ModaMust have

+10 do seksualności

Wewnętrz­na pew­ność sie­bie to coś, co bez wąt­pie­nia każ­dej kobie­cie doda­je uro­ku. Dobrze, gdy nie bra­ku­je jej żad­nej z nas, jed­nak cza­sem potrze­bu­je­my pro­duk­tów, któ­re nam jej doda­dzą. Jak być pożą­da­ną i zyskać +10 do sek­su­al­no­ści? Koniecz­nie sprawdź­cie pro­duk­ty spraw­dzo­ne i pole­ca­ne przez nasz Ver­so­wy zespół.

okl +10

santalduza

1. Co natych­miast budu­je i stwa­rza roman­tycz­ny nastrój? Redak­cja Vers kocha świe­cie, dla­te­go war­to zain­we­sto­wać w kil­ka dużych, eko­lo­gicz­nych i takich, któ­re palą się nawet do kil­ku­na­stu godzin. Świe­ca sojo­wa od Mo61 z nutą drze­wa san­da­ło­we­go spraw­dzi się w sypial­ni, salo­nie i… wie­czo­rem pod­czas masa­żu.

LACE_BODY_289,00

2. Strój kąpie­lo­wy God Save Queens nosi sama Kylie Jen­ner! To pięk­ne, roman­tycz­ne koron­ko­we body od GSQ z odkry­ty­mi ple­ca­mi doda pazu­ra każ­dej mini­ma­li­stycz­nej sty­li­za­cji.

L'Agent By Agent Provocateur Penelope Corset €204.22
3. Jeże­li w swo­jej sza­fie jesz­cze nie masz gor­se­tu, koniecz­nie wpisz go na listę swo­ich ‘must-have’! Kie­dyś znie­na­wi­dzo­ny przez kobie­ty, dziś ponow­nie świe­ci try­um­fy. War­to się prze­ła­mać, bo zale­ty pły­ną­ce z jego nosze­nia są doce­nia­ne przez kobie­ty na całym świe­cie. Pora­da Vers: by nie był zbyt wul­gar­ny, zamiast skó­rza­ne­go wybierz ten saty­no­wy. Smu­kła talia i sek­sow­ny wygląd w… 5 sekund!

m6500639_192587_hero

4. Jak zyskać pew­ność sie­bie, kie­dy jesteś bez maki­ja­żu, w roz­cią­gnię­tym dre­sie i w leni­wy week­end wła­śnie wycho­dzisz do skle­pu po świe­że pie­czy­wo? Od lat wia­do­mo, że zapach to naj­waż­niej­szy ze zmy­słów, dzię­ki któ­re­mu zapa­mię­tu­je­my oso­by, przy­wo­łu­je­my wspo­mnie­nia. Cie­płe, kwia­to­we nuty zapa­chu Sen­su­ous od Estee Lau­der z dodat­kiem mio­du i pie­przu, sen­su­al­ne są nie tyl­ko z nazwy. Sprawdź sama!

697198_in_xl
5. Któ­ra z nas nie kocha koron­ko­wej bie­li­zny? Saty­no­wa, czar­na koszu­la noc­na od Stel­li McCart­ney w linii A posia­da regu­lo­wa­ne ramiącz­ka tak, byś łatwo mogła dopa­so­wać ją do cia­ła, a koron­ko­we wykoń­cze­nia doda­ją cało­ści nie­zwy­kłej sub­tel­no­ści.

Skivvies For Love & Lemons Lucia Lace Bra €147.88

6. Prze­świ­tu­ją­cy, koron­ko­wy sta­nik to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa nie tyl­ko dla kobiet z małym biu­stem. By prze­ła­mać stan­dar­dy, war­to wybrać sia­tecz­ko­wy, w kolo­rze czer­wo­ne­go wina i z nie­kon­wen­cjo­nal­nym zapię­ciem z tyłu. Pora­da Vers: noś go non­sza­lanc­ko pod zwy­kłą, bia­łą bluz­ką over­si­ze.

image1xxl
7. Bur­gun­do­we, prze­świ­tu­ją­ce majt­ki z wyso­kim sta­nem są nie tyl­ko sek­sow­ne, ale i wygod­ne. Dobra­ne do kom­ple­tu ze sta­ni­kiem sta­no­wią ide­al­ne połą­cze­nie, któ­re świet­nie spraw­dzi się na rand­ce.

m12850679_346627_la8. Nic tak nie doda­je kobie­cie pew­no­ści sie­bie, jak czer­wień na ustach. Pasu­je każ­dej z nas, bez wzglę­du na kolor wło­sów czy cery i ide­al­nie… wybie­la zęby! Doda­je sek­sa­pi­lu i jak magnes przy­cią­ga spoj­rze­nia męż­czyzn. Waż­ne, by dobrać dla sie­bie ide­al­ny odcień i zadbać o jej trwa­łość przez cały dzień. Pora­da Vers: koniecz­nie mat! Szcze­gól­nie pole­ca­my pomad­ki do ust Gwen Ste­fa­ni dla Urban Decay, zapew­nia­ją­ce ide­al­ne kry­cie i trwa­łość bez popra­wek.

kimono

9. Saty­no­wy, wią­za­ny szla­frok w sty­lu kimo­no spra­wi, że poczu­jesz się we wła­snej sypial­ni jak anio­łek Victoria’s Secret. Ten wygod­ny, czar­ny od God Save Queens, posia­da z tyłu wiel­kie logo. Świet­nie spraw­dzi się wie­czo­rem, narzu­co­ny na rów­nie sek­sow­ną bie­li­znę, jak i narzu­co­ny rano pro­sto po wsta­nie z łóż­ka.

astra_stockings_black_0002
10. Czy może być coś bar­dziej sek­sow­ne­go niż kla­sycz­ne, czar­ne poń­czo­chy? Te od Agent Pro­vo­ca­teur ide­al­nie spraw­dzą się i w sypial­ni, a tak­że zagra­ją z „małą czar­ną”.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, asos.com, sephora.pl, instagram.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Must have - kostiumy, które musisz mieć

Kie­dy Jes­si­ca Mer­ce­des na swo­im Snap­cha­cie ogło­si­ła, że zakła­da wła­sną mar­kę kostiu­mów kąpie­lo­wych na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych zawrza­ło. „Moiess”, bo tak wła­śnie nazwa­ła fir­mę, w krót­kim cza­sie zdo­by­ło popu­lar­ność i wywo­ła­ło ogól­ne poru­sze­nie. Pew­nie nie­jed­na z…
Więcej
ModaNewsroom

NYMPH - najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­nych biegunów, których wspólnym sło­wem klucz jest błysk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne obli­cza. Pierw­sza linia to ceki­ny, które ujęte zosta­ły w for­mie…
Więcej
ModaTrendy

Sylwestrowe stylizacje

3, 2,1… koń­co­we odli­cza­nie czas zacząć! Już za nie­speł­na trzy tygo­dnie poże­gna­my 2016 rok (któ­ry prze­cież przy­niósł nam spo­ro inspi­ra­cji i jak zwy­kle małą rewo­lu­cję w modzie), a powi­ta­my nowy 2017, w licz­bie ze szczę­śli­wą…
Więcej