MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Druga, zaraz po Starbucksie najpopularniejsza sieciówka z kawą w roli głównej. Oczywiście mowa tu o COSTA COFFEE. Każdy z nas na pewno nie raz skosztował waniliowej Orki lub w okresie świątecznym Piernikowej Latte. Początkowo kawiarnia była rozpoznawalna pod nazwą „Coffeeheaven”, jednak w 2012 roku pojawiła się marka „siostra” „Costa by coffeeheaven” łącząc przy tym ofertę obu sieci. Jednakże na wiosnę 2014 rozpoczął się proces rebrandingu „Coffeeheaven” na rzecz „COSTA coffee”. I tak do dzisiaj firma prężnie się rozwija, podbijając co rusz to nowe lądy otwierając kolejny lokal.

06m

Oto 10 cie­ka­wo­stek na temat COSTA COFFE o któ­rych mogli­ście nie mieć poję­cia:

1. COSTA powsta­ła w 1971 roku w Lon­dy­nie, z ini­cja­ty­wy wło­skich bra­ci – Ser­gia i Bru­na Costa.

2. W 1978 w Lon­dy­nie zosta­je otwar­ta pierw­sza kawiar­nia pod szyl­dem COSTA.

3. Naj­więk­sza kawiar­nia Costa znaj­du­je się w Duba­ju i może pomie­ścić 320 osób.

4. W Pol­sce pierw­sza kawiar­nia, wte­dy jesz­cze pod nazwą Cof­fe­ehe­aven zosta­ła otwar­ta w sierp­niu 2000 roku w Gdy­ni.

5. W 2006 roku zosta­ła zało­żo­na Fun­da­cja Costa – orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na, któ­rej zada­niem jest popra­wa warun­ków życia plan­ta­to­rów kawy w takich kra­jach, jak Kolum­bia, Kosta­ry­ka, Etio­pia, Gwa­te­ma­la, Ugan­da i Wiet­nam.

07m
6. We wrze­siu 2010 roku Cof­fe­ehe­aven zaj­mu­je pierw­sze miej­sce pod­czas Olim­pia­dy Kawo­wej.

7. W 2011 roku - Cof­fe­ehe­aven otrzy­mu­je pre­sti­żo­wą nagro­dę - Zło­te Orły Tren­dy Award 2011 za stwo­rze­nie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nej mar­ki na ryn­ku HoRe­Ca.

8. Wszyst­kie kawy są robio­ne z mie­szan­ki kawo­wej Mocha Ita­lia pocho­dzą­cej z upraw cer­ty­fi­ko­wa­nych przez Rain­fo­rest Allian­ce. Cer­ty­fi­kat Rain­fo­rest Allian­ce mogą dostać tyl­ko te gospo­dar­stwa, któ­re prze­strze­ga­ją praw pra­cow­ni­czych far­me­rów, zapew­nia­jąc im odpo­wied­nie zakwa­te­ro­wa­nie, sta­ły dostęp do czy­stej wody oraz opie­kę medycz­ną dla ich rodzin. Dodat­ko­wo orga­ni­za­cja dba o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i wspie­ra tyl­ko te plan­ta­cje, któ­re jed­no­cze­śnie trosz­czą się o lokal­ną fau­nę i flo­rę.

9. COSTA COFFEE zosta­ła wyróż­nio­na tytu­łem „Solid­ne­go Pra­co­daw­cy Roku 2015”. Kapi­tu­ła kon­kur­su wyróż­ni­ła COSTA COFFEE m.in. za sys­tem rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków, pro­ces wdra­ża­nia nowych osób dołą­cza­ją­cych do zespo­łu poprzez autor­ski pro­gram Welco­me to Costa, a tak­że za prze­my­śla­ny sys­tem zarzą­dza­nia wyni­ka­mi, spój­ny z kul­tu­rą orga­ni­za­cyj­ną fir­my.

10. W 2015 roku powstał wspól­ny pro­jekt sie­ci kawiar­ni COSTA COFFEE i Radia ZET chil­li. Jesto to ele­ment kam­pa­nii wize­run­ko­wej mar­ki pod hasłem „Zatrzy­maj się na lek­ką chwi­lę w kawiar­niach COSTA COFFEE”. Na kana­le Youtu­be Costy znaj­du­je się sześć wywia­dów pro­wa­dzo­nych przez Beatę Sadow­ską z gwiaz­da­mi taki­mi jak: Mar­cin Pro­kop, Łukasz Jemioł, Kata­rzy­na Zie­liń­ska.

05m

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Śniadanie w Costa Coffee

Śnia­da­nie to naj­waż­niej­szy posi­łek dnia. Dosko­na­le wie o tym sieć kawiar­ni Costa Cof­fee, któ­ra zapre­zen­to­wa­ła swo­ją zimo­wą ofer­tę. W sezo­no­wym menu, oprócz pożyw­nych śnia­dań, zagosz­czą pysz­ne, peł­no­war­to­ścio­we lun­che. Ener­gia na cały dzień Costa Cof­fee dba…
Więcej
NewsroomStyl życia

Letnie nowości dla koneserów kawy w COSTA COFFEE

  Kawa jest naj­bar­dziej popu­lar­nym napo­jem na Zie­mi. Może być ser­wo­wa­na na cie­pło lub zim­no w zależ­no­ści od gustu czy pory roku. Sekret jej sma­ku tkwi jed­nak przede wszyst­kim w sta­ran­nie dobra­nej mie­szan­ce zia­ren, cza­sie ich…
Więcej
ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiedzieliście o Uterqüe

  Jeden z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych w tym roku skle­pów na pol­skim ryn­ku, w któ­rym pierw­sze skrzyp­ce gra­ją nie ubra­nia, ale akce­so­ria. Hisz­pań­ska, luk­su­so­wa mar­ka dla kobiet ponad wszyst­ko cenią­cych sobie jakość i dba­łość o szcze­gó­ły,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *