DesignStyl życia

Eccentric Plates - wyjątkowe talerze

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia: danielvandijck.com Zasta­wa sto­ło­wa z serii Eccen­tric Pla­tes autor­stwa Danie­la van Dijc­ka skła­da się z czte­rech róż­nych i ręcz­nie pro­du­ko­wa­nych tale­rzy oraz dodat­ków. Mate­ria­ły, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do tego wyjąt­ko­we­go pro­jek­tu to ceramika,…

Więcej
DesignStyl życia

Najmodniejsze lale w mieście!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Lal­ki Lalo­ush­ki Lal­ki Lalo­ush­ki to kolek­cjo­ner­skie lal­ki szma­cia­ne, któ­re powsta­ją z fascy­na­cji modą i kra­wiec­twem. Ich autor­ką jest peł­na pasji mama i pro­jek­tant­ka, Mar­ta Kie­­ślo­w­ska- Hry­niak, któ­ra two­rząc każ­dą lal­kę nada­je jej indywidualną…

Więcej