka i grusz­ki zaczy­na­ją nam się nudzić, czę­sto się­ga­my po owo­ce cytru­so­we. Są jed­nak oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że nale­ży spo­ży­wać jedy­nie to,…

Więcej