ModaNewsroom

Bielizna jest głównym bohaterem kolekcji, w której zadbano o każdy szczegół

Ubra­nia z nowej kolek­cji Oysho sta­no­wią wizu­al­ny wszech­świat, w któ­rym dostrzec moż­na dba­łość o szcze­gó­ły. Oysho two­rzy atmos­fe­rę peł­ną wra­żeń – od słod­ko­ści po naj­in­ten­syw­niej­szą finezję.

Ele­gan­cja, roman­tyzm i deli­kat­ność łączą się i defi­niu­ją gra­ni­ce naj­now­szej kolek­cji, któ­ra okre­śla nowy typ kobie­co­ści, opie­ra­ją­cy się na doj­rza­ło­ści oraz cha­rak­te­rze – cechach wła­ści­wych kobie­tom Oysho.

Nowe wzo­ry wzbo­ga­ca­ją nie tyl­ko body i zesta­wy bie­li­zny, ale tak­że podom­ki, kom­bi­ne­zo­ny, piża­my i koszu­le noc­ne, któ­re zaska­ku­ją odświe­żo­ny­mi krojami.

Nakła­da­nie się tka­nin szla­chet­nych takich jak tiul, koron­ka, aksa­mit i bro­kat pro­wa­dzi do powsta­nia ory­gi­nal­nych efek­tów optycz­nych w chro­ma­tycz­nej pale­cie barw zawie­ra­ją­cej odcie­nie pudro­we­go różu, meta­li­zo­wa­ne sza­ro­ści, a tak­że neu­tral­ne tona­cje jak kla­sycz­na czerń czy atra­men­to­wy niebieski.

Tekst/zdjęcia/film: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Maty do yogi, z którymi pokochasz każdą praktykę

Nic nie moty­wu­je bar­dziej do ćwi­czeń w domu, niż odpo­wied­ni i este­tycz­ny strój oraz … nie­zbęd­ne akce­so­ria. Nic więc dziw­ne­go, że posta­no­wi­li­śmy przy­go­to­wać prze­gląd naj­bar­dziej prak­tycz­nych, ale i jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle sty­lo­wych mat do yogi, które…
Więcej
ModaNewsroom

COS kolekcja świąteczna AW16

Kla­sa i mini­ma­lizm – tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać naj­now­szą, świą­tecz­ną kolek­cję mar­ki COS utrzy­ma­ną w szla­chet­nych, mono­chro­ma­tycz­nych bar­wach, gdzie domi­nu­je czerń, biel, kość sło­nio­wa, gra­nat i sza­ro­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla skan­dy­naw­skiej mar­ki geo­me­trycz­ne płaszcze…
Więcej
ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie również…
Więcej