Uroda

5 zniewalających zapachów Kilian Paris, które oczarują każdą Mamę

Nostalgiczny, wyważony i osobisty: w ten Dzień Matki podaruj swojej Mamie luksusowy zapach  Kilian Paris tylko dla Niej. 

Zapachy Kilian na dzien matki

5 znie­wa­la­ją­cych zapa­chów Kilian Paris, któ­re ocza­ru­ją każ­dą Mamę

Już w tą śro­dę obcho­dzi­my Dzień Mat­ki. I cho­ciaż bukiet kwia­tów czy wspól­ny dzień w SPA jest zawsze dobrym pomy­słem, nie ma nic lep­sze­go niż zasko­cze­nie Mamy luk­su­so­wym, znie­wa­la­ją­cym zapachem.

Nawet, jeśli w cią­gu ostat­nie­go roku byli­śmy zmu­sze­ni zmie­nić nie­co nasz codzien­ny maki­jaż uwa­gi na masecz­ki, zapach wciąż pozo­stał nie­za­wod­nym spo­so­bem na two­rze­nie bli­sko­ści i gwa­ran­tem dobre­go samo­po­czu­cia na codzień. Nic tak bowiem inten­syw­nie nie przy­wo­dzi wspo­mnień jak zapach. Naj­pięk­niej­sze to te, któ­re mają boga­tą histo­rię, wywo­łu­ją uczu­cie szczę­ścia bądź w tajem­ni­czy spo­sób intry­gu­ją, dzię­ki nie­ocze­ki­wa­nym skład­ni­kom lub nie­ty­po­wej butelce.

Zna­le­zie­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne­go, znie­wa­la­ją­ce­go zapa­chu nie jest wca­le takie pro­ste – koniecz­ne jest bowiem roz­po­zna­nie, jak jego nuty dzia­ła­ją z uni­kal­ną che­mią cia­ła oraz dopa­so­wa­nie go do nastro­ju, w jakim chce­my być po jego zasto­so­wa­niu. 

Pro­po­zy­cja Kilian Paris Moon­li­ght in Heaven jest niczym olśnie­wa­ją­ca wiąz­ka per­ło­we­go świa­tła tań­czą­ca na powierzch­ni oce­anu oraz para kochan­ków obser­wu­ją­cych z bal­ko­nu spo­wi­te­go pły­wa­ją­cą bia­łą, nie­prze­zro­czy­stą mgłą, któ­ra wyda­je się żywa, reagu­jąc na cie­pły wiatr. Zapach kry­je w sobie świe­żość soczy­ste­go man­go i sprosz­ko­wa­ne­go jaśmi­nu sam­bac, któ­re mie­sza­ją się z mle­kiem koko­so­wym i ryżem o bla­dej księ­ży­co­wej bar­wie – wszyst­ko to zamknię­te nuta­mi faso­li ton­ka i deli­kat­ną wety­we­rię. Mgieł­ka do wło­sów Moon­li­ght in Heaven Woman in Gold (Kilian Paris) prze­sy­co­na zapa­chem Woman in Gold, to tajem­ni­czy spo­sób na uwo­dzi­ciel­ską fry­zu­rę, a jej ujmu­ją­ca woń to zasłu­ga olej­ku z ber­ga­mot­ki, abso­lu­tu róży oraz zmy­sło­wej wani­lii. Sta­ran­nie skom­po­no­wa­na, aby zapew­nić ide­al­ne połą­cze­nie zapa­chu i tech­no­lo­gii w posta­ci ochro­ny przed pro­mie­nia­mi UV, a taże wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­cych, chro­nią­cych wło­sy przed prze­su­sze­niem od nad­mier­nej eks­po­zy­cji na słoń­ce. Zapach ginu z lodem z odro­bi­ną limon­ki? Dla­cze­go nie? Kilian Paris Roses on Ice Liqu­ors to zamknię­ty w prze­pięk­nej, krysz­ta­ło­wej butel­ce, świe­ży zapach ogór­ka i aro­ma­tycz­na woń jagód jałow­ca, któ­re wspól­nie two­rzą zim­ne jak lód odczu­cia, sto­no­wa­ne akor­dem zmy­sło­wej róży stu­list­nej. Poko­cha­ją je kobie­ty, któ­re lubią moc­ne, cha­rak­ter­ne zapa­chy – wyczu­wa­ne w nucie bazy: drew­no san­da­ło­we i piż­mo spra­wia­ją, że oso­bo­wość per­fum sta­je się nie­zwy­kle głę­bo­ka i ostra.

Kwia­to­wy aro­mat Good girl gone Bad Eau Fra­îche (Kilian Paris) przy­wo­dzi na myśl sam śro­dek lata i bez­kre­sne, błę­kit­ne Morze Egej­skie. To zapach peł­ny słoń­ca, świe­tli­stych nut pół­noc­no­afry­kań­skie­go kwia­tu poma­rań­czy i róży z Tur­cji i Maro­ka w towa­rzy­stwie wykwint­nej tube­ro­zy, któ­ra orzeź­wia egip­ski jaśmin wiel­ko­list­ny, nada­jąc zapa­cho­wi bez­pre­ce­den­so­wej świeżości.

Nie­co bar­dziej nie­oczy­wi­sta oka­zu­je się kom­po­zy­cja Kilian Paris After Sun­set -  to zapach stwo­rzo­ny dla ener­gicz­nych, peł­nych życia kobiet. Skom­po­no­wa­ny niczym świe­ży, owo­co­wy i pobu­dza­ją­cy olfak­to­rycz­ny kok­tajl, uosa­bia począ­tek dobrej, inten­syw­nej zaba­wy. Kom­po­zy­cja stwo­rzo­na wraz z fran­cu­ską kre­ator­ką per­fum Cali­ce Bec­ker pozwa­la łatwo zatra­cić się w wie­czor­nej przy­go­dzie, dzię­ki mie­szan­ce świe­żo zebra­nych ziół, odro­bi­nie syro­pu z czar­nej porzecz­ki oraz śliw­ki liczi. Ten nowo­cze­sny zapach sta­je się jesz­cze bar­dziej zmy­sło­wy dzię­ki nutom piż­ma, róży i paczuli.

Przy­go­to­wa­na przez nas selek­cja naj­pięk­niej­szych zapa­chów Dla Mam z pew­no­ścią ocza­ru­je nie­jed­ną z nich.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Walentynkowe prezenty dla Niej

Nie­dłu­go Walen­tyn­ki. Mimo, że nie każ­dy język miło­ści jest taki sam, jeśli cho­dzi o oka­zy­wa­nie uczuć, w dniu 14 lute­go wystar­czy oka­zać choć tro­chę czu­ło­ści i być może zamiast spek­ta­ku­lar­ne­go pre­zen­tu ide­al­nym dodat­kiem do wyrazu…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej
NewsroomUroda

KILIAN - My Kind of Love

Mar­ka KILIAN wpro­wa­dza na rynek cał­ko­wi­cie nową kolek­cję zapa­chów dla mło­dych kochan­ków– MY KIND OF LOVE. Czte­ry zapa­chy ide­al­ne do flir­to­wa­nia oraz zaba­wy, a każ­dy z nich to zuchwa­ły mani­fest, zaba­wa w ‘praw­dę lub wyzwa­nie’, dzięki…
Więcej