Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wiele tradycyjnych herbat oraz herbat ziołowych może pomóc nam złagodzić objawy stresu i ogólnego uczucia niepokoju. Niektóre zioła, takie jak mięta, rumianek, jaśmin, lawenda czy melisa – mogą pomóc nam się zrelaksować i przespać spokojnie całą noc. Ostatnie badania sugerują, że regularne picie białej i zielonej herbaty może pomóc naszemu organizmowi w neutralizacji aktywatorów stresu. Uczucie lęku i przytłoczenia stało się częścią życia wielu z nas. Herbaty mogą w naturalny sposób uspokoić ciało i umysł, dlatego powinny stanowić codzienny składnik naszej diety. Nawet czas przeznaczony na wypicie filiżanki herbaty może sam w sobie być odprężający. Przedstawiamy kilka rodzajów uspokajających i relaksujących herbat ziołowych, które możecie wypróbować i dodać do swojej codziennej diety. Pamiętajcie jednak, że to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie może działać dla drugiej. Znalezienie odpowiedniej herbaty ziołowej może zająć trochę czasu.

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Zdję­cia Ellie­elien z Unsplash

 

1. Herbata miętowa

Mię­ta pie­przo­wa to bar­dzo zna­ne zio­ło, któ­re wpły­wa korzyst­nie na dzia­ła­nie ukła­du tra­wien­ne­go, poprzez roz­luź­nia­nie mię­śni w prze­wo­dzie pokar­mo­wym. Poma­ga tak­że w łago­dze­niu żołąd­ko­wych pro­ble­mów tra­wien­nych. 

Mię­ta pie­przo­wa może rów­nież pozy­tyw­nie wpły­wać na układ ner­wo­wy. Wypi­cie kub­ka her­ba­ty mię­to­wej jest dobrym spo­so­bem na zmniej­sze­nie stre­su i relaks po dłu­gim dniu. Nawet samo wdy­cha­nie pary z her­ba­ty pomo­że Ci poczuć się mniej spię­tym i zestre­so­wa­nym. 

Mię­ta pie­przo­wa nie jest ide­al­nym zio­łem do sto­so­wa­nia, dla kobiet kar­mią­cych pier­sią. 

Her­ba­ta mię­to­wa jest bar­dzo łatwa do przy­go­to­wa­nia. Dodaj 1–3 łyżecz­ki suszo­ne­go liścia mię­ty pie­przo­wej do szklan­ki wrzą­cej wody i zapa­rzaj przez oko­ło 5 minut.

2. Rumianek

Rumia­nek jest jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych her­bat łago­dzą­cych stres. Jako zio­ło rumia­nek jest jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych ze wzglę­du na sil­ne, uspo­ka­ja­ją­ce dzia­ła­nie. Jeśli stres powo­du­je u cie­bie pro­ble­my ze snem, kubek her­ba­ty rumian­ko­wej pomo­że ci zasnąć. Jest to zwią­za­ne z zawar­to­ścią magne­zu, któ­ry korzyst­nie wpły­wa na układ ner­wo­wy, łago­dzi stres i regu­lu­je poziom mela­to­ni­ny, któ­ra to z kolei odgry­wa waż­ną wolę pod­czas snu. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że już sam zapach rumian­ku może pomóc spo­koj­niej spać.

Her­ba­ta rumian­ko­wa jest rów­nież łatwa do przy­go­to­wa­nia, wystar­czy dodać 1–2 łyż­ki suszo­ne­go rumian­ku do szklan­ki wrzą­cej wody i zapa­rzać przez 5 minut. 

3. Zielona herbata

Teani­na to ami­no­kwas wystę­pu­ją­cy natu­ral­nie w zie­lo­nej her­ba­cie, któ­ry wspo­ma­ga relak­sa­cję i korzyst­nie dzia­ła na zdro­wie psy­chicz­ne. Wstęp­ne bada­nia suge­ru­ją, że teani­na może pomóc popra­wić nastrój i zła­go­dzić reak­cję orga­ni­zmu na stres. Oso­by, któ­re piją zie­lo­ną her­ba­tę regu­lar­nie, są tak­że mniej nara­żo­ne na wystę­po­wa­nie wyso­kie­go ciśnie­nia krwi i wyso­kie­go pozio­mu cho­le­ste­ro­lu, będą­cy­mi dwo­ma naj­waż­niej­szy­mi czyn­ni­ka­mi ryzy­ka cho­rób serca.

4. Melisa

Meli­sa to kolej­ne zio­ło uspo­ka­ja­ją­ce i redu­ku­ją­ce stres. Poma­ga roz­luź­nić cia­ło i umysł, łago­dzi napię­cie ner­wo­we, a tak­że pomo­że zasnąć. Oso­by przyj­mu­ją­ce suple­men­ty z meli­sy przez 8 tygo­dni, zgła­sza­li zmniej­szo­ne poczu­cie lęku i stre­su. Meli­sa naj­le­piej sma­ku­je na świe­żo i jest łatwa w upra­wie. Aby zro­bić her­ba­tę z meli­sy, dodaj 1–2 łyż­ki suszo­ne­go zio­ła do szklan­ki wrzą­cej wody. Jeśli uży­wasz świe­żych liści meli­sy, użyj 2–3 łyżek. Meli­sa dobrze kom­po­nu­je się z mię­tą i rumiankiem.

5. Lawenda

Lawen­da jest zio­łem zna­nym ze swo­ich uspo­ka­ja­ją­cych wła­ści­wo­ści oraz zdol­no­ści do zmniej­sza­nia stre­su. Samo wdy­cha­nie zapa­chu lawen­dy może pomóc w zmniej­sze­niu uczu­cia stre­su. Aby przy­go­to­wać her­ba­tę lawen­do­wą użyj 1–3 łyżecz­ki suszo­nej lawen­dy na fili­żan­kę wrzą­cej wody. Pozo­staw her­ba­tę na co naj­mniej 5 minut i w razie potrze­by dodaj cytry­nę lub cukier.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Herbata na jesienne wieczory

Her­ba­ta jest dosko­na­łym napo­jem na każ­dą porę roku. Jesie­nią i zimą roz­grze­wa nas swo­im cie­płem, a latem, poda­na w for­mie mro­żo­nej, przy­nie­sie nam przy­jem­ne orzeź­wie­nie. Wie­le badań wska­zu­je, że picie her­ba­ty może przy­nieść nam wiele…
Więcej
Zdrowie

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Obok zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia czy­stek jest hitem zio­ło­wym ostat­nich mie­się­cy. Cho­ciaż w Pol­sce cie­szy się zain­te­re­so­wa­niem dopie­ro od kil­ku mie­się­cy, jego lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści zna­ne są od tysię­cy lat. Naj­bar­dziej zna­ną posta­cią czyst­ka jest susz, ale można…
Więcej