Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nieuchronnie pożegnaliśmy się z letnim sezonem pełnym zwiewnych sukienek i topów, a w powietrzu czuć pierwsze powiewy jesiennego chłodu. Pierwsze chłodne dni to najlepszy znak, że zbliżamy się do jesienno – zimowego sezonu na grube, ciepłe swetry. Nie oznacza to jednak nudy, bo w sezonie 2020 projektanci przygotowali dla nas kaszmirowe, szydełkowe, wygodne swetry, które pokochasz na dobre jeszcze zanim przyjdzie prawdziwa jesień. 

Najpiękniejsze swetry na jesień

Naj­pięk­niej­sze swe­try na jesień: H&M swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, Edi­ted swe­ter, H&M swe­ter, Man­go swe­ter, COS swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, 303 Ave­nue swe­ter, ZARA swe­ter, FOBYA swe­ter.

Kto z nas nie lubi przy­tul­nych swe­trów? To jed­na z tych rze­czy, któ­re kocha­my, gdy nad­cho­dzą chłod­niej­sze dni i wie­czo­ry, a zara­zem praw­dzi­wy nie­zbęd­nik w każ­dej gar­de­ro­bie. War­to mieć w swo­jej sza­fie co naj­mniej jeden lek­ki, pożąd­ny swe­ter – bez wzglę­du na to, czy to swe­ter z gru­bym splo­tem, roz­pi­na­ny, krót­ki kar­di­gan czy mini­ma­li­stycz­ny, kasz­mi­ro­wy kla­syk.

W tym sezo­nie, z pew­no­ścią więk­szość cza­su spę­dzi­my w zaci­szu naszych domów, a lek­kie swe­try to nie tyl­ko nie­od­łącz­ny ele­ment domo­we­go outi­ftu, któ­ry spraw­dza się pod­czas home offi­ce, ale tak­że wygod­ne roz­wią­za­nie do nosze­nia przez cały dzień, kie­dy pogo­da czę­sto pła­ta nam figle.

Kie­dy myśli­my o typo­wo jesien­nym swe­trze, na myśl przy­cho­dzą nam gru­be dzia­ni­ny w war­ko­czo­wym splot, inspi­ro­wa­ne alpej­ski­mi moty­wa­mi czy kasz­mi­ro­we bądź weł­nia­ne gol­fy. Prócz kla­sycz­nych swe­trów, do łask powra­ca­ją tak­że gru­be kami­zel­ki. Cien­kie, prze­świ­tu­ją­ce i przy­le­ga­ją­ce do cia­ła dzia­ni­ny to roz­wią­za­nie i alter­na­ty­wa dla dużych i cięż­kich swe­trów, a ponad­to z łatwo­ścią zmiesz­czą się pod każ­dą jesien­ną kurt­ką czy zimo­wym płasz­czem. Cien­kie, roz­pi­na­ne i krót­kie kar­di­ga­ny to non­sza­lanc­ki spo­sób na ele­ganc­ki, jesien­ny look. Wystar­czy, że zało­żysz je na gołe cia­ło bądź sub­tel­ne body.

Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­kasz luź­ne­go, wygod­ne­go swe­tra, w któ­rym możesz się skryć, czy też dopa­so­wa­ne­go i kla­sycz­ne­go, w skle­pach z pew­no­ścią znaj­dziesz swe­try, któ­re spraw­dzą się pod­czas pierw­szych, jesien­nych dni – zarów­no w spor­to­wych, jak i mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cjach. 

Po upal­nym lecie war­to korzy­stać z chłod­niej­sze­go kli­ma­tu, póki może­my, a jesien­ny, ponu­ry czas z pew­no­ścią umi­lą nam wygod­ne i sty­lo­we dzia­ni­ny. War­to zatem spraw­dzić razem z Nami naj­pięk­niej­szy wybór swe­trów na sezon 2020 i cie­szyć się pięk­ną, pol­ską, zło­tą jesie­nią.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najlepszy, ponadczasowy jeans na jesień

Denim to nie­od­łącz­na część mody już od XIX wie­ku. Kocha­my go za uni­wer­sal­ność i pod­kre­śla­nie naszej syl­wet­ki. Z bie­giem lat, nasze postrze­ga­nie tego, co wyglą­da faj­nie, zmie­ni­ło się. Mimo, że jeans to praw­dzi­wy, ponad­cza­so­wy pro­dukt,…
Więcej