DesignStyl życia

Najmodniejsze lale w mieście!

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Lal­ki Lalo­ush­ki

232-thickbox_default

Lal­ki Lalo­ush­ki to kolek­cjo­ner­skie lal­ki szma­cia­ne, któ­re powsta­ją z fascy­na­cji modą i kra­wiec­twem. Ich autor­ką jest peł­na pasji mama i pro­jek­tant­ka, Mar­ta Kie­ślow­ska- Hry­niak, któ­ra two­rząc każ­dą lal­kę nada­je jej indy­wi­du­al­ną oso­bo­wość i nie­sa­mo­wi­ty styl.

Jak powsta­ły? Pomysł zro­dził się, gdy dwie przy­ja­ciół­ki szu­ka­ły inspi­ra­cji na kre­atyw­ny pre­zent uro­dzi­no­wy dla swo­jej wspól­nej kole­żan­ki. Lal­ka- auto­por­tret jubi­lat­ki, nie tyl­ko zro­bi­ła furo­rę na uro­dzi­no­wym przy­ję­ciu, ale rów­nież zapo­cząt­ko­wa­ła ory­gi­nal­ny pomysł na biz­nes.

Lalo­ush­ki dzie­lą się na kil­ka tema­tycz­nych kolek­cji. Zależ­nie od kre­acji w jaką są ubra­ne i od swo­je­go prze­zna­cze­nia. Znaj­dzie­my tu na przy­kład: „szma­cia­ne sobo­wtó­ry” wiel­kich nazwisk świa­ta mody, jak Coco Cha­nel, Vivien­ne Westwo­od, Dona­tel­la Ver­sa­ce, Caro­li­na Her­re­ra, Giu­sep­pe Zanot­ti czy też lal­ki w sty­lu codzien­nym, roc­ko­wym, obra­zu­ją­cym aktu­al­ne ten­den­cje w modzie (np. Isa­bel w ramo­ne­sce). Dla lubią­cych dress-code bar­dziej ele­ganc­ki dostęp­ne są mode­le w sty­lu wie­czo­ro­wym, ban­kie­to­wym, a nawet ślub­nym! Od nie­daw­na tak­że ruszy­ła kolek­cja „Lalo­ush­ka Kids”.

227-thickbox_default

Dla znu­dzo­nych zwy­kłą Bar­bie, nowo­cze­snych i lubią­cych design małych dziew­czy­nek. Każ­dy może rów­nież popro­sić o stwo­rze­nie lal­ki per­so­na­li­zo­wa­nej, obra­zu­ją­cej styl, indy­wi­du­al­ność i cha­rak­ter dane­go klien­ta. A poza tym, oprócz szma­cia­nych lal w ofer­cie znaj­dzie­my tak­że bre­lo­ki do toreb w for­mie mini Lalo­ushek, któ­re tak samo jak duże lal­ki moż­na sty­li­zo­wać zgod­nie z wła­snym gustem czy tez ade­kwat­nie do pory roku lub nastro­ju.

Te kolek­cjo­ner­skie lal­ki robią furo­rę nie tyl­ko na pol­skim ryn­ku, dum­nie wkra­cza­ją już stop­nio­wo na rynek zagra­nicz­ny. Nie ma w tym nic dziw­ne­go, w koń­cu to nie­po­wta­rzal­ny, eks­klu­zyw­ny i wyróż­nia­ją­cy się jako­ścią pro­dukt, z wła­ści­wie okre­ślo­ną met­ką „ Naj­le­piej Ubra­ne Lale w Mie­ście”.

W inter­ne­to­wym skle­pie od ręki dostęp­nych jest 40 mode­li lalek i bre­lo­ków, do tego kil­ka kolek­cji ubra­nek i dodat­ków. Na te per­so­na­li­zo­wa­ne też nie trze­ba dłu­go cze­kać. Do kupie­nia w ele­ganc­kim pudeł­ku, z dosta­wą do domu.

234-thickbox_default
Ceny Lalushek
Brelok 19 cm lub 25 cm ‑260 zł
Brelok 19 cm lub 25 cm w jedwabiu – 300 zł
Laloushka Kids 42 cm – 260 zł
Laloushka Kids 42 cm w jedwabiu – 300 zł
Laloushka 50 cm – 350 zł
Laloushka 50 ch w jedwabiu – 400 zł

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
Laloushka
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!
Więcej
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
Więcej
DesignStyl życia

Eccentric Plates - wyjątkowe talerze

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia: danielvandijck.com Zasta­wa sto­ło­wa z serii Eccen­tric Pla­tes autor­stwa Danie­la van Dijc­ka skła­da się z czte­rech róż­nych i ręcz­nie pro­du­ko­wa­nych tale­rzy oraz dodat­ków. Mate­ria­ły, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do tego wyjąt­ko­we­go pro­jek­tu to cera­mi­ka,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *