NewsroomUroda

Błękitne Serce La Mer świętuje Światowy Dzień Oceanów 2014

Spe­cjal­na edy­cja Oce­ans Day 2014 Crème de la Mer

Tekst:  Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: 
weheartit.com

10250842_230818300445418_1404103361_n

Mar­ka La Mer i Natio­nal Geo­gra­phic Socie­ty po raz dzie­wią­ty łączą siły, aby wspól­nie wspie­rać kolej­ną gene­ra­cję bada­czy oce­anów. W tym roku Świa­to­wy Dzień Oce­anów, jest tak­że oka­zją do uczcze­nia pra­cy jaką uda­ło się wyko­nać dr Andrei Mar­schall, spe­cja­li­st­ce w bio­lo­gii kon­ser­wa­tor­skiej dla ochro­ny fau­ny i flo­ry świa­to­wych mórz. Obcho­dzo­ny 8 czerw­ca Świa­to­wy Dzień Oce­anów ma na celu posze­rza­nie świa­do­mo­ści nie tyl­ko na temat pięk­na i wzmac­nia­ją­ce­go dzia­ła­nia oce­anów, ale tak­że ich sła­bo­ści oraz koniecz­no­ści ochro­ny. La Mer wspie­ra ini­cja­ty­wy mają­ce na celu ochro­nę sie­dlisk mor­skiej fau­ny i flo­ry, aby chro­nić, a tak­że zacho­wać te zaso­by dla przy­szłych poko­leń. Chcąc uczcić wiel­kie świę­to oce­anów mar­ka przy­go­to­wa­ła limi­to­wa­ną edy­cję legen­dar­ne­go Crème de la Mer od La Mer w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym opa­ko­wa­niu.

650sm10264574_230818380445410_1469057067_n

Świę­tuj tego­rocz­ny Świa­to­wy Dzień Oce­anów z La Mer
„La Mer i Towa­rzy­stwo Natio­nal Geo­gra­phic z dumą dekla­ru­ją chęć dal­szej współ­pra­cy, któ­rej celem jest popra­wa sta­nu naszych oce­anów” – ogła­sza San­dra Main, glo­bal­ny dyrek­tor mar­ki La Mer. „Nasze labo­ra­to­ria zawdzię­cza­ją oce­anom znacz­ną część swo­je­go dorob­ku. Dla­te­go też w ubie­głym roku, zain­spi­ro­wa­ni przy­kła­dem dr Syl­wii Ear­le, posta­no­wi­li­śmy roz­sze­rzyć naszą dzia­łal­ność o wspar­cie dla kobiet, któ­re, mimo mło­de­go wie­ku, zdą­ży­ły nam zaim­po­no­wać zna­czą­cym wkła­dem w dzie­dzi­nę ochro­ny oce­anów. Z dr Andreą Mar­shall – mło­dą badacz­ką oce­anów, któ­ra może poszczy­cić się impo­nu­ją­cych osią­gnię­cia­mi – łączy nas zaan­ga­żo­wa­nie w pro­blem ochro­ny śro­do­wi­ska oce­anicz­ne­go”.

Współ­pra­ca z Towa­rzy­stwem Natio­nal Geo­gra­phic
W nawią­za­niu do ubie­gło­rocz­nej kam­pa­nii z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Oce­anów, któ­rej twa­rzą była dr Sylvia Ear­le – żywa legen­da oce­ano­gra­fii i człon­ki­ni eli­tar­ne­go gro­na Natio­nal Geo­gra­phic Explo­rers-in-Resi­den­ce, posta­no­wi­li­śmy, że trze­ci rok współ­pra­cy poświę­ci­my dr Andrei Mar­shall, któ­rej prze­ło­mo­wa pra­ca badaw­cza i pro­gra­my kon­ser­wa­cyj­ne przy­czy­nia­ją się do rato­wa­nia zagro­żo­nych gatun­ków zwie­rząt mor­skich takich jak man­ty, oraz miejsc ich wystę­po­wa­nia. Podą­ża­jąc śla­da­mi dr Ear­le, Andrea Mar­shall reali­zu­je pro­gra­my w Połu­dnio­wej Azji , Wschod­niej Afry­ce oraz Ame­ry­ce Połu­dnio­wej i jest zało­ży­ciel­ką Fun­da­cji Mega­fau­ny Mor­skiej (Mari­ne Mega­fau­na Foun­da­tion). Odkryw­szy dwie nowe odmia­ny man­ty, badacz­ka uru­cho­mi­ła w Inter­ne­cie zauto­ma­ty­zo­wa­ną bazę danych doty­czą­cą tego gatun­ku, umoż­li­wia­jąc bada­czom zamiesz­cza­nie zdjęć oraz dzie­le­nie się z inny­mi swo­imi odkry­cia­mi. Jako zde­kla­ro­wa­na zwo­len­nicz­ka nauki oby­wa­tel­skiej, Andrea żywi nadzie­ję, iż zało­żo­ne przez nią, wciąż roz­bu­do­wy­wa­ne archi­wum foto­gra­ficz­ne, przy­cią­gnie miło­śni­ków oce­anów z całe­go świa­ta.

Świa­to­wy Dzień Oce­anów
Usta­no­wio­ny w 1992 r. i ofi­cjal­nie uzna­ny przez ONZ w 2009 r. Świa­to­wy Dzień Oce­anów odby­wa się co roku 8 czerw­ca. Powstał w celu uświa­do­mie­nia spo­łe­czeń­stwu zna­cze­nia oce­anu jako eko­sys­te­mu i sta­no­wi oka­zję do podej­mo­wa­nia dzia­łań mają­cych na celu ochro­nę dzi­kiej przy­ro­dy i zagro­żo­nych sie­dlisk. Fir­ma La Mer prze­ka­za­ła dotych­czas 2 milio­ny dola­rów orga­ni­za­cjom wspie­ra­ją­cym ochro­nę śro­do­wi­ska oce­anicz­ne­go.

La Mer zna­czy morze
Zało­ży­ciel La Mer – dr Max Huber – doce­nił uzdra­wia­ją­cą moc oce­anu, opie­ra­jąc na wła­ści­wo­ściach alg mor­skich recep­tu­rę kre­mu przy­wra­ca­ją­ce­go zdro­wy wygląd popa­rzo­nej skó­ry. W hoł­dzie zło­żo­nym jego dzie­dzic­twu, nasza fir­ma wspie­ra ochro­nę natu­ral­nym sie­dli­skom tej wyjąt­ko­wej mor­skiej rośli­ny, sto­su­jąc w swo­ich kosme­ty­kach wyłącz­nie algi zebra­ne ręcz­nie.

UWAGA! PONIEWAŻ ZYSK ZE SPRZEDAŻY LIMITOWANEJ EDYCJI CREME DE LA MER ZOSTAJE PRZEKAZANY FUNDACJI JAK CO ROKU, W TEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI MARKA PRZEKAZUJE OPAKOWANIE PRODUKTU BEZ ZAWARTOŚCI.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
lamer.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *