Uroda

Kompleksowa ochrona przed promieniowaniem słonecznym – nowa, ekologiczna linia Water Soul od [comfort zone] 

Włoska marka [comfort zone], założona przez rodzinę Bollati to kompleksowy plan terapeutyczny dla skóry, ciała i duszy. To nie tylko ekologiczne kosmetyki, stworzone do codziennego użytku w zaciszu własnego domu czy w gabinetach SPA, ale przede wszystkim zrównoważony styl życia i holistyczne podeście do zdrowia i urody – ich produkty powstają w fabryce wykorzystującej 100% energii ze źródeł odnawialnych, a składniki pozyskiwane są ze składników pochodzenia organicznego. Prócz ekologicznej produkcji, [comfort zone] regularnie wspiera naturę, prowadząc programy zalesienia oraz wspierając budowanie studni w Afryce.

Kompleksowa ochrona przed promieniowaniem słonecznym Comforte Zone

Lato to jeden z naj­cięż­szych okre­sów dla naszej skó­ry, któ­ra nara­żo­na jest na pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne i powsta­łe w ten spo­sób róż­no­rod­ne zmia­ny skór­ne, m.in. opa­rze­nia sło­necz­ne, sta­rze­nie się, a w kon­se­kwen­cji tak­że nowo­two­ry skó­ry. Jak tego unilk­nąć? Wysta­wia­jac się na eks­po­zy­cję słoń­ca, wysa­tr­czy tyl­ko odpo­wie­dzial­nie podejść do pie­lę­gna­cji skó­ry.  W ten spo­sób powsta­ła prze­ciw­sło­necz­na linia [com­fort zone] -  Water Soul, któ­rej pro­duk­ty zapew­nia­ją ochro­nę oraz dba­ją o skó­rę po opalaniu.

W jej skład wcho­dzi przede wszyst­kim krem prze­ciw­sło­necz­ny z bar­dzo wyso­kim fil­trem SPF30 lub SPF50 do cia­ła oraz twa­rzy Water Soul Eco Sun Cre­am, opra­co­wa­ny tak, aby zapew­nić naszej skó­rze odpo­wied­nią ochro­nę. Zawar­tość fil­trów UVA/UVB naj­now­szej gene­ra­cji, to gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa nie tyl­ko dla naszej cery, ale tak­że śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go – w szcze­gól­no­ści wod­ne­go. Pro­dukt nie­mal w 72% powstał ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i na próż­no szu­kać w jego skła­dzie sub­stan­cji che­micz­nych, tj. Oxy­ben­zo­ne, Octo­cry­le­ne, czy Octi­no­xa­te. Dodat­ko­wo, zawar­tość pep­ty­du bio­mi­me­tycz­ne­go poma­ga chro­nić skó­rę przed ozna­ka­mi foto­sta­rze­nia, a łatwo ozpro­wa­dza­ją­ca się, lek­ka for­mu­ła pro­duk­tu nie two­rzy na skó­rze tłu­stej powło­ki i jest odpor­na na wodę, utrzy­mu­jąc się na skó­rze nawet do 80 minut. Dzię­ki temu możesz bez­stro­sko i bez­piecz­nie spę­dzać czas w wodzie, upra­wia­jąc spor­ty wod­ny, ponie­waż skład kre­mu ma niski wpływ na morza i oceany.

Prócz dobre­go, natu­ral­ne­go skła­du, opa­ko­wa­nie pro­duk­tu rów­nież zosta­ło w 100% wyko­na­ne z recy­klin­go­wa­ne­go PET. Jak sku­tecz­nie usu­nąć ze skó­ry nad­miar i pozo­sta­ło­ści zazwy­czaj tłu­stych pro­duk­tów prze­ciw­sło­necz­nych  nało­żo­nych na cia­ło i twarz? W tym celu ide­al­nie spraw­dzi się żel pod prysz­nic Water Soul Eco Sho­wer Gel – to żel, któ­ry oczysz­cza, ale i łago­dzi zaczer­wie­nie­nia, deli­kat­nie nawil­ża­jąc skó­rę. Na próż­no szu­kać w jego skła­dzie SLS, SLES, a w zamian za to znaj­dzie­my w nim łagod­ne, natu­ral­ne sur­fak­tan­ty, m.in. z oli­wę z oli­wek, zaś 94% skład­ni­ków jest pocho­dze­nia natu­ral­ne­go. Pro­dukt zawie­ra ponad­to bio­de­gra­do­wal­ne sub­stan­cje zapa­cho­we i został prze­esto­wa­ny der­ma­to­lo­gicz­nie, co spra­wia, że bez obaw o uczu­le­nia czy zmia­ny, możesz cie­szyć się ochro­ną Two­jej wraż­li­wej skóry.

Nara­żo­na na eks­po­zy­cję słoń­ca skó­ra twa­rzy i cia­ła, potrze­bu­je natych­mia­sto­we­go nawil­że­nia i uko­je­nia. Dla­te­go też, w linii Water Soul znaj­dzie­my pro­dukt, któ­ry per­fek­cyj­nie spraw­dzi się po opa­la­niu – nawil­ży naszą skó­rę, ukoi zaczer­wie­nie­nia oraz przy­jem­nie ochło­dzi. Skon­cen­tro­wa­ny, orga­nicz­ny alo­es oraz olej arga­no­wy, posia­da­ją­cy cer­ty­fi­kat Eco­cert, ukry­te w  odświe­ża­ją­cym żelu Water Soul Aloe Gel Żel stwo­rzo­ne­go w 97% ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, gwa­ran­tu­je koją­ce uczu­cie i świet­nie spraw­dzi się na dłu­gie, waka­cyj­ne, nad­mor­skie woja­że i dnie spę­dzo­ne na plaży.

Produkty z najnowszej, letniej linii marki [comfrot zone] Water Soul znajdziecie w perfumerii douglas.pl

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Zwalcz cellulit z odmienioną linią Body Strategist od [ comfort zone ]

Wło­ska mar­ka [ com­fort zone ] to naj­lep­szej jako­ści, pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki z seg­men­tu SPA, prze­zna­czo­ne do spe­cja­li­stycz­nych zabie­gów, ale i codzien­nych rytu­ałów oraz domo­wej pie­lę­gna­cji.   [ com­fort zone ] stwo­rzo­na przez far­ma­ceu­tę i chemika …
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrzebom…
Więcej