10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: Vers-24

06m

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiar­nia była roz­po­zna­wal­na pod nazwą „Cof­fe­ehe­aven”, jed­nak w 2012 roku poja­wi­ła się mar­ka „sio­stra” „Costa by cof­fe­ehe­aven” łącząc przy tym ofer­tę obu sie­ci. Jed­nak­że na wio­snę 2014 roz­po­czął się pro­ces rebran­din­gu „Cof­fe­ehe­aven” na rzecz „COSTA cof­fee”. I tak do dzi­siaj fir­ma pręż­nie się roz­wi­ja, pod­bi­ja­jąc co rusz to nowe lądy otwie­ra­jąc kolej­ny lokal.

Oto 10 cie­ka­wo­stek na temat COSTA COFFE o któ­rych mogli­ście nie mieć poję­cia:

1. COSTA powsta­ła w 1971 roku w Lon­dy­nie, z ini­cja­ty­wy wło­skich bra­ci – Ser­gia i Bru­na Costa.

2. W 1978 w Lon­dy­nie zosta­je otwar­ta pierw­sza kawiar­nia pod szyl­dem COSTA.

3. Naj­więk­sza kawiar­nia Costa znaj­du­je się w Duba­ju i może pomie­ścić 320 osób.

4. W Pol­sce pierw­sza kawiar­nia, wte­dy jesz­cze pod nazwą Cof­fe­ehe­aven zosta­ła otwar­ta w sierp­niu 2000 roku w Gdy­ni.

5. W 2006 roku zosta­ła zało­żo­na Fun­da­cja Costa – orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na, któ­rej zada­niem jest popra­wa warun­ków życia plan­ta­to­rów kawy w takich kra­jach, jak Kolum­bia, Kosta­ry­ka, Etio­pia, Gwa­te­ma­la, Ugan­da i Wiet­nam.

07m
6. We wrze­siu 2010 roku Cof­fe­ehe­aven zaj­mu­je pierw­sze miej­sce pod­czas Olim­pia­dy Kawo­wej.

7. W 2011 roku‐ Cof­fe­ehe­aven otrzy­mu­je pre­sti­żo­wą nagro­dę ‐ Zło­te Orły Tren­dy Award 2011 za stwo­rze­nie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nej mar­ki na ryn­ku HoRe­Ca.

8. Wszyst­kie kawy są robio­ne z mie­szan­ki kawo­wej Mocha Ita­lia pocho­dzą­cej z upraw cer­ty­fi­ko­wa­nych przez Rain­fo­rest Allian­ce. Cer­ty­fi­kat Rain­fo­rest Allian­ce mogą dostać tyl­ko te gospo­dar­stwa, któ­re prze­strze­ga­ją praw pra­cow­ni­czych far­me­rów, zapew­nia­jąc im odpo­wied­nie zakwa­te­ro­wa­nie, sta­ły dostęp do czy­stej wody oraz opie­kę medycz­ną dla ich rodzin. Dodat­ko­wo orga­ni­za­cja dba o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i wspie­ra tyl­ko te plan­ta­cje, któ­re jed­no­cze­śnie trosz­czą się o lokal­ną fau­nę i flo­rę.

9. COSTA COFFEE zosta­ła wyróż­nio­na tytu­łem „Solid­ne­go Pra­co­daw­cy Roku 2015”. Kapi­tu­ła kon­kur­su wyróż­ni­ła COSTA COFFEE m.in. za sys­tem rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków, pro­ces wdra­ża­nia nowych osób dołą­cza­ją­cych do zespo­łu poprzez autor­ski pro­gram Welco­me to Costa, a tak­że za prze­my­śla­ny sys­tem zarzą­dza­nia wyni­ka­mi, spój­ny z kul­tu­rą orga­ni­za­cyj­ną fir­my.

10. W 2015 roku powstał wspól­ny pro­jekt sie­ci kawiar­ni COSTA COFFEE i Radia ZET chil­li. Jesto to ele­ment kam­pa­nii wize­run­ko­wej mar­ki pod hasłem „Zatrzy­maj się na lek­ką chwi­lę w kawiar­niach COSTA COFFEE”. Na kana­le Youtu­be Costy znaj­du­je się sześć wywia­dów pro­wa­dzo­nych przez Beatę Sadow­ską z gwiaz­da­mi taki­mi jak: Mar­cin Pro­kop, Łukasz Jemioł, Kata­rzy­na Zie­liń­ska.

05m

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…Komentarze

komen­ta­rzy