Grudzień to miesiąc, który szybko zapełnia się świątecznymi imprezami – od kiepskich i nudnych spotkań w pracy, po szalone spotkania ze znajomymi do białego rana, a wkrótce i rodzinną kolacją i imprezą sylwestrową. Wówczas rozpoczyna się prawdziwy „wyścig” o jak najpiękniejszą świąteczną sukienkę. 

10 sukienek na święta z H&M

10 sukie­nek na świę­ta z H&M

To nie tyl­ko pierw­szy mie­siąc kalen­da­rzo­wej zimy, ale przede wszyst­kim  czas świą­tecz­ne­go blich­tru i bla­sku. Ceki­ny, pió­ra i meta­licz­ne disco bez wąt­pie­nia kró­lu­ją w tym sezo­nie. Pamię­taj jed­nak, że pięk­no tkwi w pro­sto­cie, a mniej zna­czy wię­cej. Bez­piecz­ne będą czar­ne sukien­ki: z cien­kiej tka­ni­ny do poło­wy łyd­ki, z dłu­gi­mi ręka­wa­mi z sze­ro­kim zapi­na­nym man­kie­tem lub krót­ka, o lek­kim poły­sku z dopa­so­wa­ną górą i szczy­pan­ka­mi z przo­du. Figu­rę pięk­nie pod­kre­śli dopa­so­wa­na sukien­ka z dżer­se­ju, z głę­bo­kim dekol­tem w serek. Pod­czas uro­czy­stej kola­cji pięk­nie będzie się pre­zen­to­wać pli­so­wa­na sukien­ka misi z luź­nym, roz­klo­szo­wa­nych dołem i te wyko­na­ne z tka­ni­ny żakar­do­wej. 

Jeśli nie lubisz sukie­nek mini, wybierz kla­sycz­ną sukien­kę midi bądź dłu­gość do poło­wy łyd­ki. Dobra wia­do­mość jest taka, że w tym sezo­nie każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Spe­cjal­nie dla Was Vers-24 przy­go­to­wał 10 naj­lep­szych sukie­nek świą­tecz­nych z H&M – dopa­so­wa­nych nie tyl­ko do każ­dej oso­bo­wo­ści ale i budże­tu.   Nie­za­leż­nie od tego, jaką sukien­kę wybie­rzesz, waż­ne, byś czu­ła się w niej kom­for­to­wo i swo­bod­nie pośród naj­bliż­szych.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

Kola­bo­ra­cje dobrze zna­nej na całym świe­cie mar­ki H&M zawsze są ogrom­nym wyda­rze­niem. Tym razem popu­lar­na sie­ciów­ka połą­czy­ła siły wspól­nie z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką San­drą Man­so­ur, two­rząc kolek­cję będą­cą pochwa­łą kobie­co­ści – odważ­ną, a jed­no­cze­śnie ete­rycz­ną, moc­no…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaNewsroom

H&M w walce z COVID-19

Nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że koro­na­wi­rus ma ogrom­ny wpływ na każ­de­go z nas i to bez wzglę­du na to, czy zetknę­li­śmy się z nim bez­po­śred­nio, czy też nie. To dla­te­go gru­pa H&M, podob­nie jak wie­le…
Więcej