Grudzień to miesiąc, który szybko zapełnia się świątecznymi imprezami – od kiepskich i nudnych spotkań w pracy, po szalone spotkania ze znajomymi do białego rana, a wkrótce i rodzinną kolacją i imprezą sylwestrową. Wówczas rozpoczyna się prawdziwy „wyścig” o jak najpiękniejszą świąteczną sukienkę. 

10 sukienek na święta z H&M

10 sukie­nek na świę­ta z H&M

To nie tyl­ko pierw­szy mie­siąc kalen­da­rzo­wej zimy, ale przede wszyst­kim  czas świą­tecz­ne­go blich­tru i bla­sku. Ceki­ny, pió­ra i meta­licz­ne disco bez wąt­pie­nia kró­lu­ją w tym sezo­nie. Pamię­taj jed­nak, że pięk­no tkwi w pro­sto­cie, a mniej zna­czy wię­cej. Bez­piecz­ne będą czar­ne sukien­ki: z cien­kiej tka­ni­ny do poło­wy łyd­ki, z dłu­gi­mi ręka­wa­mi z sze­ro­kim zapi­na­nym man­kie­tem lub krót­ka, o lek­kim poły­sku z dopa­so­wa­ną górą i szczy­pan­ka­mi z przo­du. Figu­rę pięk­nie pod­kre­śli dopa­so­wa­na sukien­ka z dżer­se­ju, z głę­bo­kim dekol­tem w serek. Pod­czas uro­czy­stej kola­cji pięk­nie będzie się pre­zen­to­wać pli­so­wa­na sukien­ka misi z luź­nym, roz­klo­szo­wa­nych dołem i te wyko­na­ne z tka­ni­ny żakar­do­wej. 

Jeśli nie lubisz sukie­nek mini, wybierz kla­sycz­ną sukien­kę midi bądź dłu­gość do poło­wy łyd­ki. Dobra wia­do­mość jest taka, że w tym sezo­nie każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Spe­cjal­nie dla Was Vers-24 przy­go­to­wał 10 naj­lep­szych sukie­nek świą­tecz­nych z H&M – dopa­so­wa­nych nie tyl­ko do każ­dej oso­bo­wo­ści ale i budże­tu.   Nie­za­leż­nie od tego, jaką sukien­kę wybie­rzesz, waż­ne, byś czu­ła się w niej kom­for­to­wo i swo­bod­nie pośród najbliższych.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
Więcej