ModaMust have

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­rasz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­nosz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę miseczkę!

Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z wia­trem”. Współ­cze­sne kobie­ty są nie­mal­że roz­piesz­cza­ne pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru wygod­ne­go biu­sto­no­sza. Wystar­czy wska­zać na brand Muehl­me­ier, któ­ry współ­pra­cu­je z inny­mi mar­ka­mi taki­mi jak np. SELF (kostiu­my kąpie­lo­we; patrz zdję­cia), Lise Char­mel, Leja­by, Auba­de, Ani­ta, Rosa Faia, Corin, Kris Line, Vena, Alles, Feba i Nip­plex. Nie­miec­ki pro­du­cent kom­po­nen­tów do biu­sto­no­sza (tak na mar­gi­ne­sie lider w bran­ży) robi furo­rę na pol­skim ryn­ku, a sam mena­ger fir­my Roman Muehl­me­ier prze­ko­nu­je Nas, że misecz­ka biu­sto­no­sza to nie tyl­ko kwe­stia kształ­tu pier­si, efek­tu jaki chce­my osią­gnąć (powięk­sza­nie za pomo­cą push-up, natu­ral­ne mode­lo­wa­nie), mate­ria­łu z jakie­go chce­my, aby była wyko­na­na, ale rów­nież lifestyle’u, jaki pre­zen­tu­je­my i co naj­waż­niej­sze… zdro­wia. Bez wła­ści­wej misecz­ki, biu­sto­nosz nie speł­nia swo­jej podwój­nej roli: este­tycz­nej i sta­bi­li­zu­ją­cej pier­si. Czas to zmie­nić, szcze­gól­nie w sezo­nie let­nim, kie­dy to kupu­je­my nie tyl­ko bie­li­znę dzien­ną, ale rów­nież bikini!

Redak­cja Vers-24 bie­rze pod lupę misecz­kę biu­sto­no­sza po to, by poka­zać Wam jak sze­ro­ki wybór macie i jaki kształt pier­si może­cie wycza­ro­wać na waka­cje! Fir­ma Muehl­me­ier przy­go­to­wu­je dla Was inno­wa­cje lata 2017 (kostiu­my kąpie­lo­we mar­ki SELF), a Redak­cja Vers-24 zgod­nie twier­dzi, że „zapie­ra­ją dech w pier­siach”.  

 • KROK: MISECZKA W PRAWIDŁOWYM ROZMIARZE? JAK TO SPRAWDZIĆ.

To, że misecz­ka powin­na być we wła­ści­wym roz­mia­rze jest bana­łem. Jed­nak jak to spraw­dzić? Jeśli roz­miar misecz­ki jest pra­wi­dło­wy fisz­bi­ny obej­mu­ją całą pierś, a ich koniec celu­je w śro­dek pachy. Mostek biu­sto­no­sza przy­le­ga pła­sko do klat­ki pier­sio­wej, a pro­fil pier­si pozo­sta­je gład­ki. Biust jest ład­nie unie­sio­ny i zebra­ny do środka.

 • ROK DRUGI: PO CZYM ROZPOZNAĆ IDEALNĄ MISECZKĘ?

Wybra­łaś już swój roz­miar misecz­ki, ale jak teraz spraw­dzić czy jest ona god­na uwa­gi i co naj­waż­niej­sze zaku­pu? Pod tym wzglę­dem wyko­rzy­stu­je­my doświad­cze­nie świa­to­we­go pro­du­cen­ta mise­czek – Muehl­me­ier, któ­ry rewo­lu­cjo­ni­zu­je pol­ski rynek bie­li­zny i wska­zu­je pod­sta­wo­we atu­ty dobrej jako­ści pro­duk­tu. Oto one:

- tło­czo­ne ter­micz­nie misecz­ki w opar­ciu o zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię 3D, dzię­ki cze­mu kopy to pięk­ne bez­sz­wo­we biu­sto­no­sze, któ­re nie odzna­cza­ją się pod ubra­niem, mode­le z dodat­ko­wo wbu­do­wa­nym push-up ide­al­nie powięk­sza­ją pier­si, gwa­ran­tu­jąc przy oka­zji 100% kom­for­tu pod­czas noszenia,

- oddy­cha­ją­ce misecz­ki z odpo­wied­nich wie­lo­funk­cyj­nych mate­ria­łów takich jak spa­cer, baweł­na, poliester,

- lek­kie,

- wodo­od­por­ne, dzię­ki cze­mu świet­nie zno­szą wil­goć, ide­al­ne na pla­żę oraz basen,

- anty­aler­gicz­ne,

- codzien­ne, pla­żo­we i spor­to­we. Już dzi­siaj na siłow­ni możesz być Miss Beach lub Miss Sporty!

Misecz­ki Muehl­me­ier wyka­zu­ją sze­reg wymie­nio­nych powy­żej walo­rów, a ponad­to są zapro­jek­to­wa­ne ade­kwat­nie do sty­lu życia kobiet. Obra­zu­jąc to na przy­kła­dzie: innej misecz­ki jako ele­men­tu biu­sto­no­sza potrze­bu­jesz do kre­acji wie­czo­ro­wej, a zupeł­nie innej do jogi czy na pla­żę w sezo­nie let­nim. Redak­cja Vers-24 szcze­gól­nie pole­ca kostiu­my kąpie­lo­we SELF w sty­lu retro z wbu­do­wa­ną misecz­ką mar­ki Muehl­me­ier. Cała filo­zo­fia pole­ga na tym, byś nosząc bikini/monokini na pla­ży czu­ła się kom­for­to­wo i pew­nie. Z mar­ką SELF to bajecz­nie proste.

Redak­cja Vers-24 jest ocza­ro­wa­na mno­go­ścią mise­czek mar­ki Muehl­me­ier. Pod wzglę­dem inno­wa­cji i jako­ści nie ma sobie rów­nych. W związ­ku z tym, że nad­cho­dzi lato, wybra­li­śmy dla Was 3 topo­we pro­duk­ty sezo­nu na pla­żę. Oto one:

 1. BIKINI SELF W STYLU RETRO
  Kto z Nas nie pamię­ta iko­ny kina Mari­lyn Mon­roe, któ­ra zapo­cząt­ko­wa­ła modę na pla­żo­we gra­phic pop? Biki­ni w grosz­ki w sty­lu retro doda Ci fan­ta­zji, fran­cu­skie­go szy­ku i hol­ly­wo­odz­kie­go sek­sa­pi­lu. Twój biust będzie wyglą­dał mega ape­tycz­nie dzię­ki wypro­fi­lo­wa­nym misecz­kom mar­ki Muehlmeier.
 2. BIKINI SELF Z NADRUKIEM
  Dru­ko­wa­ne biki­ni mar­ki SELF jest zapro­jek­to­wa­ne dla kobiet odważ­nych i nowo­cze­snych. Czar­ny kolor spra­wi, że biki­ni przy­słu­ży Ci na nie­je­den sezon. W dodat­ku wyszczu­pli Two­ją syl­wet­kę niczym naj­lep­sza sty­list­ka. Nadruk doda Ci prze­bo­jo­wo­ści, a misecz­ki Muehl­me­ier spra­wią, że Twój biust będzie ape­tycz­ny. Zain­spi­ruj pla­żo­wi­czów do zmia­ny na lepsze 🙂
 3.  1‑CZĘŚCIOWY KOSTIUM KĄPIELOWY SELF W KOLORZE OMBRE
  Ombre to nie tyl­ko moda na nową fry­zu­rę, ale rów­nież sza­ło­wy kostium kąpie­lo­wy. Pla­żo­wa moda nie zna gra­nic, a dzię­ki wbu­do­wa­nym misecz­kom mar­ki Muehl­me­ier poczu­jesz się wol­na i swobodna!

 

 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, monokini……
Więcej
ModaMust have

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę chłop­czy­cy a’la Twig­gy: mały biust, szczu­pła talia (repre­zen­tant­ki to: Keira…
Więcej
ModaMust have

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu, utrzy­ma­niu go w ryzach i spra­wie­niu, że czu­jesz się komfortowo…
Więcej