Styl życiaVers24 Bloguje

Zrób to sama! Piękny dom na Wielkanoc.

Co roku w okre­sie przed­świą­tecz­nym w skle­pach moż­na zna­leźć mnó­stwo deko­ra­cji. Por­ce­la­no­we figur­ki, szkla­ne pisan­ki, sztucz­ne kwia­ty i ozdob­ne gałąz­ki. Wszyst­ko to w tra­dy­cyj­nych kolo­rach Wiel­ka­no­cy zie­lo­nym i żół­tym. W zasa­dzie moż­na wycią­gnąć zaku­pio­ne w zeszłym roku deko­ra­cje.  A może by lepiej spę­dzić tro­chę wię­cej cza­su ze zna­jo­my­mi i rodzi­ną, żeby zro­bić wła­sno­ręcz­ne deko­ra­cje? Może być to dosko­na­ły pre­tekst do spo­tka­nia rów­nież w gro­nie zna­jo­mych i „malo­wać jaja” przy kie­lisz­ku wina? Zapew­niam że będzie dużo śmie­chu i zaba­wy! Oto kil­ka propozycji:

 

MALOWANIE JAJ
Tutaj wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne! Far­by, pisa­ki, mar­ke­ry i brokaty!

paskfjadrar_ris_trendenser_5347d63f2a6b2283e5ba8937

ikat_agg_trendenser_5347dbcb2a6b228802756b84

paskfjadrar_i_pastell_low_res_5347d4be9606ee75608ccdfa

 

 SKŁADANIE ORIGAMI

b7aa50021c6a862576f3371ba8131525

 

2468613e0a94fb8791e06f8e775d93b4
273bf7b1bc08e15dc0e6d23f18973269

 

DEKORACJE Z BAZI WIELKANOCNE I GAŁĄZEK

81acbf84bae0e8af790dd175f989aebd

e2ab3fe37623da322389c23d5697cde6

f645c02b15b7c736bea08c057c2192da

Tekst: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  ModaNewsroom

  Świąteczna kampania TK Maxx

  Co decy­du­je o kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia? Wspól­ne kolę­do­wa­nie przy świą­tecz­nym sto­le? Sty­lo­wa deko­ra­cja miesz­ka­nia? A może coś zupeł­nie inne­go? Naj­now­sza, bożo­na­ro­dze­nio­wa kam­pa­nia TK Maxx do świą­tecz­nej atmos­fe­ry pod­cho­dzi w spo­sób nie­co­dzien­ny i kre­atyw­ny. Nie­kon­wen­cjo­nal­nym spotem…
  Więcej
  Styl życia

  Pomysł na świąteczne pisanki od Vers-24

  Wiel­ka­noc zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W naszym codzien­nym zabie­ga­niu war­to zna­leźć chwi­lę, by w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół przy­go­to­wać wła­sno­ręcz­nie świą­tecz­ne deko­ra­cje. My w tym roku pro­po­nu­je­my pisan­ki w paste­lo­wych, wio­sen­nych bar­wach. Do ich wykonania…
  Więcej
  Styl życia

  Stolica w Świątecznym klimacie

  Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24 Od Miko­łaj­ko­we­go Świę­ta, czy­li od sobo­ty 6 grud­nia War­sza­wa nie tyl­ko jest peł­na bla­sku od towa­rzy­szą­cej Sta­rów­ce i tra­sie Trak­tu Kró­lew­skie­go tzw. Wiel­kiej Ilu­mi­na­cji, ale tak­że powstał jak już od kil­ku lat…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *