Styl życia

Maty do yogi, z którymi pokochasz każdą praktykę

Nic nie motywuje bardziej do ćwiczeń w domu, niż odpowiedni i estetyczny strój oraz … niezbędne akcesoria. Nic więc dziwnego, że postanowiliśmy przygotować przegląd najbardziej praktycznych, ale i jednocześnie niezwykle stylowych mat do yogi, które pozwolą obudzić w Tobie wewnętrznego atletę. Rozwiń matę, włącz ulubioną muzykę i zrelaksuj się wykonując ulubione asany.

Maty do yogi, z którymi pokochasz każdą praktykę

Maty do yogi, z któ­ry­mi poko­chasz każ­dą prak­ty­kę: With Eve­ry Atom mata, LULULEMON mata, Swe­aty Bet­ty
ECO YOGA mata, MIAMIKO mata do jogi Dal­la Light, OYSHO mata do jogi, BACK HEALTH YOGA mata, JOY in me mata FLOW Cosmic Burst, JW ANDERSON mata + torebka.

Yoga to nie­zwy­kła aktyw­ność, któ­ra niwe­lu­je stres i lęki, odprę­ża, popra­wia gib­kość naszych mię­śni, a tak­że nasze samo­po­czu­cie. Możesz ćwi­czyć ją o każ­dej porze dnia: rano, po pra­cy czy wie­czo­rem. Wystar­czy, że będziesz tyl­ko Ty, Twój oddech i mata. I cho­ciaż yogę moż­na ćwi­czyć na tra­wie czy ręcz­ni­ku, tak napraw­dę odpo­wied­nia mata to poło­wa suk­ce­su do efek­tyw­ne­go tre­nin­gu. Jak jed­nak wybrać tą idealną?

Przede wszyst­kim przy wybo­rze maty do yogi war­to zasu­ge­ro­wać się mate­ria­łem, z któ­re­go jest wyko­na­na. Waż­ne, aby był nie­tok­sycz­ny, z bio­de­gra­do­wal­ne­go, natu­ral­ne­go kau­czu­ku drzew­ne­go, któ­ry nie tyl­ko jest jest przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska, ale i chro­ni przed pośli­zgiem pod­czas nawet naj­bar­dziej inten­syw­nych zajęć, zapew­nia­jąc świet­ną przy­czep­ność. Wyso­ka gęstość kau­czu­ku wraz z odpo­wied­nią gru­bo­ścią gwa­ran­tu­je sta­bi­li­za­cję i poma­ga amor­ty­zo­wać sta­wy, chro­niąc kola­na i bio­dra pod­czas ćwi­czeń. Odpo­wied­nie zakoń­cze­nie maty, a tak­że jej mięk­kość i przy­czep­ność poma­ga zacho­wać rów­no­wa­gę w każ­dej, naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej pozy­cji. War­to tak­że pamię­tać, że gumo­we wykoń­cze­nie pozwa­la na łatwe i szyb­kie czysz­cze­nie. Matę nale­ży rów­nież dobrać odpo­wied­nio do nasze­go wzro­stu i zde­cy­do­wa­nie kie­ro­wać się zasa­dą – im dłuż­sza mata, tym więk­sza prze­strzeń do ćwi­czeń i wyko­ny­wa­nia swo­bod­nych ruchów. To jed­nak kwe­stia indy­wi­du­al­na, do roz­wa­że­nia dla każdego.

Ide­al­na mata z pew­no­ścią odświe­ży Two­ją codzien­ną ruty­nę w domo­wym tre­nin­gu yogi. Dobrze dobra­na, spraw­dzi się nie tyl­ko na czas kwa­ran­tan­ny, ale i pod­czas zajęć w ulu­bio­nym studio.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Bielizna jest głównym bohaterem kolekcji, w której zadbano o każdy szczegół

Ubra­nia z nowej kolek­cji Oysho sta­no­wią wizu­al­ny wszech­świat, w któ­rym dostrzec moż­na dba­łość o szcze­gó­ły. Oysho two­rzy atmos­fe­rę peł­ną wra­żeń – od słod­ko­ści po naj­in­ten­syw­niej­szą fine­zję. Ele­gan­cja, roman­tyzm i deli­kat­ność łączą się i defi­niu­ją granice…
Więcej
ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie również…
Więcej