Zdrowie

Herbata na jesienne wieczory

Herbata jest doskonałym napojem na każdą porę roku. Jesienią i zimą rozgrzewa nas swoim ciepłem, a latem, podana w formie mrożonej, przyniesie nam przyjemne orzeźwienie. Wiele badań wskazuje, że picie herbaty może przynieść nam wiele korzyści zdrowotnych. Oprócz dostarczania dodatkowej ilości płynu do organizmu, herbata pomaga chronić zęby i serce, a nawet wspomaga organizm w walce z rakiem. Rodzaj herbaty którą pijesz także ma znaczenie. Zielone herbaty są najmniej przetworzone i zawierają najwięcej ilości prozdrowotnych polifenoli. 

Herbata na jesienne wieczory

Najważniejsze korzyści zdrowotne wynikające z picia  czarnej herbaty to:

  1. Opóź­nia sta­rze­nie się orga­ni­zmu – prze­ciw­u­tle­nia­cze zawar­te w her­ba­cie poma­ga­ją zacho­wać mło­dość i chro­nią nas przed szko­da­mi spo­wo­do­wa­ny­mi przez wol­ne rodniki.
  2. Korzyst­nie wpły­wa na pra­cę ser­ca – zawar­te w czar­nej her­ba­cie fla­wo­no­idy korzyst­nie wpły­wa­ją na pra­cę ser­ca. Fla­wo­no­idy wpły­wa­ją na zmniej­sze­nie wystą­pie­nia wie­lu czyn­ni­ków ryzy­ka cho­rób ser­ca, takich jak: wyso­kie ciśnie­nie krwi, wyso­ki poziom cho­le­ste­ro­lu, pod­wyż­szo­ny poziom trój­gli­ce­ry­dów i otyłość.
  3. Zmniej­sza­ją stę­że­nie „złe­go” cho­le­ste­ro­lu LDL – picie pię­ciu por­cji czar­nej her­ba­ty dzien­nie obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu LDL u osób z nie­znacz­nie pod­wyż­szo­nym pozio­mem tego cho­le­ste­ro­lu. Czar­na her­ba­ta poma­ga tak­że popra­wić poziom cho­le­ste­ro­lu u osób zagro­żo­nych cho­ro­ba­mi ser­ca lub otyłością.
  4. Korzyst­nie wpły­wa­ją na folę bak­te­ryj­ną jelit – poli­fe­no­le znaj­du­ją­ce się w czar­nej her­ba­cie poma­ga­ją w utrzy­ma­niu zdro­wej kon­dy­cji jelit poprzez pro­mo­wa­nie wzro­stu dobrych bak­te­rii i hamo­wa­nie wzro­stu złych bakterii.
  5. Obni­ża ciśnie­nie krwi – picie czar­nej her­ba­ty na co dzień, a tak­że wpro­wa­dze­nie innych mody­fi­ka­cji sty­lu życia, takich jak stra­te­gie radze­nia sobie ze stre­sem, uni­ka­nie pale­nia tyto­niu ogra­ni­cze­nie alko­ho­lu, może pomóc obni­żyć ciśnie­nie krwi u osób z nadciśnieniem.
  6. Chro­ni przed uda­rem – bada­nia wska­zu­ją, że oso­by, któ­re piły wię­cej niż trzy fili­żan­ki her­ba­ty (czar­nej lub zie­lo­nej her­ba­ty) dzien­nie były mniej nara­żo­ne na udar mózgu, w porów­na­niu do osób, któ­re piły mniej niż jed­ną fili­żan­kę her­ba­ty dzien­nie. 
  7. Zwięk­sza wyko­rzy­sta­nie insu­li­ny w orga­ni­zmie – wyni­ki jed­ne­go z badań wyka­za­ły, że czar­na her­ba­ta zwięk­sza aktyw­ność insu­li­ny ponad 15-krot­nie. 

Czar­na her­ba­ta to dosko­na­ły wybór, jeśli szu­ka­cie nisko­ka­lo­rycz­ne­go, nie­sło­dzo­ne­go napo­ju z mniej­szą ilo­ścią kofe­iny niż kawa lub napo­je ener­ge­tycz­ne. Oprócz moc­ne­go sma­ku, czar­na her­ba­ta zawie­ra wie­le prze­ciw­u­tle­nia­czy, któ­re zapew­nia­ją sze­reg korzy­ści zdro­wot­nych. Ponad­to jest nie­zwy­kle łatwa w przy­go­to­wa­niu i ogól­no­do­stęp­na – znaj­dzie­my ją w każ­dym skle­pie. Wybie­ra­jąc her­ba­tę pole­ca­my Wam decy­do­wać się na tę liścia­stą. Pamię­taj­cie aby w domu prze­ło­żyć ją do dobrze zamy­ka­ne­go pojem­ni­ka – naj­le­piej metalowego.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Herbaty ziołowe pomagające zmniejszyć stres

Wie­le tra­dy­cyj­nych her­bat oraz her­bat zio­ło­wych może pomóc nam zła­go­dzić obja­wy stre­su i ogól­ne­go uczu­cia nie­po­ko­ju. Nie­któ­re zio­ła, takie jak mię­ta, rumia­nek, jaśmin, lawen­da czy meli­sa – mogą pomóc nam się zre­lak­so­wać i prze­spać spokojnie…
Więcej
Zdrowie

Czystek – co warto o nim wiedzieć?

Obok zie­lo­ne­go jęcz­mie­nia czy­stek jest hitem zio­ło­wym ostat­nich mie­się­cy. Cho­ciaż w Pol­sce cie­szy się zain­te­re­so­wa­niem dopie­ro od kil­ku mie­się­cy, jego lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści zna­ne są od tysię­cy lat. Naj­bar­dziej zna­ną posta­cią czyst­ka jest susz, ale można…
Więcej