Dzień mamy – podpowiadamy jak ubrać się w ten szczególny czas

Dzień mamy nie jest tylko świętem, w którym mówimy naszym mamom jak bardzo są dla nas ważne. Jest to również świetna okazja, aby spędzić razem czas. Tym razem dla naszych czytelniczek jak i ich rodzicielek przygotowaliśmy coś specjalnego. W artykule podpowiemy Wam jak ubrać się aby tego dnia po prostu zachowywać. Niezależnie więc od tego czy swoją mamę planujesz zabrać do muzeum czy teatru, na każdą z tych okazji przygotowaliśmy stroje, w których się zakochacie.

Dzień w muzeum

Ty i Two­ja mama jeste­ście fan­ka­mi sztu­ki i dzień mamy pla­nu­je­cie spę­dzić w jed­nym z ulu­bio­nych przez sie­bie muze­ów? Redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła dla Was look, któ­ry uwol­ni Waszą arty­stycz­ną natu­rę. Dla praw­dzi­wych fanek sztu­ki pro­po­nu­je­my sukien­kę w kra­tę, któ­ra prze­ła­mać moż­na kla­sycz­ną, dżin­so­wa kurt­ką. Do tego lek­ka, zło­ta biżu­te­ria od Nana jewel­le­ry, mała zgrab­na toreb­ka i … mamy goto­wy look. Miłe­go zwie­dza­nia!

Wieczorową porą

W dzień mamy swo­ją rodzi­ciel­kę pla­nu­jesz zabrać na kola­cję? Na tę oka­zję przy­go­to­wa­li­śmy strój, któ­ry zachwy­ci na pew­no nie jed­ną oso­bę. Na wie­czor­ną porę pro­po­nu­je­my czar­ne spodnie wykoń­czo­ne frędz­la­mi, koszu­lę w męskim sty­lu i czar­ną toreb­kę. Całość sty­li­za­cji pro­po­nu­je­my wykoń­czyć zło­tą biżu­te­rią i czer­wo­ną ban­da­ną. Dzię­ki temu kla­sycz­ny look, nabie­rze cha­rak­te­ru a Ty nie zgi­niesz w tłu­mie.

Filmowe wyjście

Ty i Two­ja mama lubi­cie oglą­dać fil­my? W takim wypad­ku, w jej świę­to odwie­dzi­cie jed­no z kin. Na taką oka­zje pro­po­nu­je­my wygod­ną ale wciąż pozo­sta­ją­cą mod­ną sty­li­za­cję. Buty Cor­te­zy, pro­ste dżin­so­we spodnie i bia­ła bluz­ka, któ­rą wyróż­ni wycię­cie na ple­cach, ide­al­nie spraw­dzą się na sie­dze­nie w ciem­nej sali. Do cało­ści możesz dodać zło­te pier­ścion­ki, a na ple­cy zarzu­cić kurt­kę z frędz­la­mi. Sty­lo­wo ale na luzie!

Czas na spacer

Kie­dy Ty i Two­ja mama posta­no­wi­ły­ście, po pro­stu powłó­czyć się uli­ca­mi swo­je­go mia­sta, pro­po­nu­je­my look. Pamię­taj jed­nak o wygod­nych butach dzię­ki któ­rym przej­ście nawet paru­na­stu kilo­me­trów nie będzie sta­no­wi­ło żad­ne­go pro­ble­mu. Idziesz do par­ku? Narzuć więc na sie­bie skó­rza­ną kurt­kę, włóż jasne dżin­so­we spodnie i koszu­le w bar­dzo mod­ny, kwia­to­wy wzór. Całość Two­jej sty­li­za­cji dopeł­nij choc­ke­rem i kol­czy­ka­mi. Gwa­ran­tu­je­my, ten spa­cer będzie bar­dzo sty­lo­wy!

Wyjście do kawiarni

Kawa i roz­mo­wa z mamą? W takim stro­ju będziesz mia­ła pew­ność, że śnia­da­nie będzie uda­ne. W tym sezo­nie, na uli­cach kró­lu­ją kimo­na. Dla­te­go też w tej sty­li­za­cji, posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać krót­kie, czar­ne kimo­no. Zde­cy­do­wa­li­śmy zesta­wić je z dżin­so­wa spód­nicz­ką, czar­nym topem na ramiącz­kach i zło­tym, kla­sycz­nym łań­cusz­kiem. Dzię­ki temu będziesz wyglą­da­ła mod­ni ale Two­ja sty­li­za­cja będzie nie­wy­mu­szo­na.

A ty gdzie zabie­rasz swo­ją mamę i co będzie­cie robi­ły w jej dzień? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze. A na razie życzy­my wszyst­kim mamom, naj­lep­sze­go z oka­zji ich świę­ta. 

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy