10 faktów, których nie wiedzieliście o Uterqüe

 

Jeden z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych w tym roku skle­pów na pol­skim ryn­ku, w któ­rym pierw­sze skrzyp­ce gra­ją nie ubra­nia, ale akce­so­ria. Hisz­pań­ska, luk­su­so­wa mar­ka dla kobiet ponad wszyst­ko cenią­cych sobie jakość i dba­łość o szcze­gó­ły, wresz­cie docze­ka­ła się w Pol­sce nie tyl­ko stro­ny inter­ne­to­wej, za pośred­nic­twem któ­rej może­my doko­ny­wać zaku­pów onli­ne, ale i… wła­sne­go, jedy­ne­go w swo­im rodza­ju salo­nu.

bez-nazwy-1m

Z tej oka­zji, pre­zen­tu­je­my Wam 10 fak­tów, któ­rych z pew­no­ścią nie wie­dzie­li­ście o Ute­rqüe- będzie­cie zasko­cze­ni!

1. Mar­ka powsta­ła 2008 roku i na począt­ku nasta­wio­na była głów­nie na two­rze­nie akce­so­riów. Jej głów­nym celem było uświa­do­mie­nie kobie­tom, jak odpo­wied­nie akce­so­ria potra­fią cał­ko­wi­cie odmie­nić i uzu­peł­nić każ­dą sty­li­za­cję.

2. Pierw­szy sklep mar­ki w Pol­sce znaj­du­je się w Gale­rii Moko­tów na pozio­mie +1, gdzie powsta­je stre­fa The Desi­gner Gal­le­ry

3. War­szaw­ski sklep jest dru­gim na świe­cie skle­pem z wnę­trzem czer­pią­cym inspi­ra­cje ze sztu­ki współ­cze­snej i este­ty­ki lat 50

4. Łącz­na powierzch­nia loka­lu to ponad 150 m²

5. Mar­ka posia­da jedy­nie 100 skle­pów w 19 pań­stwach.

6. Salo­ny mar­ki, któ­ra sta­wia przede wszyst­kim na sza­cu­nek dla tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła z dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły, przy­wią­zu­je rów­nież ogrom­ną uwa­gę do este­ty­ki oraz desi­gnu, co wyra­ża się w spe­cy­ficz­nych i nie­po­wta­rzal­nych wnę­trzach

7. Pocho­dzą­ce z łaci­ny, sło­wo „ute­rqüe” ozna­cza „obie” lub „jed­na i dru­ga rzecz”.

8. Mar­ka spra­wu­je kom­plet­ną kon­tro­lę nad pro­ce­sem wytwa­rza­nia, od począt­ku do koń­ca.

9. Brand jest zaan­ga­żo­wa­ny w zrów­no­wa­żo­ny roz­wój oraz ochro­nę śro­do­wi­ska i zaso­bów natu­ral­nych

10. Mar­ka nie sprze­da­je futer natu­ral­nych, a gru­pa Indi­tex, do któ­rej nale­ży jest człon­kiem pro­gra­mu Fur Free Reta­iler orga­ni­za­cji Fur Free Allian­ce.

Tekst: Mar­le­na Wysowc­ka
Kola­że: Ola Kowal­ska
Komentarze

komen­ta­rzy