Zdrowie

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Obok zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia czy­stek jest hitem zio­ło­wym ostat­nich mie­się­cy. Cho­ciaż w Pol­sce cie­szy się zain­te­re­so­wa­niem dopie­ro od kil­ku mie­się­cy, jego lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści zna­ne są od tysię­cy lat. Naj­bar­dziej zna­ną posta­cią czyst­ka jest susz, ale moż­na go spo­tkać tak­że w for­mie olej­ku. Czy czy­stek słusz­nie zyskał na popu­lar­no­ści? Prze­ko­naj­cie się sami.

herbata czystek, Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Czystek i jego rodzaje

Czy­stek (Cistus) to oko­ło 50 gatun­ków roślin, wśród któ­rych naj­czę­ściej upra­wia­ne są:

  • Czy­stek kre­teń­ski,
  • Czy­stek sza­ry (siwy),
  • Czy­stek lana­do­wy,
  • Czy­stek waw­rzy­no­list­ny (lau­ro­list­ny).

Więk­szość z nich rośnie w base­nie Morza Śród­ziem­ne­go oraz w Azji Zachod­niej. Małe krze­wy dora­sta­ją mak­sy­mal­nie do wyso­ko­ści jed­ne­go metra. Ozdob­ne kwia­ty wystę­pu­ją w róż­nych kolo­rach i dłu­go kwit­ną, dla­te­go czy­stek czę­sto upra­wia­ny jest jako rośli­na ozdob­na.

Właściwości czystka

Czy­stek jest ide­al­ną rośli­ną, któ­ra pomo­że wzmoc­nić naszą odpor­ność. Picie napa­ru sku­tecz­nie wspo­ma­ga wal­kę z prze­zię­bie­niem i gry­pą a tak­że zapo­bie­ga infek­cjom gór­nych dróg odde­cho­wych. Her­ba­ta z czyst­ka pomo­że tak­że oczy­ścić orga­nizm z tok­syn – usu­wa meta­le cięż­kie, dla­te­go pole­ca­ny jest pala­czom oraz oso­bom żyją­cym w zanie­czysz­czo­nym śro­do­wi­sku. War­to ją pić dla wzmoc­nie­nia orga­ni­zmu, ale rów­nież dla uro­dy. Boga­ty w anty­ok­sy­dan­ty czy­stek neu­tra­li­zu­je wol­ne rod­ni­ki, co korzyst­nie wpły­wa nie tyl­ko na nasze zdro­wie, ale i skó­rę. Regu­lar­ne picie napa­ru zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmarsz­czek oraz poma­ga w wal­ce z trą­dzi­kiem mło­dzień­czym. Jego wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne i grzy­bo­bój­cze przy­nio­są ulgę tak­że w innych pro­ble­mach skór­nych, jaki­mi są łusz­czy­ca, łupież czy grzy­bi­ca stóp. Czy­stek popra­wia tak­że krą­że­nie krwi. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że wzmoc­nie­nie ukła­du odpor­no­ścio­we­go i popra­wę zdro­wia przy­nie­sie jedy­nie dłu­go­trwa­łe i sys­te­ma­tycz­ne spo­ży­wa­nie czyst­ka.

Tajemnica tkwi w polifenolach

Czy­stek cha­rak­te­ry­zu­je wyso­ka zawar­tość sil­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy – poli­fe­no­li. Sub­stan­cje te neu­tra­li­zu­ją wol­ne rod­ni­ki, któ­re przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia wie­lu cho­rób, tak­że nowo­two­ro­wych. Moż­na przy­pusz­czać, że spo­ży­wa­nie czyst­ka zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia cho­ro­by nowo­two­ro­wej. Ponad­to poli­fe­no­le prze­ciw­dzia­ła­ją roz­wo­jo­wi sta­nów zapal­nych w orga­ni­zmie i chro­nią naczy­nia krwio­no­śne zapo­bie­ga­jąc two­rze­niu się blasz­ki miaż­dży­co­wej. Tym samym zapo­bie­ga­ją zawa­łom oraz cho­ro­bom ser­co­wo – naczy­nio­wym. Wzmac­nia­ją tak­że funk­cjo­no­wa­nie nasze­go ukła­du odpor­no­ścio­we­go wal­cząc z drob­no­ustro­ja­mi oraz grzy­ba­mi.

herbata czystek, Czystek – co warto o nim wiedzieć?Czy warto?

W związ­ku z dużą zawar­to­ścią poli­fe­no­li, czyst­ko­wi przy­pi­sy­wa­ne jest wie­le wła­ści­wo­ści lecz­ni­czych. Nie­ste­ty, czę­sto nie są one popar­te bada­nia­mi nauko­wy­mi. Moż­na zna­leźć infor­ma­cje, że rośli­na ta jest w sta­nie wyle­czyć cho­ro­bę nowo­two­ro­wą, bore­lio­zę, aler­gie czy cho­ro­bę nie­do­krwien­ną ser­ca. Nie ma wia­ry­god­nych wyni­ków badań nauko­wych, któ­re mogły­by to potwier­dzić. Nale­ży pamię­tać, że czy­stek jest jedy­nie suple­men­tem die­ty, któ­ry z pew­no­ścią nie wyle­czy raka. W związ­ku z tym, może być pole­ca­ny tyl­ko jako uzu­peł­nie­nie die­ty w poli­fe­no­le, któ­re wzmoc­nią orga­nizm i popra­wią jego funk­cjo­no­wa­nie. Pamię­taj­my, że czy­stek dzia­ła czy­sto pro­fi­lak­tycz­nie, a nie lecz­ni­czo.

herbata czystek, Czystek – co warto o nim wiedzieć?

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spo­koj­nie…
Więcej
Zdrowie

Herbata na jesienne wieczory

Her­ba­ta jest dosko­na­łym napo­jem na każ­dą porę roku. Jesie­nią i zimą roz­grze­wa nas swo­im cie­płem, a latem, poda­na w for­mie mro­żo­nej, przy­nie­sie nam przy­jem­ne orzeź­wie­nie. Wie­le badań wska­zu­je, że picie her­ba­ty może przy­nieść nam wie­le…
Więcej
JedzenieStyl życia

Dlaczego warto jeść figi?

Figi to owo­ce popu­lar­ne na całym świe­cie. Są smacz­ne i pożyw­ne. Dla­cze­go war­to jeść figi?  Ostat­nie bada­nia poka­zu­ją, że mogą być pomoc­ne w lecze­niu sze­re­gu pro­ble­mów zdro­wot­nych. Dla­cze­go war­to jeść figi? Figi są doce­nia­ne przez sma­ko­szy ze wzglę­du…
Więcej