Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów – Levi’s® x Pokémon

Uosobienie klasycznego i swobodnego, amerykańskiego stylu, a więc dżinsów – marka Levi’s® nie przestaje zaskakiwać, już na początku 2021 roku zaskakując wyjątkową współpracą z najbardziej rozpoznawalną kreskówką lat 90 – animowanym serialem telewizyjnym Pokémon, wprowadzoną na japoński rynek w 1996 roku, a  obecnie jedną z najpopularniejszych rozrywek dla dzieci na świecie.

Levi’s® x Pokémon

Levi’s® x Pokémon

A czy może być coś lep­sze­go, niż połą­cze­nie ulu­bio­nych posta­ci z baj­ki i ulu­bio­ne­go deni­mu? Z oka­zji 25 lat kolo­ro­wych Pokémo­nów, ame­ry­kań­ska mar­ka świę­tu­jąc ponad­cza­so­we dzie­dzic­two popkul­tu­ro­we stwo­rzy­ła kolo­ro­wą, inspi­ro­wa­ną lata­mi 90. kolek­cję Levi’s® x Pokémon. To praw­dzi­we połą­cze­nie ducha cza­sów, w jakich powsta­ła seria Pokémon z aktu­al­nie panu­ją­cy­mi trendami.

Nie da się ukryć, że wraz z upły­wem cza­su ludzie nadal darzą serię o Pokémo­nach ogrom­nym sen­ty­men­tem, a nie­mal każ­dy ma swo­je­go ulu­bień­ca. Moż­li­wość two­rze­nia kolek­cji przy wyko­rzy­sta­niu wize­run­ków tak wie­lu kul­to­wych posta­ci Pokémon to praw­dzi­we połą­cze­nie ponad­cza­so­wo­ści jean­sów i histo­rii Pokémon. W ten spo­sób powsta­ła wyjąt­ko­wa, kolo­ro­wa i opty­mi­stycz­na kolek­cja wzbo­ga­co­na nutą nostal­gii i ode­rwa­ne­go od rze­czy­wi­sto­ści eska­pi­zmu. Na kolek­cję zain­spi­ro­wa­ną pierw­szym sezo­nem ory­gi­nal­nej, ani­mo­wa­nej baj­ki skła­da­ją się pozy­cje jean­so­we, topy i spodnie, pola­ry, koszul­ki oraz akce­so­ria. Na ubra­niach znaj­dzie­my mnó­stwo kolo­ro­wych gra­fik i prin­tów nie tyl­ko popu­lar­nych posta­ci, ale i baj­ko­wej, leśnej sce­ne­rii regio­nu Kan­to. Uwa­gę przy­ku­wa­ją szcze­gól­nie kurt­ki w sty­lu lat 90. Vin­ta­ge Fit Truc­ker oraz spodnie jean­so­we 551®Z Authen­tic Stra­ight w kolo­rze sto­ne­wash indi­go z dużym, hafto­wa­nym wize­run­kiem Pika­chu. Ory­gi­nal­nym połą­cze­niem jest tak­że kurt­ka Vin­ta­ge Fit Truc­ker i spodnie 551®Z Authen­tic Stra­ight cał­ko­wi­cie pokry­te prin­tem lasu peł­ne­go Pokémo­nów. W kolek­cji nie zabrak­nie rów­nież kla­sycz­nych koszu­lek  z gra­fi­ka­mi Pokémo­nów z pierw­sze­go sezo­nu i posta­ci takich jak Ash i Misty. Dla praw­dzi­wych fanek Misty dostęp­ne będą tak­że Levi’s® Misty Short oraz Misty Tank w bez­po­śred­ni spo­sób nawią­zu­ją­ce do kul­to­we­go look’u, któ­ry boha­ter­ka nosi­ła w seria­lu. Ponad­to, w ramach akce­so­riów znaj­dzie­my czer­wo­no-bia­łą  czap­kę zain­spi­ro­wa­ną czap­ką, któ­rą nosił Ash Ket­chum, zaś żół­ta czap­ka beanie zosta­ła ozdo­bio­na zosta­ła usza­mi Pika­chu. Prócz tego, w kolek­cji znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi tor­bę spor­to­wą w kwie­ci­sty motyw Pokémon, tor­ba na ramię nawią­zu­ją­ca kształ­tem do Poké Ball’a i zapi­na­ną na klam­ry saszet­kę z wyha­fto­wa­ny­mi posta­cia­mi Pokémon. Spe­cjal­ny bran­ding Pokémon zdo­bi tak­że tyl­ne wszyw­ki Levi’s®, zaś met­ki Red Tab nawią­zu­ją do czer­wo­no-bia­łych Poké Ball’i. Co wię­cej, dba­łość o detal widocz­na jest rów­nież w guzi­kach, któ­re zosta­ły mister­nie wytło­czo­ne w Poké Balls i wize­ru­nek Pikachu.

Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon Levi’s® x Pokémon

Naj­now­sza kolek­cja Levi’s® x Pokémon z pew­no­ścią przy­spo­rzy wie­le rado­ści nie tyl­ko oso­bom dora­sta­ją­cym z mar­ką, ale i współ­cze­snym trend­set­te­rom, wpro­wa­dza­jąc do ich codzien­ne­go sty­lu nutę nostal­gii Pokémon i będzie dostęp­na już od 19.02 na Levi.com oraz w wybra­nych skle­pach stacjonarnych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Niech żyje denim - GANNI x Levi's®

Levi’s® ponow­nie łączy siły z kopen­ha­ską, peł­ną kolo­rów i kon­tra­stów mar­ką stwo­rzo­ną przez  mał­żeń­stwo – Dit­te oraz Nico­laj Ref­fstrup – GANNI, któ­ra podob­nie jak poprzed­nia łączy cha­rak­te­ry­stycz­ny styl kopen­ha­skiej mar­ki z dzie­dzic­twem ame­ry­kań­skiej mar­ki sięgającym…
Więcej