Moda

Zrównoważony rozwój w ramach Zalando Greenhouse na Copenhagen Fashion Week

Wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle’owa powstała w Berlinie – Zalando – w ramach Copenhagen Fasion Week – największego tygodnia mody w krajach nordyckich, dla którego zrównoważony rozwój stanowi główny obszar zainteresowania przyznaje Zalando Sustainability Award. Nagroda ta ma na celu zachęcenie marek modowych do poszukiwania alternatywnych podejść do projektowania i produkcji – a wszystko po to, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonego przemysłu modowego. W tym roku laureatem drugiej w historii Zalando Sustainability Award został Nikolaj Storm Copenhagen.

W tym roku lau­re­atem dru­giej w histo­rii Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award został Niko­laj Storm Copenhagen.

Sta­łe zaangażowanie mar­ki Niko­laj Storm Copen­ha­gen w pro­duk­cję mod­nych, a jed­no­cze­śnie wyso­kiej jakości pro­duk­tów o niskim wpły­wie na środowisko nie­wąt­pli­wie wyróżniało ją na tle kon­ku­ren­cji. Niko­laj Storm Copen­ha­gen i Zalan­do stwo­rzą eks­klu­zyw­ną kolek­cję w celu dal­sze­go eks­plo­ro­wa­nia bar­dziej zrównoważonych rozwiązań. Niko­laj Storm Copen­ha­gen zaim­po­no­wa­ła przede wszyst­kim swo­imi ambi­cja­mi w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, któ­re reali­zu­je poprzez wie­le aspek­tów łań­cu­cha dostaw. Mając świa­do­mość, że mate­ria­ły sta­no­wią 70% śla­du węglo­we­go bran­du, mar­ka zobo­wią­za­ła się do usu­nię­cia nie­zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów z kolek­cji i zastą­pie­nia ich bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny­mi opcja­mi, w tym wybo­rem mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, a nie z pro­duk­cji pier­wot­nej bądź opcji o mniej­szym zuży­ciu sub­stan­cji che­micz­nych i wody. Jej wysił­ki w kie­run­ku wywie­ra­nia pozy­tyw­ne­go wpły­wu zosta­ły zauwa­żo­ne w ostat­niej kolek­cji, w któ­rej to  90% ubrań zosta­ło stwo­rzo­nych z bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych tka­nin. Mar­ka nie spo­czy­wa jed­nak na lau­rach i już sta­wia sobie kolej­ne wyzwa­nia – od 2017 roku roz­po­czę­ła mie­rze­nie rocz­ne­go śla­du włó­kien i od tego cza­su zmniej­szy­ła zuży­cie wody o 41%, a ponad­to doło­ży­ła wszel­kich sta­rań w celu zro­zu­mie­nia łań­cu­chów dostaw i zapew­nie­nia, że pra­wa pra­cow­ni­ków speł­nia­ją wyso­kie standardy.

Kolek­cja  Niko­laj Storm Copen­ha­gen zosta­ła zapre­zen­to­wa­na fizycz­nie pod­czas kopen­ha­skie­go tygo­dnia mody dla 120 gości oraz w wer­sji wir­tu­al­nej na Zalan­do Gre­en­ho­use – inter­ne­to­wej plat­for­mie umoż­li­wia­ją­cej widzom na całym świe­cie zapo­zna­nie się z kolek­cją. W ramach nagro­dy, Niko­laj Storm Copen­ha­gen otrzy­mał kwo­tę w wyso­ko­ści 20.000 euro oraz moż­li­wość współ­pra­cy z Zalan­do przy opra­co­wa­niu eks­klu­zyw­nej kolek­cji kon­ty­nu­ują­cej poszu­ki­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia mate­ria­łów, pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i identyfikowalności.

W tym roku lau­re­atem dru­giej w histo­rii Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award został Niko­laj Storm Copen­ha­gen. Zdję­cia: mate­ria­ły prasowy. 

W tym roku laureatem drugiej w historii Zalando Sustainability Award został Nikolaj Storm Copenhagen. Zdjęcia: materiały prasowy. 

 W tym roku lau­re­atem dru­giej w histo­rii Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award został Niko­laj Storm Copen­ha­gen. Zdję­cia: mate­ria­ły prasowy. 

 W tym roku lau­re­atem dru­giej w histo­rii Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award został Niko­laj Storm Copen­ha­gen. Zdję­cia: mate­ria­ły prasowy. 

 W tym roku lau­re­atem dru­giej w histo­rii Zalan­do Susta­ina­bi­li­ty Award został Niko­laj Storm Copen­ha­gen. Zdję­cia: mate­ria­ły prasowy. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Ekskluzywny klub zakupowy Zalando Lounge i pierwsza kampania kreatywna “Explore mode ON”

Tej jesie­ni, klub zaku­po­wy Zalan­do Loun­ge rusza z kam­pa­nią kre­atyw­ną pod hasłem “Explo­re mode ON”. Każ­de­go dnia, bez wzglę­du na miej­sce i porę, na Zalan­do Loun­ge poja­wia­ją się korzyst­ne ofer­ty z mar­ko­wą modą w cenach…
Więcej
Moda

Zalando w walce o zrównoważony rozwój - transparentność i wyjątkowa nagroda na Tygodniu Mody w Kopenhadze

Wio­dą­ca prym w Euro­pie plat­for­ma modo­wa i lifestyle’owa – Zalan­do roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 2019 roku reali­za­cję stra­te­gii zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju do.MORE, przez co zobo­wią­za­ła się do cią­głe­go pod­no­sze­nia swo­ich stan­dar­dów etycz­nych, a do roku 2023 do…
Więcej
Moda

Luksus w każdej postaci - Zalando „Real life luxury”

Jed­na z naj­więk­szych, wio­dą­cych euro­pej­skich plat­form inter­ne­to­wych sku­pia­ją­cych modę, beau­ty i styl życia w jed­nym miej­scu – Zalan­do, to nie tyl­ko zna­ne na świe­cie mar­ki, ale i lokal­ni pro­jek­tan­ci. Z pew­no­ścią rok 2020 jest dla…
Więcej