Grudzień to miesiąc, który szybko zapełnia się świątecznymi imprezami – od kiepskich i nudnych spotkań w pracy, po szalone spotkania ze znajomymi do białego rana, a wkrótce i rodzinną kolacją i imprezą sylwestrową. Wówczas rozpoczyna się prawdziwy „wyścig” o jak najpiękniejszą świąteczną sukienkę. 

10 sukienek na święta z H&M

10 sukie­nek na świę­ta z H&M

To nie tyl­ko pierw­szy mie­siąc kalen­da­rzo­wej zimy, ale przede wszyst­kim  czas świą­tecz­ne­go blich­tru i bla­sku. Ceki­ny, pió­ra i meta­licz­ne disco bez wąt­pie­nia kró­lu­ją w tym sezo­nie. Pamię­taj jed­nak, że pięk­no tkwi w pro­sto­cie, a mniej zna­czy wię­cej. Bez­piecz­ne będą czar­ne sukien­ki: z cien­kiej tka­ni­ny do poło­wy łyd­ki, z dłu­gi­mi ręka­wa­mi z sze­ro­kim zapi­na­nym man­kie­tem lub krót­ka, o lek­kim poły­sku z dopa­so­wa­ną górą i szczy­pan­ka­mi z przo­du. Figu­rę pięk­nie pod­kre­śli dopa­so­wa­na sukien­ka z dżer­se­ju, z głę­bo­kim dekol­tem w serek. Pod­czas uro­czy­stej kola­cji pięk­nie będzie się pre­zen­to­wać pli­so­wa­na sukien­ka misi z luź­nym, roz­klo­szo­wa­nych dołem i te wyko­na­ne z tka­ni­ny żakar­do­wej. 

Jeśli nie lubisz sukie­nek mini, wybierz kla­sycz­ną sukien­kę midi bądź dłu­gość do poło­wy łyd­ki. Dobra wia­do­mość jest taka, że w tym sezo­nie każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Spe­cjal­nie dla Was Vers-24 przy­go­to­wał 10 naj­lep­szych sukie­nek świą­tecz­nych z H&M – dopa­so­wa­nych nie tyl­ko do każ­dej oso­bo­wo­ści ale i budże­tu.   Nie­za­leż­nie od tego, jaką sukien­kę wybie­rzesz, waż­ne, byś czu­ła się w niej kom­for­to­wo i swo­bod­nie pośród naj­bliż­szych.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej