Uroda

Zwalcz cellulit z odmienioną linią Body Strategist od [ comfort zone ]

Włoska marka [ comfort zone ] to najlepszej jakości, profesjonalne kosmetyki z segmentu SPA, przeznaczone do specjalistycznych zabiegów, ale i codziennych rytuałów oraz domowej pielęgnacji.   [ comfort zone ] stworzona przez farmaceutę i chemika  dr Davide Bollati, dzięki zaawansowanym badaniom naukowym i innowacyjnym, a jednocześnie naturalnym składnikom oferuje nie tylko przyjazne dla skóry i planety produkty, ale przede wszystkim gwarantuje ich skuteczność. 

Zwalcz cellulit z odmienioną linią Body Strategist od [ comfort zone ]

Jesien­no-zimo­we mie­sią­ce i dłu­gie, chłod­ne wie­czo­ry to naj­lep­szy czas na wyci­sze­nie i odpo­wied­ni moment, aby kom­plek­so­wo i holi­stycz­nie zadbać o sie­bie i swo­ją skó­rę.  Zimą nasza skó­ra szcze­gól­nie nara­żo­na jest na prze­su­sze­nie, dla­te­go nale­ży pamię­tać o jej sys­te­ma­tycz­nym nawil­ża­niu, aby odpo­wied­nio przy­go­to­wać ją na wio­snę.  Nie da się ukryć, że cel­lu­lit to zmo­ra wie­lu kobiet, a wal­ka z nim nie­jed­no­krot­nie zda­je się być spi­sa­na na stra­ty. 

W tro­sce o pięk­ną skó­rę nasze­go cia­ła, mar­ka [ com­fort zone ] udo­sko­na­li­ła i odświe­ży­ła swo­ją anty­cel­lu­li­to­wą linię Body Stra­te­gist stwo­rzo­ną z myślą o ujędr­nia­niu oraz mode­lo­wa­niu cia­ła. Cel­lu­lit to bowiem nic inne­go, jak znie­kształ­co­na tkan­ka tłusz­czo­wa, któ­ra natych­miast uwi­dacz­nia się pod skó­rą w posta­ci nie­este­tycz­nych zgru­bień. Cel­lu­lit poja­wia się szcze­gól­nie na sku­tek zabu­rzeń mikro­krą­że­nia – wów­czas tok­sy­ny nie są z nasze­go orga­ni­zmu odpro­wa­dza­ne we wła­ści­wy spo­sób, przez co gro­ma­dzą się w tkan­ce tłusz­czo­wej. Cel­lu­lit to nie tyl­ko przede wszyst­kim pro­blem este­tycz­ny, ale pro­blem, któ­ry zna­czą­co wpły­wa na  zdro­wie i dobre samo­po­czu­cie każ­dej kobie­ty. W wal­ce „poma­rań­czo­wą skó­rą” poma­ga przede wszyst­kim odpo­wied­nia, zbi­lan­so­wa­na die­ta i aktyw­ność fizycz­na, ale tak­że wszel­kie roz­wią­za­nia medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­re dają nie­mal­że natych­mia­sto­we rezul­ta­ty, dzia­ła­jąc głę­bo­ko na skó­rę. 

Połą­cze­nie nauki, natu­ry i tech­no­lo­gii w zrów­no­wa­żo­ny i sku­tecz­ny spo­sób sta­ło się punk­tem wyj­ścia do ponow­ne­go stwo­rze­nia nowej odsło­ny linii Body Stra­te­gist. Ta syner­gia zaowo­co­wa­ła kom­plet­ną linią pro­duk­tów mode­lu­ją­cych, któ­re każ­de­go dnia poma­ga­ją w wal­ce z tkan­ką tłusz­czo­wą, toni­zu­jąc skó­rę dzię­ki wyso­ce skon­cen­tro­wa­nym for­mu­łom opar­tym na natu­ral­nych skład­ni­kach aktyw­nych, takich jak czy­sta kofe­ina, kar­ni­ty­na, mikro­al­gi, orga­nicz­ny olej tama­nu, wąkrot­ka azja­tyc­ka, czy orzech wło­ski i pomarańcza.

Linia skła­da się z ujędr­nia­ją­co-odżyw­cze­go, boga­te­go kre­mu do cia­ła D‑Age Cre­am o urze­ka­ją­cym zapa­chu, któ­ry odmła­dza i  toni­zu­je skó­rę poprzez ukie­run­ko­wa­ne dzia­ła­nie ujędr­nia­ją­ce, prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, uela­stycz­nia­ją­ce i odżyw­cze. W swo­im skła­dzie zawie­ra hydro­li­zo­wa­ny eks­trakt z orze­cha zie­lo­ne­go, któ­ry dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie, two­rząc ze struk­tu­ral­ny­mi poli­fe­no­la­mi mem­bra­nę chro­nią­cą skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Innym rodza­jem kre­mu jest Ther­mo Cre­am o ter­mo­ge­nicz­nym,  podwój­nym dzia­ła­niu mak­sy­ma­li­zu­je i sty­mu­lu­je spa­la­nie tkan­ki tłusz­czo­wej, jed­no­cze­śnie sku­tecz­nie zmniej­sza­jąc widocz­ność zlo­ka­li­zo­wa­ne­go cel­lu­li­tu tłusz­czo­we­go. Ponad­to, w swo­im skła­dzie posia­da 86% natu­ral­nych skład­ni­ków bez skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, sili­ko­nów i para­be­nów oraz czy­stą kofe­inę, któ­ra pobu­dza aktyw­ność lipa­zy, roz­kła­da­jąc kwa­sy tłusz­czo­we. Pod­czas apli­ka­cji krem daje przy­jem­ne uczu­cie cie­pła na skó­rze. Dla pre­fe­ru­ją­cych lżej­sze for­mu­ły powstał inno­wa­cyj­ny krem-żel anty­cel­lu­li­to­wy Cre­am Gel ukie­run­ko­wa­ny na zwal­cza­nie cel­lu­li­tu wod­ne­go i mode­lo­wa­nie syl­wet­ki, a któ­ry nie­mal bły­ska­wicz­nie likwi­du­je obrzę­ki i nie­do­sko­na­ło­ści spo­wo­do­wa­ne zatrzy­ma­niem wody w orga­ni­zmie. Pro­dukt ten ukie­run­ko­wa­ny jest na zwal­cza­nie cel­lu­li­tu, zmniej­sza­nie sta­nu zapal­ne­go oraz wal­kę z nad­mia­rem tkan­ki tłusz­czo­wej. Dodat­ko­wo, krem-żel sku­tecz­nie popra­wia mikro­krą­że­nie, dotle­nia komór­ki i rewi­ta­li­zu­je tkan­ki. Co wię­cej, 92% jego skład­ni­ków to skład­ni­ki pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, w tym z wyciąg z blusz­czu, kre­aty­ni­ny i escy­ny – mie­sza­ni­ny sapo­nin z nasion kasz­ta­now­ca zwy­czaj­ne­go, któ­ra dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, łago­dzi ból oraz zmniej­sza obrzęki.

Taki relaks wspa­nia­le wpły­nie nie tyl­ko na ukrwie­nie i popra­wę krą­że­nia naszych nóg, ale i w szcze­gól­no­ści stóp. W linii Body Stra­te­gist nie mogło bowiem zabrak­nąć koją­ce­go żelu  do nóg Cryo Leg Gel, któ­ry zapew­nia uczu­cie lek­ko­ści i świe­żo­ści. Dodat­ko­wo, sty­mu­lu­je  mikro­cyr­ku­la­cję naczyń wło­so­wa­tych i krwio­no­śnych, obkur­cza­jąc je i niwe­lu­jąc opu­chli­znę. Skład­ni­ki takie jak hespe­ry­dy­na, escy­na i men­tol zapew­nia­ją natych­mia­sto­we uczu­cie świe­żo­ści i zmniej­sza­ją obrzę­ki, łago­dząc uczu­cie cięż­kich nóg. To bez wąt­pie­nia praw­dzi­wy pro­dukt pierw­szej pomo­cy na zmę­czo­ne sto­py, któ­ry przy­nie­sie im natych­mia­sto­wą ulgę.

Pro­duk­ty mar­ki [ com­fort zone ], w tym tak­że z odświe­żo­nej linii Body Stra­te­gist znaj­dzie­cie w dedy­ko­wa­nych salo­nach SPA oraz tra­dy­cyj­nych drogeriach.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrzebom…
Więcej
Uroda

Kompleksowa ochrona przed promieniowaniem słonecznym - nowa, ekologiczna linia Water Soul od [comfort zone] 

Wło­ska mar­ka [com­fort zone], zało­żo­na przez rodzi­nę Bol­la­ti to kom­plek­so­wy plan tera­peu­tycz­ny dla skó­ry, cia­ła i duszy. To nie tyl­ko eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki, stwo­rzo­ne do codzien­ne­go użyt­ku w zaci­szu wła­sne­go domu czy w gabi­ne­tach SPA, ale…
Więcej