ModaNewsroom

COS kampania Jesień-Zima 2017

Przepełnione duchem artystycznej wizji, wnętrza fundacji Joan Miró w Barcelonie, stanowiły idealne tło dla odważnej kolekcji COS dla kobiet i mężczyzn.

Czu­ję potrze­bę osią­ga­nia mak­sy­mal­nej inten­syw­no­ści za pomo­cą mini­mal­nych nakła­dów.” – mawiał Joan Miro. Fun­da­cja, wypeł­nio­na pra­ca­mi arty­sty i wizjo­ne­ra Joan’a Miro to wyma­rzo­na sce­ne­ria dla nowej, odważ­nej dam­skiej kolek­cji COS. Wzno­szą­ca się wyso­ko nad Bar­ce­lo­ną, na wzgó­rzu Mon­ju­ic, Fun­da­cja otwo­rzy­ła swo­je drzwi w 1975. Pie­czę nad tym nie­zwy­kłym pro­jek­tem spra­wo­wał archi­tekt i pro­jek­tant prze­strze­ni miej­skich, Josep Llu­is Sert. Oprócz prze­past­nej kolek­cji dzieł sur­re­ali­stycz­ne­go arty­sty, fun­da­cja słu­ży jako prze­strzeń eks­pe­ry­men­tal­na

Pre­mie­rze nowej kam­pa­nii, towa­rzy­szy nowe wyda­nie maga­zy­nu mar­ki, któ­re dostęp­ne będzie onli­ne na stro­nie cosstores.com i w skle­pach sta­cjo­nar­nych COS od 22 wrze­śnia 2017. Moty­wem prze­wod­nim jesien­no-zimo­we­go wyda­nia maga­zy­nu COS są „Kon­tra­sty”. Inspi­ra­cją dla nowej edy­cji maga­zy­nu COS były sub­tel­ne, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ne kon­tra­sty jesien­no-zimo­wej kolek­cji mar­ki. Nowe wyda­nie to zachwyt nad inno­ścią, kre­atyw­na gra odmien­nych, a cza­sem nawet sprzecz­nych ze sobą form arty­stycz­nych takich jak sztu­ka, archi­tek­tu­ra, gra aktor­ska czy muzy­ka. Fascy­nu­ją­cy festi­wal prze­ci­wieństw. To już 21 wyda­nie, w któ­rym znaj­dą się tema­tycz­ne i wizu­al­ne histo­rie, oraz wywia­dy i czte­ry sesje zdję­cio­we.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież spor­to­wa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej