Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Piękna, złota i zdrowa opalenizna – to marzenie wielu z nas. Co robić, aby utrzymała się długo po powrocie z wakacji? Wystarczy kilka trików -  jeszcze w trakcie opalania, a także wtedy, gdy skóra już zbrązowieje.

Jak przedłużyć opaleniznę

Jak prze­dłu­żyć opa­le­ni­znę: DAX SUN łago­dzą­co-chło­dzą­cy żel po opa­la­niu 10% D‑Pantenolu; TOM FORD SOLEIL BLANC ole­jek do cia­ła;  CHANEL nawil­ża­ją­ce mlecz­ko do cia­ła; NUXE Sun orzeź­wia­ją­cy bal­sam po opa­la­niu do twa­rzy i cia­ła; Com­fort Zone żel wzbo­ga­co­ny orga­nicz­nym eks­trak­tem z alo­esu; Lan­ca­ster ole­jek; DAX SUN ole­jek do opa­la­nia z her­ba­tą mat­cha SPF 6; Soraya Sun Care koją­cy żel po opal­niu; EISENBERG olejek Sub­li­me Tan.

Opa­le­ni­zna powsta­je dzię­ki mela­ni­nie zawar­tej w skó­rze. Pro­mie­nie UV akty­wu­ją barw­nik, któ­ry stop­nio­wo widocz­ny jest na wysta­wio­nej na jego dzia­ła­nie skó­rze.  Mamy kil­ka rad, aby zatrzy­mać ten kolor na dłu­żej.

Stopniowe opalanie skóry

Pięk­na opa­le­ni­zna poja­wia się na skó­rze wte­dy, gdy opa­la­my cia­ło stop­nio­wo. Nie­zbęd­ne są więc fil­try UV. Jeśli posta­no­wi­my wysta­wić samą skó­rę na słoń­ce lub chce­my przy­spie­szyć opa­le­ni­znę np. z pomo­cą oliw­ki, łatwo wte­dy o opa­rze­nia posło­necz­ne. To pierw­szy i naj­waż­niej­szy punkt w zdro­wym opa­la­niu. 

Po powro­cie z pla­ży war­to zasto­so­wać kosme­ty­ki koją­ce i nawil­ża­ją­ce skó­rę, nawet jeśli nie czu­je­my pie­cze­nia. To pozwo­li unik­nąć scho­dzą­cej skó­ry w przy­szło­ści.

Przedłużacze opalenizny 

W dro­ge­riach i per­fu­me­riach znaj­dzie­my róż­ne­go rodza­ju olej­ki do cia­ła, któ­re mają za zada­nie prze­dłu­żyć nam opa­le­ni­znę. Posia­da­ją kom­plek­sy, dzię­ki któ­rym dodat­ko­wo akty­wu­ją mela­ni­nę, co uwi­dacz­nia opa­le­ni­znę, a tak­że sub­stan­cje sil­nie rege­ne­ru­ją­ce naskó­rek.

Podob­ny efekt może­my uzy­skać sto­su­jąc regu­lar­nie bal­sa­my i mlecz­ka do cia­ła, naj­le­piej z masłem kaka­owym – ono rów­nież pogłę­bia kolor opa­le­ni­zny.

Naj­waż­niej­sze jed­nak jest sumien­ne nawil­ża­nie cia­ła, szcze­gól­nie pro­ble­ma­tycz­nych par­tii takich jak łyd­ki, kola­na, łok­cie, a tak­że peelin­go­wa­nie, aby nie dopu­ścić do nie­este­tycz­nych plam na cie­le. Na przy­kład za pomo­cą peelin­gu z kawy – pozo­sta­wia on na skó­rze przy­jem­ną war­stwę rege­ne­ru­ją­ce­go olej­ku i dodat­ko­wo pod­bi­ja brą­zo­wy kolor skó­ry.  

To nor­mal­ne, że opa­le­ni­zna bled­nie z dnia na dzień. Bez wycho­dze­nia na słoń­ce nie da utrzy­mać się jej przez cały rok. W takim wypad­ku war­to się­gnąć po bal­sa­my brą­zu­ją­ce, któ­re deli­kat­nie przy­ciem­nia­ją cia­ło dzię­ki skład­ni­kom samo­opa­la­ją­cych.  

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej