Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nieuchronnie pożegnaliśmy się z letnim sezonem pełnym zwiewnych sukienek i topów, a w powietrzu czuć pierwsze powiewy jesiennego chłodu. Pierwsze chłodne dni to najlepszy znak, że zbliżamy się do jesienno – zimowego sezonu na grube, ciepłe swetry. Nie oznacza to jednak nudy, bo w sezonie 2020 projektanci przygotowali dla nas kaszmirowe, szydełkowe, wygodne swetry, które pokochasz na dobre jeszcze zanim przyjdzie prawdziwa jesień. 

Najpiękniejsze swetry na jesień

Naj­pięk­niej­sze swe­try na jesień: H&M swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, Edi­ted swe­ter, H&M swe­ter, Man­go swe­ter, COS swe­ter, &Other Sto­ries swe­ter, 303 Ave­nue swe­ter, ZARA swe­ter, FOBYA sweter.

Kto z nas nie lubi przy­tul­nych swe­trów? To jed­na z tych rze­czy, któ­re kocha­my, gdy nad­cho­dzą chłod­niej­sze dni i wie­czo­ry, a zara­zem praw­dzi­wy nie­zbęd­nik w każ­dej gar­de­ro­bie. War­to mieć w swo­jej sza­fie co naj­mniej jeden lek­ki, pożąd­ny swe­ter – bez wzglę­du na to, czy to swe­ter z gru­bym splo­tem, roz­pi­na­ny, krót­ki kar­di­gan czy mini­ma­li­stycz­ny, kasz­mi­ro­wy klasyk.

W tym sezo­nie, z pew­no­ścią więk­szość cza­su spę­dzi­my w zaci­szu naszych domów, a lek­kie swe­try to nie tyl­ko nie­od­łącz­ny ele­ment domo­we­go outi­ftu, któ­ry spraw­dza się pod­czas home offi­ce, ale tak­że wygod­ne roz­wią­za­nie do nosze­nia przez cały dzień, kie­dy pogo­da czę­sto pła­ta nam figle.

Kie­dy myśli­my o typo­wo jesien­nym swe­trze, na myśl przy­cho­dzą nam gru­be dzia­ni­ny w war­ko­czo­wym splot, inspi­ro­wa­ne alpej­ski­mi moty­wa­mi czy kasz­mi­ro­we bądź weł­nia­ne gol­fy. Prócz kla­sycz­nych swe­trów, do łask powra­ca­ją tak­że gru­be kami­zel­ki. Cien­kie, prze­świ­tu­ją­ce i przy­le­ga­ją­ce do cia­ła dzia­ni­ny to roz­wią­za­nie i alter­na­ty­wa dla dużych i cięż­kich swe­trów, a ponad­to z łatwo­ścią zmiesz­czą się pod każ­dą jesien­ną kurt­ką czy zimo­wym płasz­czem. Cien­kie, roz­pi­na­ne i krót­kie kar­di­ga­ny to non­sza­lanc­ki spo­sób na ele­ganc­ki, jesien­ny look. Wystar­czy, że zało­żysz je na gołe cia­ło bądź sub­tel­ne body.

Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­kasz luź­ne­go, wygod­ne­go swe­tra, w któ­rym możesz się skryć, czy też dopa­so­wa­ne­go i kla­sycz­ne­go, w skle­pach z pew­no­ścią znaj­dziesz swe­try, któ­re spraw­dzą się pod­czas pierw­szych, jesien­nych dni – zarów­no w spor­to­wych, jak i mini­ma­li­stycz­nych sty­li­za­cjach. 

Po upal­nym lecie war­to korzy­stać z chłod­niej­sze­go kli­ma­tu, póki może­my, a jesien­ny, ponu­ry czas z pew­no­ścią umi­lą nam wygod­ne i sty­lo­we dzia­ni­ny. War­to zatem spraw­dzić razem z Nami naj­pięk­niej­szy wybór swe­trów na sezon 2020 i cie­szyć się pięk­ną, pol­ską, zło­tą jesienią.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej