Jakie są najlepsze prezenty na Walentynki? Jak spędzić ten dzień wyjątkowo? O tym szczególnym dniu opowiadają nasze dziewczyny – India i Yanina. Obie bardzo lubią Walentynki, a ten dzień starają się spędzać z osobami, które najbardziej kochają. Zgodnie wyznają, że w życiu to miłość i szacunek są najważniejsze w budowaniu dobrych relacji – może poza małymi prezentami od czasu do czasu. Specjalnie z okazji dnia św. Walentego dziewczyny wybrały piękne i minimalistyczne prezenty z walentynkowej oferty marki W.KRUK.

branzoletki W.KRUK

Muszę przyznać, że wyjątkowo lubię Walentynki i zawsze je celebruję, bo na co dzień ludzie zwykle zapominają mówić „Kocham Cię”; nie mają też czasu na spędzanie go wspólnie, a Walentynki to dobra okazja do tego, żeby pobyć tylko ze sobą choćby jeden dzień. Z mężem chodzimy na kolację albo przygotujemy ją sami w domu. Zawsze mamy też dla siebie małe prezenty. W dodatku uwielbiam sam symbol tego święta – serce.  Najpiękniejsze Walentynki? To te spędzone w Rzymie kilka lat temu, ale myślę, że każde takie święto (gdziekolwiek byśmy nie byli)  jest piękne, bo dzielimy się miłością.” – opowiada India.

 

Yani­na do swo­ich naj­lep­szych wspo­mnień zwią­za­nych z Walen­tyn­ka­mi zali­cza kola­cję zor­ga­ni­zo­wa­ną przez jej narze­czo­ne­go na pod­da­szu jed­nej z war­szaw­skich kamie­nic. To co zapa­mię­ta­ła, to prze­pysz­ne jedze­nie, pięk­na muzy­ka i wyjąt­ko­wy widok na pano­ra­mę mia­sta. 

Jakie pre­zen­ty naj­le­piej spraw­dzą się  na Walen­tyn­ki?

Ponieważ mój mąż uwielbia jedzenie i kuchnie świata, często kupuję bilety na podróże kulinarne- krótkie wyjazdy z rezerwacją w restauracji. On za to dobrze wie, że uwielbiam dostawać biżuterię. Minimalistyczne kolczyki , naszyjnik czy bransoletka – to rzeczy, które naprawdę mnie cieszą. A ponieważ jestem bardzo sentymentalna,  zawsze kiedy je później noszę, wracają cudowne wspomnienia.” – dodaje India.  

 

Yani­na na Walen­tyn­ki naj­chęt­niej kupu­je dla bli­skich rze­czy, któ­re spra­wia­ją im przy­jem­ność i na dłu­go pozo­sta­ją w pamię­ci- w tym miej­scu ide­al­nie spraw­dza się biżu­te­ria – kla­sycz­na i ponad­cza­so­wa, ma praw­dzi­wą moc zacho­wy­wa­nia i wywo­ły­wa­nia wspo­mnień.  Do takie­go pre­zen­tu zawsze war­to też dodać kart­kę z miłą adno­ta­cją.

Bez wzglę­du na to, czy jest oka­za­ła, wysa­dza­na szla­chet­ny­mi kamie­nia­mi czy mini­ma­li­stycz­na i sub­tel­na: biżu­te­ria to spraw­dzo­ny i dosko­na­ły pomysł na pre­zent. Szcze­gól­nie na takie oka­zje jak dzień Zako­cha­nych. Ponad­cza­so­wa, ma war­tość sen­ty­men­tal­ną i jest pięk­nym dodat­kiem do codzien­nych sty­li­za­cji. Kobie­ty wprost ją uwiel­bia­ją! Obda­ro­wu­jąc naj­pięk­niej­szą biżu­te­rią oso­by któ­re kocha­my spra­wia­my, że mogą poczuć się wyjąt­ko­wo, a zło­ty bądź srebr­ny upo­mi­nek zawsze będzie przy­po­mi­nał im o tej wyjąt­ko­wej chwi­li. Wybie­ra­jąc walen­tyn­ko­wą biżu­te­rię war­to pamię­tać, że nie tyl­ko ser­ce jest sym­bo­lem miło­ści – ten praw­dzi­wy kry­je się w naj­bar­dziej oso­bi­stym pier­ścion­ku, kol­czy­kach czy bran­so­let­ce, któ­re wybra­li­śmy dla tej jedy­nej, uko­cha­nej oso­by.

Dziew­czy­ny wybra­ły pro­po­zy­cje pre­zen­tów na Walen­tyn­ki, któ­re same chcia­ły­by dostać. Każ­dy z nich pocho­dzi z kolek­cji biżu­te­rii mar­ki W.KRUK, któ­rą obie uwiel­bia­ją. Wybór Indii to dwa sub­tel­ne pier­ścion­ki z błysz­czą­cym kamie­niem, deli­kat­na, zło­ta bran­so­let­ka, małe kol­czy­ki i wisio­rek. Yani­na posta­wi­ła za to na zło­te efek­tow­ne kol­czy­ki w kształ­cie skrzy­deł, kla­sycz­ne pier­ścion­ki, zło­ty naszyj­nik z zawiesz­ką w kształ­cie koper­ty oraz małe oraz wysa­dza­ne kamie­nia­mi kol­czy­ki.

prezenty na Walentynki

Tekst: VERS-24
Zdję­cia: Moni­ka Szwed (zdję­cia Indii), Piotr Gam­dzyk

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Biżuteria idealna na jesień

Któ­ra z nas nie kocha biżu­te­rii? W ostat­nim cza­sie na Insta­gra­mie mnó­stwo it-girls pre­zen­tu­je naj­mod­niej­szą w tym sezo­nie, moc­ną, wyra­zi­stą, dużą biżu­te­rię – naszyj­ni­ki czy bran­so­le­ty o masyw­nych splo­tach. Biżu­te­ria cudow­nie pod­krę­ca każ­dą sty­li­za­cję, a…
Więcej