Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nieuchronnie pożegnaliśmy się z letnim sezonem pełnym zwiewnych sukienek i topów, a w powietrzu czuć pierwsze powiewy jesiennego chłodu. Pierwsze chłodne dni to najlepszy znak, że zbliżamy się do jesienno – zimowego sezonu na grube, ciepłe swetry. Nie oznacza to jednak nudy, bo w sezonie 2020 projektanci przygotowali dla nas kaszmirowe, szydełkowe, wygodne swetry, które pokochasz na dobre jeszcze zanim przyjdzie prawdziwa jesień. 

Najpiękniejsze swetry na jesień

Naj­pięk­niej­sze swe­try na jesień: H&M swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, Edi­ted swe­ter, H&M swe­ter, Man­go swe­ter, COS swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, 303 Ave­nue swe­ter, ZARA swe­ter, FOBYA swe­ter.

Kto z nas nie lubi przy­tul­nych swe­trów? To jed­na z tych rze­czy, któ­re kocha­my, gdy nad­cho­dzą chłod­niej­sze dni i wie­czo­ry, a zara­zem praw­dzi­wy nie­zbęd­nik w każ­dej gar­de­ro­bie. War­to mieć w swo­jej sza­fie co naj­mniej jeden lek­ki, pożąd­ny swe­ter – bez wzglę­du na to, czy to swe­ter z gru­bym splo­tem, roz­pi­na­ny, krót­ki kar­di­gan czy mini­ma­li­stycz­ny, kasz­mi­ro­wy kla­syk.

W tym sezo­nie, z pew­no­ścią więk­szość cza­su spę­dzi­my w zaci­szu naszych domów, a lek­kie swe­try to nie tyl­ko nie­od­łącz­ny ele­ment domo­we­go outi­ftu, któ­ry spraw­dza się pod­czas home offi­ce, ale tak­że wygod­ne roz­wią­za­nie do nosze­nia przez cały dzień, kie­dy pogo­da czę­sto pła­ta nam figle.

Kie­dy myśli­my o typo­wo jesien­nym swe­trze, na myśl przy­cho­dzą nam gru­be dzia­ni­ny w war­ko­czo­wym splot, inspi­ro­wa­ne alpej­ski­mi moty­wa­mi czy kasz­mi­ro­we bądź weł­nia­ne gol­fy. Prócz kla­sycz­nych swe­trów, do łask powra­ca­ją tak­że gru­be kami­zel­ki. Cien­kie, prze­świ­tu­ją­ce i przy­le­ga­ją­ce do cia­ła dzia­ni­ny to roz­wią­za­nie i alter­na­ty­wa dla dużych i cięż­kich swe­trów, a ponad­to z łatwo­ścią zmiesz­czą się pod każ­dą jesien­ną kurt­ką czy zimo­wym płasz­czem. Cien­kie, roz­pi­na­ne i krót­kie kar­di­ga­ny to non­sza­lanc­ki spo­sób na ele­ganc­ki, jesien­ny look. Wystar­czy, że zało­żysz je na gołe cia­ło bądź sub­tel­ne body.

Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­kasz luź­ne­go, wygod­ne­go swe­tra, w któ­rym możesz się skryć, czy też dopa­so­wa­ne­go i kla­sycz­ne­go, w skle­pach z pew­no­ścią znaj­dziesz swe­try, któ­re spraw­dzą się pod­czas pierw­szych, jesien­nych dni – zarów­no w spor­to­wych, jak i mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cjach. 

Po upal­nym lecie war­to korzy­stać z chłod­niej­sze­go kli­ma­tu, póki może­my, a jesien­ny, ponu­ry czas z pew­no­ścią umi­lą nam wygod­ne i sty­lo­we dzia­ni­ny. War­to zatem spraw­dzić razem z Nami naj­pięk­niej­szy wybór swe­trów na sezon 2020 i cie­szyć się pięk­ną, pol­ską, zło­tą jesie­nią.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej