Zrób to sama! Piękny dom na Wielkanoc.

Co roku w okre­sie przed­świą­tecz­nym w skle­pach moż­na zna­leźć mnó­stwo deko­ra­cji. Por­ce­la­no­we figur­ki, szkla­ne pisan­ki, sztucz­ne kwia­ty i ozdob­ne gałąz­ki. Wszyst­ko to w tra­dy­cyj­nych kolo­rach Wiel­ka­no­cy zie­lo­nym i żół­tym. W zasa­dzie moż­na wycią­gnąć zaku­pio­ne w zeszłym roku deko­ra­cje.  A może by lepiej spę­dzić tro­chę wię­cej cza­su ze zna­jo­my­mi i rodzi­ną, żeby zro­bić wła­sno­ręcz­ne deko­ra­cje? Może być to dosko­na­ły pre­tekst do spo­tka­nia rów­nież w gro­nie zna­jo­mych i „malo­wać jaja” przy kie­lisz­ku wina? Zapew­niam że będzie dużo śmie­chu i zaba­wy! Oto kil­ka pro­po­zy­cji:

 

MALOWANIE JAJ
Tutaj wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne! Far­by, pisa­ki, mar­ke­ry i bro­ka­ty!

paskfjadrar_ris_trendenser_5347d63f2a6b2283e5ba8937

ikat_agg_trendenser_5347dbcb2a6b228802756b84

paskfjadrar_i_pastell_low_res_5347d4be9606ee75608ccdfa

 

 SKŁADANIE ORIGAMI

b7aa50021c6a862576f3371ba8131525

 

2468613e0a94fb8791e06f8e775d93b4
273bf7b1bc08e15dc0e6d23f18973269

 

DEKORACJE Z BAZI WIELKANOCNE I GAŁĄZEK

81acbf84bae0e8af790dd175f989aebd

e2ab3fe37623da322389c23d5697cde6

f645c02b15b7c736bea08c057c2192da

Tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:Komentarze

komen­ta­rzy