Bielizna jest głównym bohaterem kolekcji, w której zadbano o każdy szczegół

Ubra­nia z nowej kolek­cji Oysho sta­no­wią wizu­al­ny wszech­świat, w któ­rym dostrzec moż­na dba­łość o szcze­gó­ły. Oysho two­rzy atmos­fe­rę peł­ną wra­żeń – od słod­ko­ści po naj­in­ten­syw­niej­szą fine­zję.

Ele­gan­cja, roman­tyzm i deli­kat­ność łączą się i defi­niu­ją gra­ni­ce naj­now­szej kolek­cji, któ­ra okre­śla nowy typ kobie­co­ści, opie­ra­ją­cy się na doj­rza­ło­ści oraz cha­rak­te­rze – cechach wła­ści­wych kobie­tom Oysho.

Nowe wzo­ry wzbo­ga­ca­ją nie tyl­ko body i zesta­wy bie­li­zny, ale tak­że podom­ki, kom­bi­ne­zo­ny, piża­my i koszu­le noc­ne, któ­re zaska­ku­ją odświe­żo­ny­mi kro­ja­mi.

Nakła­da­nie się tka­nin szla­chet­nych takich jak tiul, koron­ka, aksa­mit i bro­kat pro­wa­dzi do powsta­nia ory­gi­nal­nych efek­tów optycz­nych w chro­ma­tycz­nej pale­cie barw zawie­ra­ją­cej odcie­nie pudro­we­go różu, meta­li­zo­wa­ne sza­ro­ści, a tak­że neu­tral­ne tona­cje jak kla­sycz­na czerń czy atra­men­to­wy nie­bie­ski.

Tekst/zdjęcia/film: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy