Styl życia

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Bez wątpienia najlepszym prezentem na Dzień Matki, jaki możemy jej podarować jest wspólnie spędzony czas. Niestety, w obecnym czasie nie zawsze wspólne wyjście na lunch może okazać się proste. Z pewnością w tym roku większość z nas spotka się ze swoimi mamami w Dzień Matki po raz pierwszy, po zeszłorocznej przerwie, podczas, gdy dla innych wciąż będzie to niemożliwe. Nie ulega wątpliwości, że tegoroczny Dzień Matki również będzie inny – mimo to, wciąż możesz okazać swoje Mamie miłość i uznanie, niezależnie od tego, czy świętujecie razem, czy osobno. Ten wielki dzień już za niespełna tydzień – nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ przygotowaliśmy dla Was kilka pięknych, zaskakujących propozycji na prezent.

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Uni­ka­to­we i zaska­ku­ją­ce pre­zen­ty na Dzień Mat­ki: La Mer The Moistu­ri­zing Soft Cre­am, MOYE opa­ska na oczy, Sono­ko Sakai książ­ka “Praw­dzi­wa kuch­nia japoń­ska. Pro­ste potra­wy, ory­gi­nal­ne sma­ki.”, Zara Home szka­tuł­ka z drew­na aka­cjo­we­go, Hair Ritu­al by Sisley spe­cja­li­stycz­ne serum prze­zna­czo­ne do skó­ry gło­wy, Jo Malo­ne Lon­don zapach Rose Blush, TOM FORD zapach Black Orchid, zestaw kosme­ty­ków CHANEL.

Nie­za­leż­nie od tego, czy Two­ja mama lubi luk­su­so­we kosme­ty­ki, kocha kwia­ty czy biżu­te­rię, każ­dy, nawet naj­drob­niej­szy pre­zent z pew­no­ścią spra­wi uśmiech na jej twa­rzy. Mama to bowiem taka oso­ba, któ­ra zasłu­gu­je na coś wyjąt­ko­we­go. Dla­te­go też war­to w tym roku pomy­śleć nie­sza­blo­no­wo i wybrać wyjąt­ko­we pre­zen­ty na Dzień Mat­ki, któ­re wpra­wią ją w zaskoczenie.

Czy zamiast bukie­tu kwia­tów nie było­by miło poda­ro­wać jej zestaw pod­sta­wo­wych pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych w czer­wo­nej, sty­lo­wej kosme­tycz­ce Cha­nel z limi­to­wa­nej edy­cji? W zesta­wie znaj­du­ją się dwie eks­klu­zyw­ne kre­acje: krem o wła­ści­wo­ściach roz­świe­tla­ją­cych i zmięk­cza­ją­cych, a tak­że bal­sam nawil­ża­ją­cy i rege­ne­ru­ją­cy, nada­ją­cy ustom natu­ral­ny połysk. A jeśli jeste­śmy przy pie­lę­gna­cji, z pew­no­ścią nie ma lep­sze­go pre­zen­tu niż kul­to­wy krem La Mer w zupeł­nie innej odsło­nie – to cała moc korzy­ści kul­to­we­go Crème de la Mer zamknię­ta w boga­tej, wygła­dza­ją­cej for­mu­le, któ­ra pozo­sta­wia na skó­rze świe­tli­sty blask (The Moistu­ri­zing Soft Cre­am La Mer, Douglas). Zamiast wysy­łać kart­kę z życze­nia­mi, być może war­to pomy­śleć o znie­wa­la­ją­cym, przy­wo­łu­ją­cym wspo­mnie­nia zapa­chu, takim jak Black Orchid (Tom Ford, Doul­gas), któ­ry przy­cią­ga uwa­gę zmy­sło­wy­mi nuta­mi czar­nych tru­fli, ylang ylang, świe­żą ber­ga­mot­ką oraz ape­tycz­ną czar­ną porzecz­ką, zaś baza skła­da­ją­ca się z wani­lii i mięk­kie­go aro­ma­tu drze­wa san­da­ło­we­go dopeł­nia kom­po­zy­cję. Wspa­nia­łą nie­spo­dzian­ką będzie też zamknię­ty w sty­lo­wej, vin­ta­ge butel­ce zapach z naj­now­szej, limi­to­wa­nej edy­cji Jo Malo­ne Lon­don -  Rose Blush Colo­gne (Jo Malo­ne Lon­don, Douglas), w któ­rym deli­kat­ne płat­ki zata­pia­ją się w prze­pysz­nej gala­ret­ce, a peł­na życia bazy­lia i soczy­sta nuta liczi wno­szą odro­bi­nę zasko­cze­nia do tej pięk­nej, otu­lo­nej pod­no­szą­cym na duchu bia­łym piż­mem, kwia­to­wej kom­po­zy­cji. Jeśli Two­ja Mama zma­ga się z cien­ki­mi, znisz­czo­ny­mi wło­sa­mi, z pew­no­ścią będzie zachwy­co­na dzia­ła­niem Reva­ti­li­zing For­ti­fy­ing Serum for the scalp – spe­cja­li­stycz­ne go serum prze­zna­czo­ne­go do skó­ry gło­wy, któ­re zmniej­sza wypa­da­nie wło­sów, dzię­ki cze­mu wło­sy sta­ją się moc­niej­sze i bar­dziej gęste (Hair Ritu­el by Sisley Paris). Nie ma chy­ba Mamy, któ­ra nie ucie­szy­ła­by się z prak­tycz­ne­go, sty­lo­we­go pre­zen­tu. Ide­al­nie spraw­dzi się tutaj szka­tuł­ka z drew­na aka­cjo­we­go z podwój­ną przy­kryw­ką i wewnętrz­ny­mi prze­gro­da­mi, w któ­rej moż­na scho­wać róż­ne kosme­tycz­ne skar­by, czy biżu­te­rię (Zara Home). Pięk­na i prak­tycz­na. Dla fanek goto­wa­nia pro­po­nu­je­my miłą odmia­nę i coś zaska­ku­ją­ce­go – namów Mamę do spró­bo­wa­nia kuch­ni japoń­skiej. Jeste­śmy pew­ne, że zachę­ci ją do tego „Praw­dzi­wa kuch­nia japoń­ska. Pro­ste potra­wy, ory­gi­nal­ne sma­ki”. Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że kto raz spró­bo­wał kuch­ni japoń­skiej, zako­chał się bez pamię­ci. A jeśli Two­ja Mama dodat­ko­wo kocha eks­pe­ry­men­ty i róż­no­rod­ność, war­to, aby nauczy­ła się od naj­lep­szych przy­rzą­dza­nia wspa­nia­łe­go, japoń­skie­go jedze­nia – bez skom­pli­ko­wa­nych pro­duk­tów i doświad­cze­nia. W tym celu poda­ruj jej książ­kę Sono­ko Sakai – cenio­nej i sku­tecz­nej nauczy­ciel­ki kuch­ni japoń­skiej, któ­ra swo­ją filo­zo­fię goto­wa­nia opie­ra na pię­ciu zasa­dach: świe­żość, sezo­no­wość, pro­sto­ta, pięk­no i oszczę­dza­nia (Empik). A jeśli Two­ja Mama spo­ro pra­cu­je i zma­ga się z bez­sen­ny­mi noca­mi, spraw­dzo­nym pomy­słem będzie mini­ma­li­stycz­na opa­ska na oczy do spa­nia wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go, któ­ra zaciem­nia­jąc przy­jem­nie koi, relak­su­je i chro­ni wraż­li­wą skó­rę wokół oczu, blo­ku­jąc dostęp świa­tła i regu­lu­jąc pro­duk­cję mela­to­ni­ny odpo­wie­dzial­nej za dobry sen (Moye).

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej