Styl życia

Christmas Gift Guide: skórzane akcesoria ECID

Jesteście zwolenniczkami obdarowywania bliskich praktycznymi prezentami? W naszym przewodniku po bożonarodzeniowych podarunkach przedstawiamy Wam markę ECID i ich piękne, skórzane akcesoria. Każda kobieta ma tysiące kosmetyków, elegancka kosmetyczka do ich przechowywania z pewnością przyda się niejednej z Nas.

 skórzane akcesoria ECID

kosmetyczka ECID

Dodat­ki ECID łączą w sobie funk­cjo­nal­ność, jakość oraz cie­ka­wy design. Kosme­tycz­ki wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści skó­ry, są bar­dzo pojem­ne i prak­tycz­ne w użyt­ko­wa­niu. W ofer­cie mar­ki znaj­dzie­cie rów­nież luk­su­so­we tor­by i ple­ca­ki. Jak sami piszą o sobie: ele­gan­cja jest naszą siłą, inte­li­gen­cja narzę­dziem, a celem inno­wa­cja.

VERS-24 pole­ca ECID!

skóżane aksesoria ECID

czarna kosmetyczka ECID

czerwona kosmetyczka ECID

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
ecidstore.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK - nowa kampania torebek

Świa­tło dzien­ne ujrza­ła wła­śnie nowa kam­pa­nia Zofii Chy­lak – pro­jek­tant­ki, któ­rej mini­ma­li­stycz­ne tor­by sztur­mem zdo­by­ły ser­ca kobiet w Pol­sce. Na zdję­ciach widzi­my ulep­szo­ną wer­sję dotych­cza­so­wych pro­jek­tów mar­ki, wyko­ny­wa­nych z wło­skiej mię­si­stej skó­ry naj­wyż­szej jako­ści. Tym razem skó­rza­nym akce­so­riom towa­rzy­szą czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le. Obok takich zdjęć nie da się przejść obo­jęt­nie. Defi­ni­tyw­nie jed­na z naj­lep­szych kam­pa­nii nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Cha­pe­au bas!
Więcej
Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały gru­dzień prze­szu­ki­wa­li­śmy dla Was prze­róż­ne stro­ny inter­ne­to­we i ofer­ty pol­skich marek, by zapre­zen­to­wać Wam naj­cie­kaw­sze, naj­bar­dziej sty­lo­we i ory­gi­nal­ne pomy­sły na pre­zen­ty bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­bliż­szych. Teraz, kie­dy do Gwiazd­ki pozo­sta­ło już tyl­ko kil­ka dni,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *