JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść truskawki?

Sezon truskawkowy w pełni. Pyszne, aromatyczne owoce warto włączać do menu nawet codziennie, aby zaspokoić ochotę na słodycze. Truskawki są niskokaloryczne. Osoby stosujące dietę redukcyjną mogą je jeść bez obaw o sylwetkę. Najlepiej łączyć truskawki z jogurtem naturalnym, mlekiem tradycyjnym czy mlekiem roślinnym ( sojowym, migdałowym). Dodawanie śmietany czy cukru niepotrzebnie zwiększa kaloryczność posiłku, dlatego warto unikać tych dodatków.

truskawki, Dlaczego warto jeść truskawki?

Dlaczego warto jeść truskawki?

 1. Przede wszyst­kim dla­te­go, że zawie­ra­ją dużo wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych. Tru­skaw­ki są cen­nym źró­dłem wita­mi­ny A, wita­min z gru­py B, mają wię­cej  wita­mi­ny C (60 mg/100 g) niż np. cytry­na (50 mg/100g). Zawie­ra­ją też wie­le cen­nych mine­ra­łów – wapń, żela­zo, potas, fos­for.
 2. Mają nie­wie­le kilo­ka­lo­rii (28/100g). Może­cie je jeść do śnia­da­nia, 2 śnia­da­nia czy pod­wie­czor­ku.
 3. Mają śred­ni indeks gli­ke­micz­ny (40), nie­wiel­ka por­cja w die­cie cukrzy­ków nie powin­na im zaszko­dzić.
 4. Tru­skaw­ki pobu­dza­ją pra­cę ukła­du pokar­mo­we­go dzię­ki spo­rej daw­ce błon­ni­ka (1,8 g/100g) , – regu­lu­ją pra­cę jelit i nerek, wzmac­nia­ją odpor­ność . Obec­ność pestek rów­nież pobu­dza prze­wód pokar­mo­wy do pra­cy. Jed­nak pest­ki mogą być draż­nią­ca dla osób, któ­re muszą sto­so­wać die­tę łatwo­straw­ną.
 5. Jedząc regu­lar­nie tru­skaw­ki stę­że­nie złe­go cho­le­ste­ro­lu (LDL) obni­ża się.
 6. Mają wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne, wspo­ma­ga­ją pra­cę wątro­by oraz wydzie­la­nie żół­ci.
 7. Dzia­ła­ją alka­li­zu­ją­co na orga­nizm. Mię­so­żer­cy powin­ni pamię­tać o włą­cza­niu ich ze wzglę­du na zakwa­sze­nie orga­ni­zmu, któ­re czę­sto u nich wystę­pu­je.

W okre­sie let­nim wyko­rzy­stuj­cie tru­skaw­ki to wie­lu posił­ków – na śnia­da­nie ide­al­nie spraw­dzą się w for­mie kok­taj­lu. Może­cie też zabrać je w pojem­nicz­ku do pra­cy czy na uczel­nie, będzie to zdrow­sza i lżej­sza prze­ką­ska niż np. suszo­ne owo­ce. Zachę­ca­my do wypró­bo­wa­nia naszych ulu­bio­nych połą­czeń sma­ko­wych.

Koktajl energetyzujący

 • 250 g tru­ska­wek
 • 1 banan
 • 1 łyżecz­ka świe­że­go star­te­go imbi­ru
 • 500 ml schło­dzo­nej maślan­ki
 • 4 łyżecz­ki mie­lo­nych mig­da­łów

Tru­skaw­ki myje­my, szy­puł­ku­je­my, bana­na obie­ra­my, świe­ży imbir ście­ra­my na tarecz­ce. Do malak­se­ra prze­kła­da­my tru­skaw­ki oraz pokro­jo­ne­go bana­na, doda­je­my imbir ‑blen­du­je­my. Następ­nie doda­je­my maślan­kę – całość mie­sza­my. Roz­le­wa­my kok­tajl do szkla­ne­czek, posy­pu­je­my mie­lo­ny­mi mig­da­ła­mi.

Twa­ro­żek tru­skaw­ko­wy

 • ½ szklan­ki wiej­skie­go twa­roż­ku
 • 1 szklan­ka tru­ska­wek
 • sos tru­skaw­ko­wy
 • 2 łyż­ki śmie­ta­ny cre­me fra­iche lub jogur­tu natu­ral­ne­go
 • 1 łyżecz­ka mio­du lipo­we­go

Na dnie misecz­ki wykła­da­my pokru­szo­ny twa­róg. Na wierz­chu ukła­da­my tru­skaw­ki prze­kro­jo­ne na pół. Pole­wa­my całość sosem tru­skaw­ko­wym i skra­pia­my mio­dem. Na górze doda­je­my jed­ną łyż­kę cre­me fra­iche lub jogur­tu.

 

Sałat­ka z dodat­kiem tru­ska­wek

 • sała­ta np. lodo­wa
 • ruko­la
 • 125 g moz­za­rel­li
 • 2 gar­ście tru­ska­wek
 • oko­ło 40 g płat­ków mig­da­łów wypra­żo­nych na suchej patel­ni
 • sos bal­sa­mi­co

Sała­tę i ruko­lę umyć i wysu­szyć, naj­le­piej suszar­ką do sała­ty. Moz­za­rel­lę poroz­ry­wać pal­ca­mi na mniej­sze części.Umyte tru­skaw­ki pokro­ić na mniej­sze kawał­ki. Płat­ki mig­da­łów wypra­żyć na suchej, roz­grza­nej patel­ni, aż będą zło­ci­ste. Odsta­wić do wysty­gnię­cia. Sała­tę, poroz­dzie­ra­ną pal­ca­mi na mniej­sze kawał­ki, uło­żyć na tale­rzu, poło­żyć rów­nież umy­ta i wysu­szo­ną ruko­lę. Na sała­cie poło­żyć pokro­jo­ne tru­skaw­ki i kawał­ki moz­za­rel­li. Całość deli­kat­nie polać sosem bal­sa­mi­co i posy­pać pra­żo­ny­mi płat­ka­mi mig­da­łów.

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…
Więcej
JedzenieStyl życia

Żywność, która odmładza

Sta­rze­nie się jest nie­unik­nio­nym ele­men­tem życia, jed­nak dzię­ki pro­wa­dze­niu odpo­wied­nie­go sty­lu życia może­my je spryt­nie oszu­kać. War­to zatem się­gnąć po żyw­ność, któ­ra odmła­dza – zarów­no zewnętrz­nie, jak i wewnętrz­nie. Bogac­two anty­ok­sy­dan­tów, wita­min i mine­ra­łów jest naszym naj­więk­szym sprzy­mie­rzeń­cem. Sprawdź­cie, co jeść, aby prze­dłu­żyć swo­ją mło­dość!
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *