ModaMust have

Must have – kostiumy, które musisz mieć

Kiedy Jessica Mercedes na swoim Snapchacie ogłosiła, że zakłada własną markę kostiumów kąpielowych na portalach społecznościowych zawrzało. „Moiess”, bo tak właśnie nazwała firmę, w krótkim czasie zdobyło popularność i wywołało ogólne poruszenie. Pewnie niejedna z Was zaczęła przeglądać swoją szafę w poszukiwaniu stroju i zastanawiać się czy nie warto by zainwestować w kostiumy proponowane właśnie przez blogerkę. Zainspirowani boomem, który wywołała zdecydowaliśmy się przygotować dla Was propozycje marek, specjalizujących się właśnie w strojach kąpielowych bez których w tym sezonie się nie obejdziemy.

 

 • Moiess

   

O mar­ce na razie nie wia­do­mo wie­le. Z zamiesz­czo­nych jed­nak zdjęć na pro­fi­lu blo­ger­ki jak i nowo zało­żo­nym kon­cie samej mar­ki, może­my wnio­sko­wać, że cze­ka­ją na nas kla­sycz­ne, mini­ma­li­stycz­ne wzo­ry. Nam w szcze­gól­no­ści w oko wpadł beżo­wy model, pod­kre­śla­ją­cy biust, z sze­ro­kim wcię­ciem się­ga­ją­cym nie­mal do tali. Wię­cej infor­ma­cji, jak zdra­dza Jes­si­ca zosta­nie ujaw­nio­nych w maju. My już z nie­cier­pli­wo­ści, zaczę­li­śmy śle­dzić „Moiess” na Face­bo­oku.

 •  H.M.B.D

   H.M.B.DZmy­sło­wość w dziew­czę­cym wyda­niu, tak w dwóch sło­wach moż­na opi­sać pro­po­zy­cje od mar­ki „H.M.B.D”. Bez wąt­pie­nia każ­da fan­ka lek­kich, ale nie­oczy­wi­stych form znaj­dzie tutaj coś dla sie­bie. My w szcze­gól­no­ści zako­cha­ły­śmy się w ostat­nich pro­jek­tach mar­ki,  w któ­rych kla­sy­ka spo­ty­ka się z nie oczy­wi­sto­ścią. Dół jest bowiem tra­dy­cyj­nym kostiu­mem za to góra zaska­ku­je piór­ko­wy­mi i zwiew­ny­mi deta­la­mi. Dla nas jest to bom­ba.

 • Drive Me Bikini

   

Ich ostat­nia kam­pa­nia z uwo­dzą­cą ze zdjęć Marią Koniecz­ną, uchwy­co­ną przez Ada­ma Plu była strza­łem w dzie­siąt­kę. Tak samo jak stwo­rzo­na przez nich kolek­cja. Od razu przy­wo­dzi nam na myśl waka­cje i wzbu­dza chęć wej­ścia do zim­ne­go base­nu. I nie ma ku temu prze­szkód, bo  mar­ka
swo­je stro­ję robi z tka­nin odpor­nych na sól i chlor. Dzię­ki temu spraw­dzą się one nie tyl­ko na wyle­gi­wa­nie na pla­ży a będą świet­ną opcją dla fanek wod­nych spor­tów.
Drive Me Bikini

 • Kornelia Rataj Swimwear

  Kornelia Rataj Swimwear

Pro­sto­ta i mini­ma­lizm. Bez tego nie da się opi­sać mar­ki Kor­ne­lii Rataj. Pro­po­zy­cje jej mar­ki skie­ro­wa­ne są do kobiet, któ­re cenią ponad­cza­so­we pro­jek­ty jak i jakość wyko­na­nia. W kre­owa­nych przez nią kostiu­mach znaj­dzie­my kla­sy­kę prze­ła­ma­ną nowo­cze­sno­ścią. Wią­za­nia pod szy­je w stro­jach kąpie­lo­wych? Why not?

 • Bodymaps

  Bodymaps

W roku 2016 ode­bra­ła nagro­dę za naj­lep­szy debiut roku przy­zna­wa­ny przez „Twój Styl”. W 2017 nie zwa­la­nia tem­pa i pre­zen­tu­je rów­nie świet­ną i świe­żą kolek­cję. W szcze­gól­no­ści zwróć­cie uwa­gę na pro­po­no­wa­ne przez nich for­my i geo­me­trycz­ne cię­cia. Nie spo­sób ode­rwać od nich oczu.

 • Godsavequeens

Last but not least. „God­sa­ve­qu­eens” ze swo­ją ostat­nią, gwiezd­ną kolek­cją przy­cią­gnie do sie­bie nie jed­ną fan­kę stro­jów kąpie­lo­wych. W szcze­gól­no­ści dla­te­go, że wszy­te w kostium gwiaz­dy pod wpły­wem światła…błyszczą. Grat­ka dla tych dziew­czyn, któ­re lubią się wyróż­niać i nie boją się nie codzien­nych roz­wią­zań.

A ty na jaki kostium zde­cy­du­jesz się w cza­sie tych waka­cji? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

+10 do seksualności

Wewnętrz­na pew­ność sie­bie to coś, co bez wąt­pie­nia każ­dej kobie­cie doda­je uro­ku. Dobrze, gdy nie bra­ku­je jej żad­nej z nas, jed­nak cza­sem potrze­bu­je­my pro­duk­tów, któ­re nam jej doda­dzą. Jak być pożą­da­ną i zyskać +10 do…
Więcej