ModaNewsroom

COS kolekcja świąteczna AW16

Kla­sa i mini­ma­lizm – tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą, świą­tecz­ną kolek­cję mar­ki COS utrzy­ma­ną w szla­chet­nych, mono­chro­ma­tycz­nych bar­wach, gdzie domi­nu­je czerń, biel, kość sło­nio­wa, gra­nat i sza­ro­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla skan­dy­naw­skiej mar­ki geo­me­trycz­ne płasz­cze i pro­ste sukien­ki zachwy­ca­ją teraz sub­tel­nym bla­skiem oraz fak­tu­rą: fan­ta­zyj­ny­mi marsz­cze­nia­mi. Nie bra­ku­je zarów­no dam­skich jak i męskich weł­nia­nych płasz­czy, mięk­kich, dopa­so­wa­nych gol­fów oraz over­si­zo­wych, leją­cych koszul i spodni, a całość świą­tecz­nej kolek­cji mar­ki wyko­na­na jest z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów.

bah_cos_d1_02_003 bah_cos_d1_03_039 aw16_leisure_rgb_lowres_5 aw16_jewellery_rgb_lowres_2 cos_christmas_2016_11_v2_4x3 bah_cos_d1_04_004 cos_christmas_2016_04_v2_4x3 aw16_jewellery_rgb_lowres_5 bah_cos_d1_06_091

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej