Styl życia

Pomysł na świąteczne pisanki od Vers-24

świąteczne pisanki, pastelowe pisanki

Wiel­ka­noc zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W naszym codzien­nym zabie­ga­niu war­to zna­leźć chwi­lę, by w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół przy­go­to­wać wła­sno­ręcz­nie świą­tecz­ne deko­ra­cje. My w tym roku pro­po­nu­je­my pisan­ki w paste­lo­wych, wio­sen­nych bar­wach. Do ich wyko­na­nia będzie­cie potrze­bo­wać jedy­nie 6 ugo­to­wa­nych jajek i farb­ki pla­ka­to­we. Mała rada: uży­waj­cie dużo wody, wte­dy kolo­ry będą deli­kat­ne, mniej inten­syw­ne. Przy­go­to­wa­nie takich pisa­nek zaj­mie Wam nie­wie­le cza­su, do tego jest bar­dzo pro­ste, a gwa­ran­tu­je­my, że to świet­na zaba­wa!

pastelowe pisanki przepiękne pisanki najpiękniejsze pastelowe pisanki

BACKSTAGE

_MG_9572 _MG_9576 _MG_9579

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Świąteczna kampania TK Maxx

Co decy­du­je o kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia? Wspól­ne kolę­do­wa­nie przy świą­tecz­nym sto­le? Sty­lo­wa deko­ra­cja miesz­ka­nia? A może coś zupeł­nie inne­go? Naj­now­sza, bożo­na­ro­dze­nio­wa kam­pa­nia TK Maxx do świą­tecz­nej atmos­fe­ry pod­cho­dzi w spo­sób nie­co­dzien­ny i kre­atyw­ny. Nie­kon­wen­cjo­nal­nym spo­tem…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Zrób to sama! Piękny dom na Wielkanoc.

Co roku w okre­sie przed­świą­tecz­nym w skle­pach moż­na zna­leźć mnó­stwo deko­ra­cji. Por­ce­la­no­we figur­ki, szkla­ne pisan­ki, sztucz­ne kwia­ty i ozdob­ne gałąz­ki. Wszyst­ko to w tra­dy­cyj­nych kolo­rach Wiel­ka­no­cy zie­lo­nym i żół­tym. W zasa­dzie moż­na wycią­gnąć zaku­pio­ne w zeszłym roku deko­ra­cje.  A może by lepiej spę­dzić…
Więcej
DesignStyl życia

Dekorowanie domu – inspiracji szukamy na Instagramie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: harpersbazaar.com, instagra.com Czym jest Insta­gram, chy­ba każ­dy z nas wie. Ta apli­ka­cja, pozwa­la­ją­ca na dzie­le­nie się cudow­ny­mi chwi­la­mi z inny­mi, poprzez publi­ka­cję zdjęć, zyska­ła milio­ny fanów na całym świe­cie. Prze­glą­da­nie pięk­nych foto­gra­fii zamiesz­cza­nych…
Więcej