ModaMust have

MISECZKA LEKKA JAK PIÓRKO – SPACER!

Czy sły­sza­ły­ście kie­dy­kol­wiek o misecz­ce biu­sto­no­sza lek­kiej jak piór­ko? Czy w ogó­le zwra­ca­ły­ście na to uwa­gę? Rodzaj misecz­ki biu­sto­no­sza odgry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę w pro­fi­lo­wa­niu biu­stu, utrzy­ma­niu go w ryzach i spra­wie­niu, że czu­jesz się kom­for­to­wo zawsze i wszę­dzie. Te kwe­stie są szcze­gól­nie istot­ne na pla­ży i base­nie, bo tu nie ma co ukryć! Redak­cja Vers-24 ma na to spo­sób. Przed­sta­wia­my rewo­lu­cyj­ną „misecz­kę” do biu­sto­no­szy – SPACER, któ­ra uczy­ni Twój biust bar­dziej ape­tycz­nym i doda Ci mak­si­mum wygo­dy!  Przed­sta­wia­my rewo­lu­cyj­ną „misecz­kę” do biu­sto­no­szy – SPACER, któ­ra uczy­ni Twój biust bar­dziej ape­tycz­nym i doda Ci mak­si­mum wygo­dy, a wraz z nią… mar­ki MUEHLMEIER, CORIN i KRIS LINE!

MUEHLMEIER, CORIN I KRIS LINE – SPACER

Misecz­kę tę poznasz przede wszyst­kim po tym, że jest super­lek­ka. To wszyst­ko za spra­wą zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii 3D, któ­rą wpro­wa­dzi­ła na rynek pol­ski nie­miec­ka fir­ma Muehl­me­ier przy współ­pra­cy z topo­wy­mi mar­ka­mi Kris Line i Corin. Muehl­me­ier to lider i świa­to­wy pro­du­cent kom­po­nen­tów do biu­sto­no­szy. Razem z pol­ski­mi mar­ka­mi uda­ło im się stwo­rzyć bie­li­znę uni­kal­ną, inno­wa­cyj­ną i ide­al­ną dla Polek.

SPACER – ZALETY

Spa­cer posia­da wła­ści­wo­ści ter­mo­re­gu­la­cyj­ne. Jest to nie­zwy­kle waż­ne w przy­pad­ku, gdy wybie­rasz się na waka­cje do tro­pi­kal­nych kra­jów, nad pol­skie morze lub po pro­stu na basen. To co wyróż­nia tę misecz­kę spo­śród innych – jest wyko­na­na z mate­ria­łu spa­cer, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce­go się wie­lo­funk­cyj­ny­mi wła­ści­wo­ścia­mi. Spa­cer posia­da zale­ty takie jak: oddy­chal­ność, nie absor­bo­wa­nie wil­go­ci, odpor­ność oraz nie­za­stę­po­wal­ny kom­fort. Ponad­to, szyb­ko schnie. Fir­ma Muehl­me­ier ofe­ru­je moż­li­wość zapro­jek­to­wa­nia wła­sne­go Spa­ce­ra na pla­żę, któ­ry sta­no­wi ele­ment stro­ju kąpie­lo­we­go. Do wybo­ru masz roz­ma­ite kolo­ry i wzo­ry. Teraz możesz być swo­ją oso­bi­stą sty­list­ką!

SPACER – RODZAJE

Jeśli cenisz baweł­nę i jesteś eco-frien­dly, mar­ka Muehl­me­ier przy­go­to­wa­ła dla Cie­bie coś wyjąt­ko­we­go. Model M‑TEC® Cot­ton Spa­cer z baweł­ną w środ­ku, któ­ra jest przy­ja­zna dla skó­ry. Ta misecz­ka spraw­dza się ide­al­nie w przy­pad­ku biu­sto­no­sza na co dzień. Plu­sy moż­na wymie­niać bez koń­ca. Wyso­ce zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia, prze­pusz­czal­ność powie­trza, wra­że­nie dru­giej skó­ry, regu­la­cja tem­pe­ra­tu­ry i wil­go­ci, gład­kość i przy­jem­ne uczu­cie w doty­ku. Co waż­ne, 100% sek­sa­pi­lu. Ten model dostar­cza wra­żeń z pogra­ni­cza ero­ty­ki. Przy­go­tuj się na to, że na Twój widok męż­czy­znom zaprze dech w pier­siach 😉

Jeśli pra­gniesz wyeks­po­no­wać swój biust: optycz­nie go powięk­szyć bądź pięk­nie wymo­de­lo­wać, Redak­cja Vers-24 pole­ca model M‑TEC® Spa­ce-Up – the real Spa­cer PushUp Cup. Zapro­jek­to­wa­ny z efek­tem „wow” po to, byś poczu­ła 100% kom­for­tu i zoba­czy­ła w lustrza­nym odbi­ciu kobie­tę – bogi­nię, pew­ną sie­bie i swo­ich atu­tów. Nie ma co ukry­wać, że męż­czyź­ni są wzro­kow­ca­mi, a dozna­nia este­tycz­ne liczą się, by zbu­do­wać pierw­sze impo­nu­ją­ce wra­że­nie oraz popra­wić jakość związ­ku. Zaim­po­nuj mu 🙂

Kolej­ną opcją jest tak zwa­na misecz­ka 2 w 1: SPACER + model PUSHUP Pad­ding. Dzię­ki temu roz­wią­za­niu, Twój biust jest ład­nie pod­kre­ślo­ny. Misecz­ka adap­tu­je się do kształ­tu biu­stu. Nowo­cze­sna kon­struk­cja: brak szwów spra­wia, że biu­sto­nosz jest nie­wi­docz­ny nawet pod naj­bar­dziej dopa­so­wa­ną sukien­ką.

Kostiu­my kąpie­lo­we i biu­sto­no­sze z misecz­ką typu SPACER znaj­dziesz w salo­nach sie­ci Gat­ta, Lie Parie oraz buti­kach z bie­li­zną na tere­nie całej Pol­ski, zwłasz­cza w War­sza­wie.

GDZIE SZUKAĆ?

Kostiu­my kąpie­lo­we i biu­sto­no­sze z misecz­ką typu SPACER znaj­dziesz w skle­pach z bie­li­zną na tere­nie Pol­ski, w War­sza­wie i metro­po­liach. Zwróć szcze­gól­ną uwa­gę na bran­dy takie jak Kris Line oraz Corin, któ­re w swo­jej ofer­cie posia­da­ją mode­le biu­sto­no­szy z wbu­do­wa­nym SPACEREM mar­ki Muehl­me­ier.

Redak­cja Vers-24 pole­ca.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24, mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni……
Więcej
ModaMust have

NOWA ERA KOBIECEJ SYLWETKI – PEŁNE PIERSI, WĄSKA TALIA

Po boomie na mega kobie­ce syl­wet­ki oraz ponęt­ne kształ­ty rodem z lat 50’ 60’ XX wie­ku (współ­cze­śnie Scar­lett Johans­son, Penélo­pe Cruz), nastę­pu­je moda na figu­rę chłop­czy­cy a’la Twig­gy: mały biust, szczu­pła talia (repre­zen­tant­ki to: Keira…
Więcej
ModaMust have

(BRA)MISECZKA POD LUPĄ

 Wybie­rasz się na zaku­py po wygod­ny biu­sto­nosz dzien­ny i kostium kąpie­lo­wy? Weź pod lupę misecz­kę! Cza­sy kie­dy to biu­sto­no­sze kupo­wa­ło się na oko „prze­mi­nę­ły z wia­trem”. Współ­cze­sne kobie­ty są nie­mal­że roz­piesz­cza­ne pod wzglę­dem moż­li­wo­ści wybo­ru…
Więcej