Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Piękna, złota i zdrowa opalenizna – to marzenie wielu z nas. Co robić, aby utrzymała się długo po powrocie z wakacji? Wystarczy kilka trików -  jeszcze w trakcie opalania, a także wtedy, gdy skóra już zbrązowieje.

Jak przedłużyć opaleniznę

Jak prze­dłu­żyć opa­le­ni­znę: DAX SUN łago­dzą­co-chło­dzą­cy żel po opa­la­niu 10% D‑Pantenolu; TOM FORD SOLEIL BLANC ole­jek do cia­ła;  CHANEL nawil­ża­ją­ce mlecz­ko do cia­ła; NUXE Sun orzeź­wia­ją­cy bal­sam po opa­la­niu do twa­rzy i cia­ła; Com­fort Zone żel wzbo­ga­co­ny orga­nicz­nym eks­trak­tem z alo­esu; Lan­ca­ster ole­jek; DAX SUN ole­jek do opa­la­nia z her­ba­tą mat­cha SPF 6; Soraya Sun Care koją­cy żel po opal­niu; EISENBERG olejek Sub­li­me Tan.

Opa­le­ni­zna powsta­je dzię­ki mela­ni­nie zawar­tej w skó­rze. Pro­mie­nie UV akty­wu­ją barw­nik, któ­ry stop­nio­wo widocz­ny jest na wysta­wio­nej na jego dzia­ła­nie skó­rze.  Mamy kil­ka rad, aby zatrzy­mać ten kolor na dłużej.

Stopniowe opalanie skóry

Pięk­na opa­le­ni­zna poja­wia się na skó­rze wte­dy, gdy opa­la­my cia­ło stop­nio­wo. Nie­zbęd­ne są więc fil­try UV. Jeśli posta­no­wi­my wysta­wić samą skó­rę na słoń­ce lub chce­my przy­spie­szyć opa­le­ni­znę np. z pomo­cą oliw­ki, łatwo wte­dy o opa­rze­nia posło­necz­ne. To pierw­szy i naj­waż­niej­szy punkt w zdro­wym opa­la­niu. 

Po powro­cie z pla­ży war­to zasto­so­wać kosme­ty­ki koją­ce i nawil­ża­ją­ce skó­rę, nawet jeśli nie czu­je­my pie­cze­nia. To pozwo­li unik­nąć scho­dzą­cej skó­ry w przyszłości.

Przedłużacze opalenizny 

W dro­ge­riach i per­fu­me­riach znaj­dzie­my róż­ne­go rodza­ju olej­ki do cia­ła, któ­re mają za zada­nie prze­dłu­żyć nam opa­le­ni­znę. Posia­da­ją kom­plek­sy, dzię­ki któ­rym dodat­ko­wo akty­wu­ją mela­ni­nę, co uwi­dacz­nia opa­le­ni­znę, a tak­że sub­stan­cje sil­nie rege­ne­ru­ją­ce naskórek.

Podob­ny efekt może­my uzy­skać sto­su­jąc regu­lar­nie bal­sa­my i mlecz­ka do cia­ła, naj­le­piej z masłem kaka­owym – ono rów­nież pogłę­bia kolor opalenizny.

Naj­waż­niej­sze jed­nak jest sumien­ne nawil­ża­nie cia­ła, szcze­gól­nie pro­ble­ma­tycz­nych par­tii takich jak łyd­ki, kola­na, łok­cie, a tak­że peelin­go­wa­nie, aby nie dopu­ścić do nie­este­tycz­nych plam na cie­le. Na przy­kład za pomo­cą peelin­gu z kawy – pozo­sta­wia on na skó­rze przy­jem­ną war­stwę rege­ne­ru­ją­ce­go olej­ku i dodat­ko­wo pod­bi­ja brą­zo­wy kolor skó­ry.  

To nor­mal­ne, że opa­le­ni­zna bled­nie z dnia na dzień. Bez wycho­dze­nia na słoń­ce nie da utrzy­mać się jej przez cały rok. W takim wypad­ku war­to się­gnąć po bal­sa­my brą­zu­ją­ce, któ­re deli­kat­nie przy­ciem­nia­ją cia­ło dzię­ki skład­ni­kom samo­opa­la­ją­cych.  

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej