Eccentric Plates – wyjątkowe talerze

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska
Zdję­cia: danielvandijck.com

Zasta­wa sto­ło­wa z serii Eccen­tric Pla­tes autor­stwa Danie­la van Dijc­ka skła­da się z czte­rech róż­nych i ręcz­nie pro­du­ko­wa­nych tale­rzy oraz dodat­ków. Mate­ria­ły, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do tego wyjąt­ko­we­go pro­jek­tu to cera­mi­ka, miedź i mosiądz. Te nie­zwy­kłe tale­rze nie tyl­ko mają słu­żyć jako przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, lecz tak­że, za spra­wą wyko­rzy­sta­nych surow­ców, sym­bo­li­zo­wać pro­ce­sy zacho­dzą­ce w naszym orga­ni­zmie pod­czas tra­wie­nia, stąd też ich ory­gi­nal­ny, zaska­ku­ją­cy wygląd.

Każ­dy z tale­rzy ma swo­ją odręb­ną nazwę i został wyko­na­ny inną tech­ni­ką, co wię­cej – tyl­ko dwa prze­zna­czo­ne są do codzien­ne­go użyt­ku, pozo­sta­łe zaś mają być jedy­nie ele­men­tem deko­ra­cyj­nym.

Copper-plate

Talerz mie­dzia­ny („The Cop­per Pla­te”) został wypro­du­ko­wa­ny dzię­ki wyko­rzy­sta­niu ela­stycz­nej for­my odlew­ni­czej, dzię­ki cze­mu nie znaj­dzie­my dwóch podob­nych.

Rough-Edge

Talerz „Rough Edge” stwo­rzo­no wyko­rzy­stu­jąc talerz już ist­nie­ją­cy za pomo­cą pra­sy odlew­ni­czej, któ­ra nada­ła mu nowy kształt.

Quid-Feci

Talerz z serii „Qiud Feci?” zro­bio­no wyko­rzy­stu­jąc małe pęche­rzy­ki, któ­re powsta­ły pod­czas odle­wa­nia gli­ny. Następ­nie pękły na eta­pie wypa­la­nia tale­rza, dzię­ki cze­mu na jego powierzch­ni powsta­ły malut­kie dziur­ki.

Wrinkled-Plate

Talerz „Wrin­kled” powstał za pomo­cą kom­bi­na­cji dwóch tech­nik – ela­stycz­nych form odlew­ni­czych oraz odle­wa­nia mosią­dzu.

Eccentric-Plates-Daniel-van-Dijck-1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy