ModaNewsroom

COS kampania Jesień-Zima 2017

Prze­peł­nio­ne duchem arty­stycz­nej wizji, wnę­trza fun­da­cji Joan Miró w Bar­ce­lo­nie, sta­no­wi­ły ide­al­ne tło dla odważ­nej kolek­cji COS dla kobiet i męż­czyzn. „Czu­ję potrze­bę osią­ga­nia mak­sy­mal­nej inten­syw­no­ści za pomo­cą mini­mal­nych nakła­dów.” – mawiał Joan Miro. Fundacja,…

Więcej