Uroda

Mycie włosów odżywką – dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

Mycie włosów zwykle rozpoczynamy od nałożenia szamponu, który następnie spłukujemy wodą i aplikujemy odżywkę. To oczywiste, prawda? Warto jednak myć włosy w odwrotny sposób. Przeczytaj, jak to zrobić. 

Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

Zdję­cia Ave­rie Woodard z Unsplash

Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i popra­wia­my kon­dy­cję samych pasm. Choć z począt­ku ta meto­da może dzi­wić, w rze­czy­wi­sto­ści jest jesz­cze łatwiej­sza niż kla­sycz­ne mycie włosów.

Mycie włosów odżywką – zalety 

Wie­le popu­lar­nych odży­wek do wło­sów ma w swo­im skła­dzie alko­hol i deli­kat­ne sub­stan­cje powierzch­nio­wo czyn­ne. W efek­cie nie tyl­ko odży­wia­ją, ale i myją wło­sy. Połą­cze­nie tych sub­stan­cji z roślin­ny­mi ole­ja­mi i pro­te­ina­mi w zupeł­no­ści wystar­cza, aby pozo­sta­wić wło­sy czy­ste, a do tego zadba­ne. Co ze skó­rą gło­wy? Tu już potrzeb­ny jest szam­pon, ale nawet ten naj­de­li­kat­niej­szy może być zbyt moc­ny dla cien­kich i znisz­czo­nych pasm, dla­te­go mycie nale­ży sku­pić tyl­ko na nasa­dzie wło­sów. W tym rów­nież poma­ga odwró­co­ne mycie, bo nało­żo­na wcze­śniej odżyw­ka sku­tecz­nie chro­ni koń­ców­ki przed szam­po­nem. 

Mycie wło­sów odżyw­ką wią­że się tak­że z tak zwa­ną rów­no­wa­gą PEH – cho­dzi o to, aby kosme­ty­ki sto­so­wa­ne na wło­sy po pierw­sze odpo­wia­da­ły na ich pro­ble­my, a po dru­gie dostar­cza­ły im odpo­wied­nią ilość emo­lien­tów, pro­te­in i humek­tan­tów. Kon­fi­gu­ra­cji jest bar­dzo wie­le, ale ogól­na zasa­da to aby pierw­sza zasto­so­wa­na odżyw­ka była humek­tan­to­wa lub emo­lien­to­wo-humek­tan­to­wa, następ­nie szam­pon, a dru­ga odżyw­ka bądź maska pro­te­ino­wa bądź emo­lien­to­wa. 

Jak myć włosy odżywką?

Odwró­co­ne mycie jest napraw­dę bar­dzo pro­ste na począ­tek nie musi­my nawet zmie­niać kosme­ty­ków, któ­re sto­su­je­my na co dzień – zmie­nia­my tyl­ko kolejność.

  1. Moczy­my wło­sy a następ­nie apli­ku­je­my na dłu­gość wło­sów odżyw­kę – szu­ka­my w jej skła­dzie alo­esu, ale tak­że kera­ty­ny, jedwa­biu. Może to być zwy­kła odżyw­ka z zesta­wu z szamponem.
  2. Nie spłu­ku­je­my odżyw­ki i prze­cho­dzi­my od razu do nakła­da­nia szam­po­nu, któ­ry spie­nia­my tyl­ko przy skó­rze gło­wy. Masu­je­my, a następ­nie spłukujemy.
  3. To może być koniec codzien­ne­go mycia. Osu­sza­my wło­sy ręcz­ni­kiem, a następ­nie apli­ku­je­my serum ole­jo­we na koń­ców­ki. Jeśli decy­du­je­my się nało­żyć maskę (na przy­kład z pro­te­ina­mi mle­ka, ole­jem z awo­ka­do) apli­ku­je­my ją na dłu­go­ści wło­sów, cze­ka­my od 3 do 5 minut, a następ­nie spłukujemy.

Regu­lar­ne mycie wło­sów odżyw­ką spra­wia, że pasma łatwiej się rege­ne­ru­ją, są peł­ne bla­sku, a koń­ców­ki mają mniej­szą ten­den­cję do łama­nia się. To świet­ny spo­sób pie­lę­gna­cji dla tych wszyst­kich, któ­rzy bory­ka­ją się z prze­su­szo­ny­mi i puszą­cy­mi się wło­sa­mi lub znisz­czo­ny­mi po licz­nych zabie­gach fry­zjer­skich. 

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać i jak o nie dbać? 

Zwy­kle dzie­li­my wło­sy na suche, znisz­czo­ne, far­bo­wa­ne czy prze­tłusz­cza­ją­ce się. O wie­le wła­ściw­szy podział to ten ze wzglę­du na ich poro­wa­tość. Wło­sy wyso­ko­po­ro­wa­te to wło­sy o otwar­tych łuskach, skłon­ne do prze­su­sze­nia i łama­nia się. Jak…
Więcej
Styl życia

Christmas gift guide: kosmetyki INSIGHT

Szu­kasz pro­fe­sjo­nal­nych, eko­lo­gicz­nych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów, któ­re nie nad­wy­rę­żą Two­je­go port­fe­la i oka­żą się dawać efek­ty już po pierw­szym zasto­so­wa­niu? Pro­duk­ty INSIGHT speł­nią Two­je ocze­ki­wa­nia w stu pro­cen­tach. Linia kosme­ty­ków INSIGHT, pocho­dzą­ca od włoskiego…
Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Artego?
Więcej