ModaNewsroom

COS kolekcja świąteczna AW16

Kla­sa i mini­ma­lizm – tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą, świą­tecz­ną kolek­cję mar­ki COS utrzy­ma­ną w szla­chet­nych, mono­chro­ma­tycz­nych bar­wach, gdzie domi­nu­je czerń, biel, kość sło­nio­wa, gra­nat i sza­ro­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla skan­dy­naw­skiej mar­ki geo­me­trycz­ne płasz­cze…

Więcej