ModaNewsroom

10 najlepszych stylizacji polskiej blogosfery 2014

Sta­no­wią wzór do naśla­do­wa­nia i zaczy­na­ją odgry­wać coraz więk­szą rolę w świe­cie mody. Na swo­ich kana­łach social media (Face­bo­oku, Insta­gra­mie  czy Twit­te­rze) mają tysią­ce obser­wa­to­rów z całe­go świa­ta. Pol­skie blo­ger­ki- bo o nich mowa- z dnia na dzień sil­niej inspi­ru­ją swo­im sty­lem, two­rząc coraz wię­cej modo­we­go con­ten­tu, któ­rym dzie­lą się z nami każ­de­go dnia.

OLIWIA KIJO- OLIVIA KIJO

OLIWIA KIJO

Jej sty­li­za­cje wyglą­da­ją jak wyję­te z ulic świa­to­wych sto­lic mody, a w sty­lu ubie­ra­nia się jest coś z Anji Rubik. My wybra­li­śmy Oli­wię w deli­kat­nych kolo­rach. Sukien­ka z frędz­la­mi (któ­re znów będą hitem!) od Ale­xan­dra Wan­ga ide­al­nie spraw­dzi­ła się tu w roli spód­ni­cy do weł­nia­ne­go swe­tra z Zary- zaba­wa z łącze­niem mate­ria­łów wyszła per­fek­cyj­nie. Do tego wystar­czy tyl­ko jeden wymyśl­ny doda­tek- buty- rów­nież od Wan­ga, a do tego pro­sta toreb­ka Zary i oku­la­ry H&M.

JULIA KUCZYŃSKA- MAFFASHION

JULIA KUCZYŃSKA- MAFFASHION

Jest naj­po­pu­lar­niej­szą pol­ską blogerką,a tygo­dnio­wo na swo­im blo­gu zamiesz­cza kil­ka sty­li­za­cji. Cięż­ko było wybrać tą naj­lep­szą, ale osta­tecz­nie bla­do­ró­żo­wy total look skradł nasze ser­ca. Połą­cze­nie dłu­giej mary­nar­ki i spodni w spor­to­wym sty­lu z Zary z koron­ko­wym topem z second han­du oka­za­ło się strza­łem w dzie­siąt­kę. Cało­ści dopeł­ni­ły gra­ją­ce spo­rą rolę dodat­ki- kape­lusz typu fedo­ra z River Island oraz czó­łen­ka z ćwie­ka­mi z Zary.

JESSICA MERCEDES- JEMERCED

JESSICA MERCEDES- JEMERCED

Bar­dzo podo­ba nam się ten­den­cja, w stro­nę któ­rej zmie­rza ostat­nio Jes­si­ca- coraz wię­cej jest u niej pro­stych, kla­sycz­nych sty­li­za­cji. Jed­ną z nich przed­sta­wia­my Wam poni­żej. Głów­ną rolę ogry­wa­ją w niej barw­ne dodat­ki od Frey­wil­le, co nie zmie­nia fak­tu, że całość utrzy­ma­na jest w minim­li­stycz­nej for­mie. Tło dla fol­kowch bran­so­let i jedwab­nej apasz­ki sta­no­wi swe­ter pol­skiej mar­ki 303 Ave­nue, czar­ny kla­sycz­ny płaszcz z Zary, sze­ro­kie spodnie o dłu­go­ści 3/4 (hit naj­bliż­sze­go sezo­nu!) mar­ki Top­shop. Do tego fan­ta­zyj­ne buty od Given­chy oraz toreb­ka- nie­śmier­tel­ny model 2.55 od Chanel.

ALICE ZIELSKO- ALICE POINT

ALICE ZIELSKO- ALICE POINT

Pocho­dzą­cą z Pol­ski, miesz­ka­ją­cą w Lon­dy­nie Ali­ce wyróż­nia z pew­no­ścią wła­sny­wy­pra­co­wa­ny styl- luź­ny, nie­co grun­ge­’o­wy zmie­sza­ny z nutą ele­gan­cji. Wybra­na przez nas sty­li­za­cja dokład­nie to odzwier­cie­dla- ele­gan­cja koron­ko­wej spód­ni­cy z H&M zosta­ła zła­ma­na spor­to­wym akcen­tem w posta­ci lek­ko over­si­ze­’o­wej blu­zy. Czar­ny total look prze­ła­mu­je paste­lo­wa tor­ba mło­dej bry­tyj­skiej projektantki.

KASIA GOROL- JESTEM KASIA

KASIA GOROL- JESTEM KASIA

Sty­lo­we mot­to Kasi? Less is more! Widać to w każ­dej sty­li­za­cji- pro­sto­ta, zero prze­kom­bi­no­wa­nia. Jed­nak Kasia udo­wad­nia, że mini­ma­lizm nie musi być nud­ny. W wybra­nej przez nas sty­li­za­cji głów­ną rolę odgry­wa dłu­gi kar­di­gan mar­ki Cubus, któ­ry prze­ła­mu­je bia­ły total look. Roman­tycz­na sukien­ka mar­ki Ivy­re­vel ide­al­nie skom­po­no­wa­ła się tu z tor­bą Vaga­bond w sty­lu vin­ta­ge. A do tego szpil­ki? Ależ skąd! Wygo­da to pod­sta­wa- Kasia wybra­ła uko­cha­ną pła­ską pode­szwę, czy­li tramp­ki za kost­kę mar­ki Geox, doda­jąc całej sty­li­za­cji luzu.

TAMARA GONZALEZ PEREA- MACADEMIAN GIRL

TAMARA GONZALEZ PEREA- MACADEMIAN GIRL

Naj­bar­dziej kolo­ro­wa ze wszyst­kich blo­ge­rek w Pol­sce, jed­na z barw­niej­szych na świe­cie. Łączy ze sobą ubra­nia, któ­re na pozór są nie do połą­cze­nia. My wybra­li­śmy jed­ną z bar­dziej sto­no­wa­nych kolo­ry­stycz­nie sty­li­za­cji Tama­ry (co nie zna­czy, że mniej gla­mo­ur). Naj­więk­szą uwa­gę przy­ku­wa tu chy­ba płaszcz ozdo­bio­ny prin­tem baro­ko­wych orna­men­tów. Do tego sukien­ka z łączo­nych mate­ria­łów, efek­tow­na biżu­te­ria od ByDziu­be­ka, czó­łen­ka na słup­ki i oczy­wi­ście fan­ta­zyj­ne nakry­cie głowy.

ANNA SKURA- WHAT ANNA WEARS

ANNA SKURA- WHAT ANNA WEARS

Anna to 100% kobie­co­ści. Nawet w spor­to­wych sty­li­za­cjach nie moż­na odmó­wić jej wdzię­ku. My wybra­li­śmy Anię w sty­li­za­cji sta­no­wią­cej połą­cze­nie ele­gan­cji z nie­wy­mu­szo­nym luzem. Koszu­la kha­ki z Zary w połą­cze­niu z jasny­mi deni­mo­wy­mi spodnia­mi, a do tego san­dał­ki na szpil­kach ze zło­tym akcen­tem? Cało­ści dopeł­nia ide­al­nie dopa­so­wa­na biżu­te­ria oraz pojem­na koper­tów­ka Ecco. Hot? Jak najbardziej!

KINGA LITWIŃCZUK- STYLE ON

KINGA LITWIŃCZUK- STYLE ON

Dużo mono­chro­ma­ty­zmu, eklek­tyzm, mini­ma­lizm w czy­stej posta­ci. Tak moż­na okre­ślić bez­błęd­ny styl Kin­gi. Przy­kład w wybra­nej przez nas sty­li­za­cji- over­si­ze­’o­wy płaszcz z H&M połą­czy­ła z bia­ły­mi rur­ka­mi Zara i sza­rym dzia­ni­no­wym t‑shirtem. Do tego pojem­na miej­ska tor­ba- jet set od Micha­ela Kor­sa i spor­to­we buty Vaga­bond. Wszyst­ko w obrę­bie jed­nej pale­ty barw. Brawo!

KAROLINA GLINIECKA- CHARLIZE MYSTERY

KAROLINA GLINIECKA- CHARLIZE MYSTERY

Jest otwar­ta na wszel­kie sty­le i ten­den­cje w modzie, ale nie tra­ci w tym wszyst­kim ‘sie­bie’. Naj­bar­dziej jed­nak lubi­my ją w takich wyda­niach. W tym looku Karo­li­na doda­ła sobie nie­co obję­to­ści over­si­ze­’o­wą  bom­ber jac­ket i szor­ta­mi z zakład­ka­mi- dla szczu­płych i wyso­kich syl­we­tek to ide­al­ne roz­wią­za­nie. Dłu­gie zgrab­ne nogi pod­kre­śli­ła szpil­ka­mi zapro­jek­to­wa­ny­mi przez Gwen Ste­fa­ni dla mar­ki L.A.M.B. Do tego nie­wiel­ka toreb­ka z Man­go i zło­ta biżuteria.

FASHIONRUELLE

FASHIONRUELLE

Cała ‘roman­tycz­na’ opra­wa blo­ga wywo­łu­je uczu­cie roz­ma­rze­nia, a paste­le i deli­kat­na kobie­cość to kwin­te­sen­cja sty­lu Fashion­ru­el­le. Jak się oka­zu­je, nawet poszar­pa­nym jean­so­wym boy­frien­dom moż­na nadać deli­kat­no­ści- w tym przy­pad­ku paste­lo­wym swe­trem, zamszo­wy­mi bot­ka­mi z odkry­tą pię­tą z Zary i deli­kat­ny­mi bran­so­let­ka­mi od Neu­fBi­jo­ux i BlissbyIman.

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: style-on.pl, jemerced.com, madamejulietta.blogspot.com, oliviakijo.com, what-anna-wears.blogspot.com, fashionruelle.com, charlizemystery.com, macademiangirl.com, alicepoint.com, jestemkasia.com

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *