Grudzień to miesiąc, który szybko zapełnia się świątecznymi imprezami – od kiepskich i nudnych spotkań w pracy, po szalone spotkania ze znajomymi do białego rana, a wkrótce i rodzinną kolacją i imprezą sylwestrową. Wówczas rozpoczyna się prawdziwy „wyścig” o jak najpiękniejszą świąteczną sukienkę. 

10 sukienek na święta z H&M

10 sukie­nek na świę­ta z H&M

To nie tyl­ko pierw­szy mie­siąc kalen­da­rzo­wej zimy, ale przede wszyst­kim  czas świą­tecz­ne­go blich­tru i bla­sku. Ceki­ny, pió­ra i meta­licz­ne disco bez wąt­pie­nia kró­lu­ją w tym sezo­nie. Pamię­taj jed­nak, że pięk­no tkwi w pro­sto­cie, a mniej zna­czy wię­cej. Bez­piecz­ne będą czar­ne sukien­ki: z cien­kiej tka­ni­ny do poło­wy łyd­ki, z dłu­gi­mi ręka­wa­mi z sze­ro­kim zapi­na­nym man­kie­tem lub krót­ka, o lek­kim poły­sku z dopa­so­wa­ną górą i szczy­pan­ka­mi z przo­du. Figu­rę pięk­nie pod­kre­śli dopa­so­wa­na sukien­ka z dżer­se­ju, z głę­bo­kim dekol­tem w serek. Pod­czas uro­czy­stej kola­cji pięk­nie będzie się pre­zen­to­wać pli­so­wa­na sukien­ka misi z luź­nym, roz­klo­szo­wa­nych dołem i te wyko­na­ne z tka­ni­ny żakar­do­wej. 

Jeśli nie lubisz sukie­nek mini, wybierz kla­sycz­ną sukien­kę midi bądź dłu­gość do poło­wy łyd­ki. Dobra wia­do­mość jest taka, że w tym sezo­nie każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Spe­cjal­nie dla Was Vers-24 przy­go­to­wał 10 naj­lep­szych sukie­nek świą­tecz­nych z H&M – dopa­so­wa­nych nie tyl­ko do każ­dej oso­bo­wo­ści ale i budże­tu.   Nie­za­leż­nie od tego, jaką sukien­kę wybie­rzesz, waż­ne, byś czu­ła się w niej kom­for­to­wo i swo­bod­nie pośród naj­bliż­szych.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…
Więcej