ModaMust have

Must have - kostiumy, które musisz mieć

Kie­dy Jes­si­ca Mer­ce­des na swo­im Snap­cha­cie ogło­si­ła, że zakła­da wła­sną mar­kę kostiu­mów kąpie­lo­wych na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych zawrza­ło. „Moiess”, bo tak wła­śnie nazwa­ła fir­mę, w krót­kim cza­sie zdo­by­ło popu­lar­ność i wywo­ła­ło ogól­ne poru­sze­nie. Pew­nie nie­jed­na z…

Więcej
ModaMust have

+10 do seksualności

Wewnętrz­na pew­ność sie­bie to coś, co bez wąt­pie­nia każ­dej kobie­cie doda­je uro­ku. Dobrze, gdy nie bra­ku­je jej żad­nej z nas, jed­nak cza­sem potrze­bu­je­my pro­duk­tów, któ­re nam jej doda­dzą. Jak być pożą­da­ną i zyskać +10 do…

Więcej