ModaNewsroom

ZOFIA CHYLAK - nowa kampania torebek

Świa­tło dzien­ne ujrza­ła wła­śnie nowa kam­pa­nia Zofii Chy­lak – pro­jek­tant­ki, któ­rej mini­ma­li­stycz­ne tor­by sztur­mem zdo­by­ły ser­ca kobiet w Pol­sce. Na zdję­ciach widzi­my ulep­szo­ną wer­sję dotych­cza­so­wych pro­jek­tów mar­ki, wyko­ny­wa­nych z wło­skiej mię­si­stej skó­ry naj­wyż­szej jako­ści. Tym razem skó­rza­nym akce­so­riom towa­rzy­szą czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le. Obok takich zdjęć nie da się przejść obo­jęt­nie. Defi­ni­tyw­nie jed­na z naj­lep­szych kam­pa­nii nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Cha­pe­au bas!

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: skórzane akcesoria ECID

Jeste­ście zwo­len­nicz­ka­mi obda­ro­wy­wa­nia bli­skich prak­tycz­ny­mi pre­zen­ta­mi? W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wych poda­run­kach przed­sta­wia­my Wam mar­kę ECID i ich pięk­ne, skó­rza­ne akce­so­ria. Każ­da kobie­ta ma tysią­ce kosme­ty­ków, ele­ganc­ka kosme­tycz­ka do ich prze­cho­wy­wa­nia z pew­no­ścią przy­da się…

Więcej