Pomysł na świąteczne pisanki od Vers-24

świąteczne pisanki, pastelowe pisanki

Wiel­ka­noc zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. W naszym codzien­nym zabie­ga­niu war­to zna­leźć chwi­lę, by w gro­nie rodzi­ny i przy­ja­ciół przy­go­to­wać wła­sno­ręcz­nie świą­tecz­ne deko­ra­cje. My w tym roku pro­po­nu­je­my pisan­ki w paste­lo­wych, wio­sen­nych bar­wach. Do ich wyko­na­nia będzie­cie potrze­bo­wać jedy­nie 6 ugo­to­wa­nych jajek i farb­ki pla­ka­to­we. Mała rada: uży­waj­cie dużo wody, wte­dy kolo­ry będą deli­kat­ne, mniej inten­syw­ne. Przy­go­to­wa­nie takich pisa­nek zaj­mie Wam nie­wie­le cza­su, do tego jest bar­dzo pro­ste, a gwa­ran­tu­je­my, że to świet­na zaba­wa!

pastelowe pisanki przepiękne pisanki najpiękniejsze pastelowe pisanki

BACKSTAGE

_MG_9572 _MG_9576 _MG_9579

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy