UrodaZdrowie

Drugie życie kawy

To głów­ne źró­dło kofe­iny i jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych (rocz­nie pro­du­ku­je się jej oko­ło 6,7 milio­na ton) uży­wek na świe­cie. Dobrze wypa­rzo­na sma­ku­je fan­ta­stycz­nie, dzia­ła pobu­dza­ją­co i orzeź­wia­ją­co. Dodat­ko­wo przy­śpie­sza prze­mia­nę mate­rii i zawie­ra prze­ciw­u­tle­nia­cze, któ­re zapo­bie­ga­ją powsta­wa­niu wol­nych rod­ni­ków. Moż­na by ją pić i pić… ale czy tylko? 

Więcej