ModaNewsroom

COS kolekcja świąteczna AW16

Kla­sa i mini­ma­lizm – tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą, świą­tecz­ną kolek­cję mar­ki COS utrzy­ma­ną w szla­chet­nych, mono­chro­ma­tycz­nych bar­wach, gdzie domi­nu­je czerń, biel, kość sło­nio­wa, gra­nat i sza­ro­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla skan­dy­naw­skiej mar­ki geo­me­trycz­ne płasz­cze i pro­ste sukien­ki zachwy­ca­ją teraz sub­tel­nym bla­skiem oraz fak­tu­rą: fan­ta­zyj­ny­mi marsz­cze­nia­mi. Nie bra­ku­je zarów­no dam­skich jak i męskich weł­nia­nych płasz­czy, mięk­kich, dopa­so­wa­nych gol­fów oraz over­si­zo­wych, leją­cych koszul i spodni, a całość świą­tecz­nej kolek­cji mar­ki wyko­na­na jest z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów.

bah_cos_d1_02_003 bah_cos_d1_03_039 aw16_leisure_rgb_lowres_5 aw16_jewellery_rgb_lowres_2 cos_christmas_2016_11_v2_4x3 bah_cos_d1_04_004 cos_christmas_2016_04_v2_4x3 aw16_jewellery_rgb_lowres_5 bah_cos_d1_06_091

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież spor­to­wa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej